Norme metodologice din 21 septembrie 2018

pentru aplicarea de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a tarifului de utilizare și a tarifului de trecere

NORME METODOLOGICE din 21 septembrie 2018 pentru aplicarea de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a tarifului de utilizare și a tarifului de trecere

Această formă consolidată cuprinde moficările aduse de ORDIN nr. 365 din 6 aprilie 2022.

EMITENTMINISTERUL TRANSPORTURILOR

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 18 octombrie 2018 Notă
Aprobate prin ORDINUL nr. 1.463 din 21 septembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 881 din 18 octombrie 2018. Notă
Reproducem prevederile art. II si III din ORDINUL nr. 365 din 6 aprilie 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 362 din 12 aprilie 2022:
Articolul II
Distribuitorii au obligația de a implementa, în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, modificările necesare astfel încât, la încasarea tarifului de utilizare și emiterea rovinietelor în punctele de lucru, prin terminale, portaluri web, aplicații dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, să asigure utilizatorilor posibilitatea de a fi notificați, prin e-mail, cu privire la expirarea perioadei de valabilitate a rovinietei.
Articolul III
Nerespectarea, de către distribuitori, a termenului prevăzut la art. II dă dreptul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. de a rezilia unilateral convențiile încheiate cu aceștia.

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1
(1) Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță, utilizatorii rețelei de drumuri naționale din România au obligația de a achita tariful de utilizare și, după caz, tariful de trecere.(2) Tariful de utilizare se achită în funcție de tipul vehiculului și se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români și străini pentru toate vehiculele înmatriculate temporar sau definitiv care utilizează rețeaua de drumuri naționale din România pe parcursul unei perioade date.(3) Tariful de trecere se achită în funcție de tipul vehiculului și se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români și străini pentru toate vehiculele înmatriculate temporar sau definitiv care utilizează o anumită distanță de pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte care fac parte din rețeaua de drumuri naționale din România.(4) Înregistrarea în format electronic a informațiilor privind achitarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere, gestiunea datelor privind vehiculele pentru care acestea au fost achitate, monitorizarea și controlul achitării tarifelor se realizează prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei, denumit în continuare SIEGMCR, sistem deținut de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., denumită în continuare CNAIR – S.A.(5) Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică doar pentru tarifele pentru care informațiile privind achitarea tarifului, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de utilizare și cu drept de trecere, monitorizarea și controlul achitării acestora se înregistrează prin intermediul SIEGMCR.(6) SIEGMCR permite înregistrarea în format electronic a informațiilor privind achitarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere prin intermediul:
a) unor echipamente tehnice, deținute de CNAIR – S.A., parte a SIEGMCR;
b) unor aplicații informatice securizate, cu drept de acces la SIEGMCR;
c) unor portaluri web sau al unor aplicații dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, care pot fi:(i) deținute de către CNAIR – S.A.;(ii) deținute de către distribuitori și autorizate de către CNAIR – S.A.;
d) serviciului de mesaje scurte – SMS, cu drept de acces la SIEGMCR;
e) unor dispozitive de procesare a plăților numerar/ electronice, cu drept de acces la SIEGMCR, denumite în continuare terminale, care pot fi:(i) operate de către personalul distribuitorului;(ii) operate de către solicitant, respectiv persoana care dorește achitarea tarifului.(7) După achitarea tarifului de utilizare și, după caz, a tarifului de trecere se emite rovinieta și, după caz, peajul.(8) Dezvoltările necesare înregistrării în format electronic a informațiilor privind achitarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere în SIEGMCR prin intermediul aplicațiilor prevăzute la alin. (6) lit. b), portalurilor web sau aplicațiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile prevăzute la alin. (6) lit. c) pct. (ii) și terminalelor prevăzute la alin. (6) lit. e) se realizează de către distribuitori în baza documentației tehnice puse la dispoziție de către CNAIR – S.A. în urma încheierii unui acord de confidențialitate, anexă la convenția ce va fi încheiată.
(la 11-03-2022, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 1 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 09 februarie 2022 )

Articolul 2
(1) În sensul prezentelor norme metodologice, utilizatori sunt:
a) utilizatori români:(i) persoane fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare al vehiculului, care au în proprietate vehicule înmatriculate în România;(ii) persoane fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare al vehiculului, care pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România;
b) utilizatori străini:(i) persoane fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare al vehiculului, care au în proprietate vehicule înmatriculate în alte state;(ii) persoane fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare al vehiculului, care pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i) sau lit. b) pct. (i) sunt considerate utilizatori în sensul prezentelor norme metodologice numai dacă pe certificatul de înmatriculare nu sunt înscrise și persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (ii) sau lit. b) pct. (ii).

Articolul 3
(1) În sensul prezentelor norme metodologice, distribuitori sunt:
a) CNAIR – S.A. și subunitățile acesteia, respectiv direcțiile regionale de drumuri și poduri, secțiile de drumuri naționale, agențiile de control și încasare, agențiile de încasare, precum și alte subunități înființate conform legii;
b) persoane juridice cu care CNAIR – S.A. a încheiat convenții în acest scop;
c) autorități ale altor state cu care CNAIR – S.A. a încheiat convenții în acest scop.(2) Convențiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se încheie cu persoane juridice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
a) la data încheierii convenției și, după caz, la data încheierii actelor adiționale privind prelungirea termenului de valabilitate a acesteia să nu înregistreze obligații restante la plată față de CNAIR – S.A., față de bugetul consolidat al statului și/sau față de bugetele locale;
b) să aibă în structură puncte de lucru pe teritoriul României, declarate potrivit prevederilor legale în vigoare, amplasate în minimum 10 județe, sau să aibă dreptul de a utiliza terminale amplasate în minimum 10 județe, prin care să asigure încasarea tarifului de utilizare și/sau a tarifului de trecere și eliberarea documentelor care atestă emiterea rovinietei și/sau a peajului;
c) punctele de lucru și terminalele prevăzute la lit. b) să nu fie amplasate pe sensul de intrare în România, înainte de punctele de lucru aparținând CNAIR – S.A. din zona punctelor de trecere a frontierei în care se încasează tariful de utilizare și/sau tariful de trecere;
d) să constituie, conform prevederilor legale în vigoare, o garanție în favoarea CNAIR – S.A. Valoarea garanției pentru primul an de valabilitate a convenției este de 50.000 lei pentru convențiile încheiate în vederea încasării tarifului de utilizare și de 20.000 lei pentru convențiile încheiate în vederea încasării tarifului de trecere;
e) la data încheierii convenției și, după caz, la data încheierii actelor adiționale privind prelungirea termenului de valabilitate a acesteia să nu existe litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată între CNAIR – S.A. și persoana juridică în cauză în ceea ce privește încasarea tarifului de utilizare și/sau a tarifului de trecere.
(la 11-03-2022, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 1 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 09 februarie 2022 ) (3) Convențiile prevăzute la alin. (1) lit. c) se încheie cu autorități ale altor state care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
a) la data încheierii convenției și, după caz, la data încheierii actelor adiționale privind prelungirea termenului de valabilitate a acesteia să nu înregistreze obligații restante la plată față de CNAIR – S.A.;
b) să constituie, conform prevederilor legale în vigoare, o garanție în favoarea CNAIR – S.A. Valoarea garanției pentru primul an de valabilitate a convenției este de 50.000 lei pentru convențiile încheiate în vederea încasării tarifului de utilizare și de 20.000 lei pentru convențiile încheiate în vederea încasării tarifului de trecere.
(la 11-03-2022, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 1 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 09 februarie 2022 ) (4) Fac excepție de la condiția prevăzută la alin. (2) lit. b) distribuitorii care emit prin intermediul serviciului de mesaje scurte, distribuitorii care emit prin intermediul unor portaluri web sau al unor aplicații dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, deținute de către aceștia și autorizate de către CNAIR – S.A, precum și distribuitorii care au în structură puncte de lucru declarate potrivit prevederilor legale în vigoare, prin care să asigure încasarea tarifului de utilizare și/sau a tarifului de trecere, situate:
a) la mai mult de 30 de km de cel mai apropiat punct autorizat;
b) în zona punctelor de trecere a frontierei, pe sensul de intrare în România, după punctele de lucru aparținând CNAIR – S.A. în care se încasează tariful de utilizare și/sau tariful de trecere.
(la 11-03-2022, Alineatul (4) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 1 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 09 februarie 2022 ) (5) Distribuitorii prevăzuți la alin. (1) lit. b) și c), cu excepția celor care emit prin intermediul serviciului de mesaje scurte, beneficiază de un comision de tranzacționare. Sumele încasate de către aceștia ca tarif de utilizare și ca tarif de trecere sunt cele prevăzute de legislația în vigoare și nu pot fi depășite prin aplicarea unor comisioane suplimentare.(6) Nivelul comisionului de tranzacționare se stabilește de CNAIR – S.A. și se aprobă de către consiliul de administrație al CNAIR – S.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(7) Încasarea de către distribuitori, ca tarif de utilizare și ca tarif de trecere, a unor sume care depășesc nivelul tarifelor stabilite prin legislația în vigoare, perceperea de către aceștia a unor comisioane suplimentare, încasarea tarifelor în puncte de lucru, prin terminale, portaluri web, aplicații dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, neautorizate de CNAIR – S.A., prin terminale amplasate în zona punctelor de trecere a frontierei, pe sensul de intrare în România, înainte de punctele de lucru aparținând CNAIR – S.A. în care se încasează tariful de utilizare și/sau tariful de trecere, sau prin orice alte mijloace neautorizate conduce la rezilierea imediată și unilaterală de către CNAIR – S.A. a convenției încheiate, fără posibilitatea de încheiere a unei alte convenții.(8) În cazul emiterii rovinietei și peajului prin intermediul serviciului de mesaje scurte – SMS, cu drept de acces la SIEGMCR, potrivit art. 1 alin. (6) lit. d), nu este considerat comision suplimentar costul generat de utilizarea serviciului de mesaje scurte.(9) Distribuitorii pot încasa tariful de utilizare și tariful de trecere prin puncte de lucru proprii, declarate conform prevederilor legale în vigoare, prin intermediul terminalelor, portalurilor web sau al aplicațiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, altele decât cele pentru care au fost încheiate convențiile, numai cu acordul scris al CNAIR – S.A.(10) Informațiile privind distribuitorii și punctele de lucru ale acestora sau, după caz, locațiile terminalelor prin care se încasează tariful de utilizare și tariful de trecere vor fi aduse la cunoștința utilizatorilor prin publicarea pe pagina oficială web a CNAIR – S.A.(11) Convențiile se încheie pentru perioade de valabilitate de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire a valabilității cu câte 12 luni, prin încheierea unui act adițional.
(la 11-03-2022, Alineatul (11) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 1 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 09 februarie 2022 ) (12) Valabilitatea convențiilor, cu excepția celor care prevăd emiterea prin intermediul serviciului de mesaje scurte, nu va mai fi prelungită dacă, în primele 11 luni de valabilitate a acesteia sau a actului adițional de prelungire, distribuitorul nu a finalizat, în medie, minimum 50 de tranzacții/zi pentru încasarea tarifului de utilizare sau minimum 15 tranzacții/zi pentru încasarea tarifului de trecere.
(la 11-03-2022, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 1 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 09 februarie 2022 )

Capitolul II Aplicarea tarifului de utilizare

Articolul 4
(1) Tariful de utilizare este structurat:
a) pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată, denumită în continuare MTMA, mai mare sau egală cu 12 tone – în funcție de durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România și de numărul de axe;
b) pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică de 12 tone – în funcție de durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România și de MTMA;
c) pentru vehiculele de transport de persoane – în funcție de durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România și de numărul de locuri pe scaune.(2) Prin durată de utilizare se înțelege durata de parcurs și de staționare pe rețeaua de drumuri naționale din România, astfel cum este prevăzută la art. 1 alin. (2^1) din ordonanță.

Articolul 5
(1) Tariful de utilizare se achită în avans pentru perioade de valabilitate de: o zi, 7 zile, 30 de zile, 90 de zile sau 12 luni.(2) Perioadele de valabilitate se determină astfel:
a) o zi – ziua corespunzătoare datei pentru care a fost achitat;
b) 7 zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității și următoarele 6 zile;
c) 30 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității și următoarele 29 de zile;
d) 90 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității și următoarele 89 de zile;
e) 12 luni – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității și până în ziua anterioară aceleiași zile a anului următor, inclusiv.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru autoturisme și pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone, perioada minimă pentru care se poate achita tariful de utilizare este de 7 zile.(4) Achitarea tarifului de utilizare și emiterea rovinietei se poate realiza cu cel mult 30 de zile înainte de data de început a valabilității.

Articolul 6
(1) La achitarea tarifului de utilizare și emiterea rovinietei la punctele de lucru ale distribuitorilor prin intermediul echipamentelor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. a), prin aplicațiile prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. b) sau prin intermediul terminalelor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. e) pct. (i), aceștia vor elibera solicitantului:
a) documentul fiscal care atestă plata sumei încasate;
b) documentul care conține informațiile ce se înregistrează în baza de date a SIEGMCR, respectiv:(i) numele distribuitorului și datele de identificare ale punctului de lucru sau, după caz, ale terminalului la care s-a emis rovinieta;(ii) data și ora emiterii rovinietei;(iii) seria rovinietei și seria unică a tranzacției;(iv) numărul de înmatriculare al vehiculului;(v) numărul de identificare al vehiculului, în cazul achitării tarifului pentru:i. perioada de utilizare mai mare sau egală cu 30 de zile, înscris manual de către personalul distribuitorului, în cazul utilizatorilor străini;ii. orice perioadă de utilizare dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (1), astfel cum acesta este identificat și furnizat în mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne – Direcția regim permise de conducere și înmatriculare vehicule, în cazul utilizatorilor români;(vi) tipul vehiculului, conform clasificării prevăzute în anexa nr. 1 la ordonanță;(vii) anul, luna, ziua și ora de la care este valabilă rovinieta;(viii) anul, luna, ziua expirării valabilității rovinietei, conform perioadei de valabilitate solicitate;(ix) nivelul tarifului în euro;(x) nivelul tarifului în lei;(xi) cursul de schimb euro/leu.(xii) în cazul rovinietelor cu valabilitate mai mare sau egală cu 30 de zile, acordul/refuzul solicitantului de a fi notificat, prin e-mail, cu privire la expirarea perioadei de valabilitate;
(la 27-04-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul II a fost completată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 365 din 6 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) (xiii) adresa de e-mail furnizată de către solicitant, dacă acesta a fost de acord cu notificarea prevăzută la pct. (xii).
(la 27-04-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul II a fost completată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 365 din 6 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) pct. (v) subpct. ii., dacă din motive tehnice numărul de identificare nu poate fi identificat și furnizat în mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne – Direcția regim permise de conducere și înmatriculare vehicule, acesta se înscrie manual, de către personalul distribuitorului, numai în cazul achitării tarifului de utilizare pentru perioade mai mari sau egale cu 30 de zile.(3) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. b) va fi eliberat în două exemplare, din care:
a) primul exemplar, denumit copie partener, va fi semnat de către solicitant, semnătură prin care acesta certifică conformitatea datelor înscrise în document cu cele solicitate, exemplar ce va rămâne la distribuitor;
b) al doilea exemplar, denumit copie client, exemplar care atestă emiterea rovinietei și înscrierea datelor în baza de date a SIEGMCR, va fi înmânat solicitantului.(4) Solicitantul furnizează datele prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (iv) și, după caz, cele prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (v), adresa de e-mail prevăzută la alin. (1) lit. b) pct. (xiii) și stabilește tipul vehiculului prevăzut la alin. (1) lit. b) pct. (vi).
(la 27-04-2022, Alineatul (4) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 365 din 6 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) (5) La achitarea tarifului de utilizare și emiterea rovinietei prin intermediul portalurilor web sau al aplicațiilor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. c) se va elibera, în format electronic, un document ce conține datele prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (i)-(xi), document ce poate fi tipărit de către acesta.
(la 27-04-2022, Alineatul (5) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 365 din 6 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) (5^1) La achitarea tarifului de utilizare și emiterea rovinietei prin intermediul portalurilor web sau al aplicațiilor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. c), în cazul rovinietelor cu valabilitate mai mare sau egală cu 30 de zile, dacă solicitantul optează pentru a fi notificat prin e-mail cu privire la expirarea perioadei de valabilitate, notificarea va fi transmisă la adresa de e-mail furnizată la achitarea tarifului de utilizare.
(la 27-04-2022, Articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 365 din 6 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) (6) Achitarea tarifului de utilizare în cazul emiterii rovinietei prin intermediul portalurilor web sau al aplicațiilor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. c) se realizează prin intermediul serviciilor de plată electronică integrate cu acestea.(7) În cazul prevăzut la alin. (5) emiterea rovinietei este condiționată de confirmarea finalizării tranzacției de către procesatorul de plăți agreat de CNAIR – S.A. sau, după caz, de către distribuitor, în cazul în care data de început a valabilității solicitate este ziua în curs, data și ora de început a valabilității rovinietei fiind data și ora confirmării finalizării tranzacției de către distribuitor.(8) La achitarea tarifului de utilizare și emiterea rovinietei prin intermediul terminalelor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. e) pct. (ii) se eliberează solicitantului un document ce conține datele prevăzute la alin. (1) lit. b).
(la 27-04-2022, Alineatul (8) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 365 din 6 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) (9) La achitarea tarifului de utilizare și emiterea rovinietei prin intermediul serviciului de mesaje scurte – SMS, cu drept de acces la SIEGMCR, prevăzut la art. 1 alin. (6) lit. d), solicitantul:
a) va transmite la numărul de telefon alocat, prin mesaj text, numărul de înmatriculare al vehiculului și tipul acestuia, conform clasificării prevăzute în anexa nr. 1 la ordonanță;
b) va primi un mesaj text prin care i se va solicita să confirme emiterea rovinietei pentru datele furnizate prin mesajul text prevăzut la lit. a);
c) va confirma solicitarea de emitere a rovinietei prin transmiterea, în aceeași zi calendaristică în care a transmis mesajul prevăzut la lit. a), a unui mesaj text conform instrucțiunilor primite în mesajul prevăzut la lit. b);
d) va primi un mesaj text de confirmare a emiterii rovinietei, care va conține următoarele informații care se înregistrează în baza de date a SIEGMCR:(i) seria rovinietei;(ii) numărul de înmatriculare al vehiculului;(iii) tipul vehiculului, conform clasificării prevăzute în anexa nr. 1 la ordonanță;(iv) anul, luna, ziua expirării valabilității rovinietei;
e) în cazul în care rovinieta nu poate fi emisă, solicitantul va primi un mesaj text prin care este informat cu privire la neemiterea acesteia.(10) Pe lângă informațiile prevăzute la alin. (9) lit. d), în baza de date a SIEGMCR se vor înregistra și următoarele informații:
a) seria unică a tranzacției;
b) numărul de identificare al vehiculului, astfel cum acesta este identificat și furnizat în mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne – Direcția regim permise de conducere și înmatriculare vehicule;
c) anul, luna, ziua și ora de la care este valabilă rovinieta.(11) Prin intermediul SMS, tariful de utilizare se achită numai pentru vehicule înmatriculate în România și doar pentru perioada minimă de utilizare, data și ora de început a valabilității rovinietei fiind data și ora confirmării de către distribuitor a emiterii acesteia.

Capitolul III Aplicarea tarifului de trecere

Articolul 7

Tariful de trecere este structurat:
a) pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12 tone – în funcție de numărul de axe și de numărul de treceri;
b) pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică de 12 tone – în funcție de MTMA și de numărul de treceri;
c) pentru vehiculele de transport persoane – în funcție de numărul de locuri și de numărul de treceri.

Articolul 8
(1) La achitarea tarifului de trecere și emiterea peajului la punctele de lucru ale distribuitorilor prin intermediul echipamentelor tehnice prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. a), prin aplicațiile prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. b) sau prin intermediul terminalelor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. e) pct. i), aceștia vor elibera solicitantului:
a) documentul fiscal care atestă plata sumei încasate;
b) documentul care conține informațiile ce se înregistrează în baza de date a SIEGMCR, respectiv:(i) numele distribuitorului și datele de identificare ale punctului de lucru sau, după caz, ale terminalului la care s-a emis peajul;(ii) data și ora emiterii peajului;(iii) seria peajului și seria unică a tranzacției;(iv) numărul de înmatriculare al vehiculului;(v) numărul de identificare al vehiculului:i. înscris manual de către personalul distribuitorului, în cazul utilizatorilor străini;ii. astfel cum acesta este identificat și furnizat în mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne – Direcția regim permise de conducere și înmatriculare vehicule, în cazul utilizatorilor români;(vi) tipul vehiculului, conform clasificării prevăzute în ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNAIR – S.A. pentru tarifele de trecere care se încasează prin intermediul SIEGMCR;(vii) anul, luna, ziua expirării valabilității peajului;(viii) nivelul tarifului în lei.(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) pct. (v) subpct. ii., dacă din motive tehnice numărul de identificare nu poate fi identificat și furnizat în mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne – Direcția regim permise de conducere și înmatriculare vehicule, acesta se înscrie manual, de către personalul distribuitorului.(3) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. b) va fi eliberat în două exemplare, din care:
a) primul exemplar, denumit copie partener, va fi semnat de către solicitant, semnătură prin care acesta certifică conformitatea datelor înscrise în document cu cele solicitate, exemplar ce va rămâne la distribuitor;
b) al doilea exemplar, denumit copie client, exemplar care atestă emiterea peajului și înscrierea datelor în baza de date a SIEGMCR, va fi înmânat solicitantului.(4) Solicitantul furnizează datele prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (iv) și, după caz, cele prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (v), conform celor înscrise în certificatul de înmatriculare, și stabilește tipul vehiculului prevăzut la alin. (1) lit. b) pct. (vi).(5) La achitarea tarifului de trecere și emiterea peajului prin intermediul portalurilor web sau al aplicațiilor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. c), CNAIR – S.A. sau, după caz, distribuitorul va elibera, în format electronic, un document ce conține datele prevăzute la alin. (1) lit. b), document ce poate fi tipărit de către acesta.
(la 27-04-2022, Alineatul (5) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 365 din 6 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) (6) Achitarea tarifului de trecere în cazul emiterii peajului prin intermediul portalurilor web sau al aplicațiilor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. c) se realizează prin intermediul serviciilor de plată electronică, integrate cu acestea.(7) În cazul prevăzut la alin. (5) emiterea peajului este condiționată de confirmarea finalizării tranzacției de către procesatorul de plăți agreat de CNAIR – S.A. sau, după caz, de către distribuitor, data și ora emiterii fiind data și ora confirmării finalizării tranzacției de către distribuitor.(8) La achitarea tarifului de trecere și emiterea peajului prin intermediul terminalelor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. e) pct. (ii) se eliberează solicitantului un document ce conține datele prevăzute la alin. (1) lit. b).
(la 27-04-2022, Alineatul (8) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 365 din 6 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022 ) (9) La achitarea tarifului de trecere și emiterea peajului prin intermediul serviciului de mesaje scurte – SMS, cu drept de acces la SIEGMCR, prevăzut la art. 1 alin. (6) lit. d), solicitantul:
a) va transmite la numărul de telefon alocat, prin mesaj text, numărul de înmatriculare al vehiculului și tipul acestuia, conform clasificării prevăzute în ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNAIR – S.A. pentru tarifele de trecere care se încasează prin intermediul SIEGMCR;
b) va primi un mesaj text prin care i se va solicita să confirme emiterea peajului pentru datele furnizate prin mesajul text prevăzut la lit. a);
c) va confirma solicitarea de emitere a peajului prin transmiterea, în aceeași zi calendaristică în care a transmis mesajul prevăzut la lit. a), a unui mesaj text conform instrucțiunilor primite în mesajul prevăzut la lit. b);
d) va primi un mesaj text de confirmare a emiterii peajului, care va conține următoarele informații care se înregistrează în baza de date a SIEGMCR:(i) seria peajului;(ii) numărul de înmatriculare al vehiculului;(iii) tipul vehiculului, conform clasificării prevăzute în ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNAIR – S.A. pentru tarifele de trecere care se încasează prin intermediul SIEGMCR;(iv) anul, luna, ziua expirării valabilității peajului;
e) în cazul în care peajul nu poate fi emis, solicitantul va primi un mesaj text prin care este informat cu privire la neemiterea acestuia.(10) Pe lângă informațiile prevăzute la alin. (8) lit. d), în baza de date a SIEGMCR se vor înregistra și următoarele informații:
a) seria unică a tranzacției;
b) numărul de identificare al vehiculului, astfel cum acesta este identificat și furnizat în mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne – Direcția regim permise de conducere și înmatriculare vehicule;
c) data și ora emiterii peajului.(11) Prin intermediul SMS tariful de trecere se achită numai pentru vehicule înmatriculate în România și doar pentru o trecere, data și ora emiterii peajului fiind data și ora confirmării de către distribuitor a emiterii acestuia.

Capitolul IV Corecția erorilor materiale

Articolul 9
(1) Dacă în documentul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) sau la art. 8 alin. (1) lit. b) a fost înscris, de către personalul distribuitorului, un număr de înmatriculare eronat, utilizatorul poate solicita la același punct de lucru al acestuia, în termen de maximum 60 de minute din momentul emiterii rovinietei sau peajului, efectuarea corecției numărului de înmatriculare în baza de date.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), distribuitorul:
a) va efectua corecția numărului de înmatriculare în baza de date;
b) va elibera, în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (3) sau art. 8 alin. (3), un nou document care va conține datele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) sau la art. 8 alin. (1) lit. b), conform numărului de înmatriculare corect;
c) va păstra, în cadrul aceluiași punct de lucru, pe termen de un an de la data expirării valabilității rovinietei sau peajului, următoarele documente ce trebuie puse la dispoziția CNAIR – S.A., la solicitarea acesteia:
(i) originalul copiei client și al copiei partener, eliberate pentru numărul de înmatriculare eronat;
(ii) o copie de pe certificatul de înmatriculare sau de pe cartea de identitate a vehiculului, din care să reiasă numărul de înmatriculare corect;
(iii) originalul documentului copie partener eliberat pentru numărul de înmatriculare corect.(3) Dacă în documentul prevăzut la art. 6 alin. (8) sau art. 8 alin. (8) a fost înscris de către solicitant un număr de înmatriculare eronat, acesta poate efectua la același terminal, în termen de maximum 60 de minute din momentul emiterii rovinietei sau peajului, corecția numărului de înmatriculare în baza de date, eliberându-i-se documentul care va conține datele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) sau la art. 8 alin. (1) lit. b), conform numărului de înmatriculare corect.(4) În situația emiterii rovinietei sau peajului pentru un număr de înmatriculare eronat, utilizatorul va solicita CNAIR – S.A. corecția în baza de date a numărului de înmatriculare și, după caz, a numărului de identificare, în cazul în care:
a) nu a fost efectuată corecția numărului de înmatriculare, în conformitate cu dispozițiile alin. (1) sau (3), după caz;
b) rovinieta sau peajul au fost emise prin intermediul portalurilor web, al aplicațiilor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. c) sau prin intermediul serviciului de mesaje scurte prevăzut la art. 1 alin. (6) lit. d).(5) În situația în care la emiterea rovinietei sau a peajului numărul de înmatriculare a fost înscris corect și numărul de identificare a fost înscris eronat, utilizatorul va solicita CNAIR – S.A. corecția acestuia în baza de date.(6) Solicitarea de corecție prevăzută la alin. (4) și (5), care trebuie să conțină toate informațiile prevăzute în modelul care se regăsește pe pagina web a CNAIR – S.A., se transmite acesteia, împreună cu:
a) o copie de pe documentul care atestă emiterea rovinietei sau a peajului, cu excepția cazului în care rovinieta sau peajul au fost emise prin intermediul serviciului de mesaje scurte;
b) o copie de pe certificatul de înmatriculare a vehiculului.(7) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (6), în cazul în care în documentul care atestă emiterea rovinietei sau a peajului este înscris un număr de înmatriculare alocat unui tip de vehicul pentru care, potrivit legii, nu este obligatorie achitarea tarifului de utilizare sau a tarifului de trecere, utilizatorii străini au obligația de a prezenta și o copie de pe certificatul de înmatriculare a acestui vehicul.(8) Pe baza solicitărilor prevăzute la alin. (4) și (5), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora la CNAIR – S.A., se efectuează corecția erorilor materiale, în cazul în care se încadrează în una dintre situațiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.(9) În cazurile prevăzute la alin. (4) și (5) utilizatorii vor fi informați, în scris, cu privire la modalitatea de soluționare a solicitării de corecție, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la CNAIR – S.A.(10) În cazurile prevăzute la alin. (4) și (5) utilizatorii nu pot considera rovinieta valabilă sau peajul valabil pentru numărul de înmatriculare și/sau numărul de identificare pentru care solicită corecția până la confirmarea, în scris, de către CNAIR – S.A. a efectuării modificării în baza de date.

Capitolul V Returnarea contravalorii tarifelor

Articolul 10
(1) CNAIR – S.A. va returna, la solicitarea utilizatorului, sumele reprezentând contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare, sau contravaloarea tarifului de trecere, corespunzătoare numărului de treceri neutilizate, în situația radierii din evidență a vehiculelor de către autoritatea care a efectuat înmatricularea, în cazul scoaterii definitive din circulație a acestora, în situația:
a) retragerii definitive din circulație a vehiculului și depozitării acestuia într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii;
b) dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unități specializate în vederea dezmembrării;
c) scoaterii definitive din România a vehiculului respectiv;
d) furtului vehiculului.(2) Solicitarea de returnare a sumelor prevăzute la alin. (1), care trebuie să conțină toate informațiile prevăzute în modelul care se regăsește pe pagina web a CNAIR – S.A., se transmite acesteia, împreună cu:
a) copia de pe dovada de radiere din circulație a vehiculului emisă de Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor și copii de pe documentele emise de instituții abilitate, din care să reiasă, după caz, data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unități specializate în vederea dezmembrării, data înregistrării furtului, în cazul utilizatorilor români;
b) traduceri autorizate în limba română ale documentelor emise de instituții abilitate, din care să reiasă, după caz, data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unități specializate în vederea dezmembrării, data înregistrării furtului la organele abilitate, și ale dovezii de radiere din circulație a vehiculului, emisă de autoritatea competentă din statul în care vehiculul a fost înmatriculat, în cazul utilizatorilor străini.(3) În cazul tarifului de utilizare, suma ce se va returna va fi calculată proporțional cu perioada de neutilizare a vehiculului, respectiv cu perioada cuprinsă între ziua imediat următoare datei producerii evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, datei dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unități specializate în vederea dezmembrării, datei înregistrării furtului la organele abilitate, datei radierii din circulație, în cazul scoaterii definitive din România a vehiculului, sau datei retragerii definitive din circulație a vehiculului și depozitării acestuia într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii, după caz, și data expirării perioadei de valabilitate a rovinietei, mai puțin costurile aferente virării sumei și comisionul acordat distribuitorului sau, după caz, procesatorului de plăți.(4) În cazul tarifului de trecere, suma ce se va returna va fi calculată proporțional cu numărul de treceri neutilizate în perioada cuprinsă între ziua imediat următoare datei producerii evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, datei dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unități specializate în vederea dezmembrării, datei înregistrării furtului la organele abilitate, datei radierii din circulație, în cazul scoaterii definitive din România a vehiculului, sau datei retragerii definitive din circulație a vehiculului și depozitării acestuia întrun spațiu adecvat, deținut în condițiile legii, după caz, și data expirării valabilității peajului, mai puțin costurile aferente virării sumei și comisionul acordat distribuitorului sau, după caz, procesatorului de plăți.

Articolul 11
(1) În cazul în care pentru același vehicul se achită tariful de utilizare de două sau mai multe ori pentru perioade de valabilitate ce se suprapun pentru cel puțin o zi, CNAIR – S.A. va returna contravaloarea tarifului, corespunzătoare perioadei de suprapunere, la cererea:
a) utilizatorului, situație în care solicitarea de returnare a sumei, care trebuie să conțină toate informațiile prevăzute în modelul care se regăsește pe pagina web a CNAIR – S.A., se transmite acesteia, împreună cu o copie de pe certificatul de înmatriculare și de pe cartea de identitate a vehiculului;
b) fostului utilizator, în cazul înstrăinării vehiculului, situație în care solicitarea de returnare a sumei, care trebuie să conțină toate informațiile prevăzute în modelul care se regăsește pe pagina web a CNAIR – S.A., se transmite acesteia, după expirarea perioadei de valabilitate a rovinietei achitate de acesta, împreună cu o copie de pe documentele care dovedesc înstrăinarea acestuia și o copie de pe documentul care atestă scoaterea din evidența fiscală a vehiculului.
(la 18-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 748 din 16 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 18 aprilie 2019 ) (2) Abrogat.
(la 18-04-2019, Alineatul (2) din Articolul 11 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 748 din 16 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 18 aprilie 2019 ) (3) Suma ce se va returna va fi calculată în funcție de perioada de suprapunere a valabilității rovinietelor, mai puțin costurile aferente virării sumei și comisionul acordat distribuitorului sau, după caz, procesatorului de plăți.

Articolul 12
(1) În cazul în care pentru un vehicul a fost achitat tariful de utilizare sau tariful de trecere pentru un tip de vehicul superior, la care acesta nu poate fi încadrat în conformitate cu clasificarea prevăzută în anexa nr. 1 la ordonanță sau în anexa la ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. pentru tarifele de trecere care se încasează prin intermediul SIEGMCR, oricare ar fi configurația în care este utilizat, la solicitarea utilizatorului, CNAIR – S.A. va returna diferența dintre tariful achitat și tariful aferent tipului de vehicul în cauză, mai puțin costurile aferente virării sumei și comisionul acordat distribuitorului sau, după caz, procesatorului de plăți.(2) Solicitarea de returnare a sumelor prevăzute la alin. (1), care trebuie să conțină toate informațiile prevăzute în modelul care se regăsește pe pagina web a CNAIR – S.A., se transmite acesteia împreună cu o copie a cărții de identitate și a certificatului de înmatriculare al vehiculului.

Articolul 13
(1) În cazul emiterii peajului pentru un număr de înmatriculare eronat, dacă nu se poate efectua corecția numărului de înmatriculare conform prevederilor cap. IV, CNAIR – S.A. va returna suma reprezentând contravaloarea aferentă numărului de treceri neutilizate în perioada de valabilitate a peajului, în urma unei solicitări de returnare care trebuie să conțină toate informațiile prevăzute în modelul care se regăsește pe pagina web a CNAIR – S.A., dacă sunt respectate, cumulativ, următoarele condiții:
a) solicitarea este transmisă într-un termen de maximum 7 luni de la data emiterii peajului, împreună cu:(i) o copie de pe certificatul de înmatriculare și/sau de pe cartea de identitate a vehiculului pentru care s-a dorit achitarea peajului;(ii) o copie a documentului care atestă emiterea peajului, cu excepția cazului în care peajul a fost emis prin intermediul serviciului de mesaje scurte, caz în care vor fi furnizate informații cu privire la numărul de telefon de pe care a fost efectuată tranzacția și data emiterii peajului;
b) numărul de înmatriculare pentru care a fost emis peajul prezintă o eroare de maximum două caractere față de numărul de înmatriculare pentru care s-a dorit achitarea tarifului;
c) trecerile nu au fost utilizate de către vehiculul pentru care a fost emis peajul, în perioada de valabilitate a acestuia.(2) Suma ce se va returna conform prevederilor alin. (1) va fi calculată proporțional cu numărul de treceri neutilizate în perioada cuprinsă între data achitării peajului și data expirării valabilității acestuia, mai puțin costurile aferente virării sumei și comisionul acordat distribuitorului sau, după caz, procesatorului de plăți.

Articolul 14
(1) Pentru solicitările de restituire, CNAIR – S.A. are obligația să verifice încadrarea în situațiile prevăzute de prezentele norme metodologice și să restituie suma cuvenită, în termen de:
a) 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării la CNAIR – S.A. a solicitărilor prevăzute la art. 10, 11 și 12, în cazul tarifului de utilizare;
b) 90 de zile lucrătoare de la data înregistrării la CNAIR – S.A. a solicitărilor prevăzute la art. 10 și 12, în cazul tarifului de trecere;
c) 90 de zile lucrătoare de la data expirării peajului în cazul solicitărilor prevăzute la art. 13.(2) În cazul în care constată că solicitantul nu are dreptul la restituirea sumelor, CNAIR – S.A. va comunica, în termenele prevăzute la alin. (1), motivul pentru care solicitarea a fost respinsă.

Capitolul VI Menținerea valabilității tarifelor în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, prevăzut de art. 1 alin. (13) din ordonanță

Articolul 15
(1) În cazul utilizatorilor români, dacă se schimbă numărul de înmatriculare al vehiculului, rovinieta și peajul își mențin valabilitatea în condițiile în care în baza de date a autorității de înmatriculare este operată modificarea respectivă. Autoritatea de înmatriculare asigură, pe bază de protocol, accesul zilnic al CNAIR – S.A. la baza de date cu modificările privind schimbarea numărului de înmatriculare.(2) În cazul utilizatorilor români și străini, în situația schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare sau tariful de trecere, rovinieta sau peajul își mențin valabilitatea numai în condițiile în care la emiterea acestora numărul de identificare al vehiculului a fost înscris corect.

Articolul 16
(1) În condițiile în care la emiterea rovinietei numărul de identificare al vehiculului nu a fost înscris sau nu a fost înscris corect, în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare, utilizatorul va solicita CNAIR – S.A., în scris, efectuarea modificării numărului de înmatriculare în baza de date a SIEGMCR.(2) Pentru efectuarea modificării prevăzute la alin. (1) utilizatorul se va prezenta la una dintre subunitățile CNAIR – S.A. cu următoarele documente:
a) solicitare scrisă, conform modelului care se regăsește pe pagina web a CNAIR – S.A.;
b) copie de pe cartea de identitate a vehiculului și originalul acesteia, pentru verificarea conformității.(3) Solicitarea se verifică pe loc și, dacă este justificată, se efectuează modificarea în baza de date.(4) Odată cu modificarea numărului de înmatriculare în baza de date se va elibera de către subunitatea CNAIR – S.A., prin intermediul SIEGMCR, un document care atestă efectuarea modificării și valabilitatea rovinietei pentru noul număr de înmatriculare, în două exemplare, dintre care:
a) unul va fi înmânat solicitantului;
b) unul va fi semnat de către solicitant și va rămâne la subunitatea CNAIR – S.A.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), utilizatorii români pot solicita la CNAIR – S.A., în scris, efectuarea modificării prevăzute la alin. (1).(6) În cazul prevăzut la alin. (5), solicitarea, completată conform modelului care se regăsește pe pagina web a CNAIR – S.A., se transmite acesteia, împreună cu o copie de pe cartea de identitate a vehiculului.(7) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (6) și în urma verificării în baza de date a autorității de înmatriculare, dacă cererea este justificată, se efectuează modificarea în baza de date, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la CNAIR – S.A.(8) Utilizatorii vor fi informați, în scris, de către CNAIR – S.A. cu privire la modalitatea de soluționare a solicitării prevăzute la alin. (6), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la CNAIR – S.A.

Articolul 17
(1) În condițiile în care la emiterea peajului numărul de identificare al vehiculului nu a fost înscris corect, în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de trecere, utilizatorul va solicita CNAIR – S.A., în scris, efectuarea corecției numărului de identificare în baza de date a SIEGMCR.(2) Solicitarea, completată conform modelului care se regăsește pe pagina web a CNAIR – S.A., se transmite acesteia împreună cu o copie de pe cartea de identitate a vehiculului, din care să reiasă numărul de identificare corect, și o copie de pe certificatul de înmatriculare al acestuia.(3) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), CNAIR – S.A. va efectua corecția numărului de identificare dacă numărul anterior de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost emis peajul corespunde cu cel înscris în cartea de identitate a vehiculului, transmisă de utilizator.(4) Solicitarea se verifică în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la CNAIR – S.A. și, dacă aceasta este justificată, se efectuează corecția.(5) Utilizatorii nu pot considera peajul valabil pentru numărul de identificare pentru care solicită corecția până la confirmarea, în scris, de către CNAIR – S.A. a efectuării modificării în baza de date.(6) Utilizatorii vor fi informați, în scris, de către CNAIR – S.A. cu privire la modalitatea de soluționare a solicitării, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la CNAIR – S.A.

Capitolul VII Documente și condiții necesare pentru exceptarea de la plata tarifelor

Articolul 18
(1) În vederea exceptării de la plata tarifului de utilizare pentru vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii) și lit. b)-e) din ordonanță și, după caz, a exceptării de la plata tarifului de trecere, pentru vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (1^1) din ordonanță, utilizatorii acestora sunt obligați să comunice CNAIR – S.A., sub declarație pe propria răspundere, lista numerelor de înmatriculare ale vehiculelor, însoțită de copii ale certificatelor de înmatriculare ale acestora.(2) Vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (1^1) lit. a) din ordonanță sunt exceptate de la plata tarifului de trecere în baza contractelor încheiate cu CNAIR – S.A., pe perioada de valabilitate a acestora.(3) Pentru vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (1^1) lit. b) din ordonanță, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), utilizatorii sunt obligați să comunice CNAIR – S.A.:
a) copie de pe actul de identitate;
b) în original, adeverință emisă de angajator care să ateste calitatea de angajat, adresa angajatorului, adresa locului de muncă și perioada angajării sau, după caz, adeverință emisă de primărie/consiliul local care să ateste deținerea unui teren agricol în baza unui titlu de proprietate și din care să reiasă locația terenului agricol;
c) copie de pe certificatul de căsătorie, în cazul în care solicitantul nu este înscris în certificatul de înmatriculare al vehiculului dobândit în timpul căsătoriei.(4) Pentru asigurarea continuității excepției de la plata tarifului de trecere prevăzută la art. 3 alin. (1^1) lit. b) din ordonanță, utilizatorii au obligația să transmită documentația la CNAIR – S.A. înainte de data expirării valabilității, dar nu mai mult de 30 de zile. În situația în care documentația este înregistrată cu mai puțin de 5 zile lucrătoare înaintea datei de expirare a valabilității excepției, CNAIR – S.A. nu își asumă obligația asigurării continuității.(5) Exceptarea de la plata tarifului de trecere prevăzută la art. 3 alin. (1^1) lit. a) și b) din ordonanță se acordă de la data solicitată de utilizator, dar nu mai devreme de data înregistrării documentației la CNAIR – S.A.(6) Vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (1^1) lit. b) din ordonanță sunt exceptate de la plata tarifului de trecere pe o perioadă de maximum 6 luni de la data includerii acestora în baza de date, ca vehicule exceptate.(7) Pentru vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) din ordonanță, utilizatorii acestora vor transmite Direcției regim permise de conducere și înmatriculare vehicule lista cu numerele de înmatriculare ale acestora, în vederea marcării în Registrul Național de Evidență a Permiselor de Conducere și a Vehiculelor Înmatriculate, ca vehicule exceptate de la plata tarifului de utilizare și a tarifului de trecere.(8) După caz, utilizatorii vehiculelor prevăzute la alin. (1) și (7) au obligația de a transmite CNAIR – S.A., respectiv Direcției regim permise de conducere și înmatriculare vehicule orice modificare apărută cu privire la vehiculele aflate în proprietate sau care, după caz, pot fi folosite în baza unui drept legal.(9) CNAIR – S.A. are obligația să completeze/modifice baza de date cu vehiculele exceptate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (1)-(3).(10) În cazurile prevăzute la alin. (1)-(3) utilizatorii nu pot considera vehiculele exceptate până la confirmarea, în scris, de către CNAIR – S.A. a includerii acestora în baza de date sau, după caz, a modificării acesteia.

Capitolul VIII Aplicarea sancțiunilor contravenționale

Articolul 19
(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 8 din ordonanță se efectuează cu ajutorul mijloacelor tehnice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. o) din ordonanță.(2) În cazul utilizatorilor români, dacă se constată, prin intermediul mijloacelor tehnice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. o) pct. (ii) din ordonanță, lipsa rovinietei valabile sau a peajului valabil pentru vehiculul verificat, în baza datelor privind utilizatorul acestuia furnizate de Ministerul Afacerilor Interne – Direcția regim permise de conducere și înmatriculare vehicule, personalul abilitat aplică sancțiunea și încheie procesul-verbal de constatare a contravenției.(3) În cazul prevăzut la alin. (2), datele furnizate sunt:
a) în cazul utilizatorilor persoane fizice:(i) numele și prenumele;(ii) datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal;
b) în cazul utilizatorilor persoane juridice:(i) denumirea;(ii) sediul;(iii) codul de înregistrare fiscală.(4) În cazul utilizatorilor români sau străini, dacă se constată, prin intermediul mijloacelor tehnice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. o) pct. (i) din ordonanță, lipsa rovinietei valabile pentru vehiculul verificat, personalul abilitat aplică sancțiunea și încheie procesul-verbal de constatare a contravenției după identificarea contravenientului.(5) În cazul utilizatorilor români sau străini, dacă se constată, prin intermediul mijloacelor tehnice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. o) pct. (i) din ordonanță, că pentru vehiculul verificat trebuia achitat tariful de trecere, iar, la data efectuării controlului, a expirat termenul prevăzut la art. 1 alin. (7^3) din ordonanță, personalul abilitat aplică sancțiunea și încheie procesul-verbal de constatare a contravenției după identificarea contravenientului.(6) În situația în care prin mijloacele tehnice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. o) pct. (i) din ordonanță nu se poate interoga baza de date a SIEGMCR cu privire la achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare sau a tarifului de trecere pentru un anumit vehicul, agentul constatator va realiza o fotografie a vehiculului și va întocmi un proces-verbal de constatare în care va menționa locul, data, ora efectuării controlului, numărul de înmatriculare al vehiculului și imposibilitatea tehnică de interogare a bazei de date, proces-verbal ce va fi înaintat spre semnare și conducătorului auto al vehiculului.(7) În cazul prevăzut la alin. (6), la reluarea conexiunii cu baza de date, în cazul în care vehiculul nu deținea rovinieta valabilă la data efectuării controlului, agentul constatator va întocmi procesul-verbal de constatare a contravenției, prin care va aplica sancțiunea.(8) În cazul prevăzut la alin. (6), la reluarea conexiunii cu baza de date, în cazul în care pentru vehiculul verificat trebuia achitat tariful de trecere iar, la data efectuării controlului, a expirat termenul prevăzut la art. 1 alin. (7^3) din ordonanță, agentul constatator va întocmi procesul-verbal de constatare a contravenției, prin care va aplica sancțiunea.

ANEXĂ

la normele metodologice

Situațiile în care se efectuează corecția erorilor materiale
prevăzute la art. 9 alin. (4)-(5) din normele metodologice

A. Roviniete/peaje emise pentru utilizatori români

Nr. crt. Număr de înmatriculare^1) Număr de identificare^2) Se efectuează corecția materială a …..
Corect Eronat Corect Eronat Nu este înscris. Numărului de înmatriculare Numărului de identificare Numărului de înmatriculare și a numărului de identificare
1   X     X Dacă numărul de înmatriculare^1) aparține unui tip de vehicul superior^3)

2
X

X Dacă numărul de înmatriculare^1) aparține unui tip de vehicul inferior^4)

3
X

X Dacă numărul de înmatriculare^1) nu aparține unui vehicul înmatriculat^5)

4
X

X Dacă numărul de înmatriculare^1) aparține unui tip de vehicul pentru care nu trebuie achitată rovinieta^6)

5
X X

În orice situație

6
X
X


Dacă numărul de înmatriculare^1) și numărul de identificare^2) aparțin unui tip de vehicul superior^3)
7
X
X


Dacă numărul de înmatriculare^1) și numărul de identificare^2) aparțin unui tip de vehicul inferior^4)
8
X
X


Dacă numărul de înmatriculare^1) și numărul de identificare^2) nu aparțin unui vehicul înmatriculat^5)
9
X
X


Dacă numărul de înmatriculare^1) și numărul de identificare^2) aparțin unui tip de vehicul pentru care nu trebuie achitată rovinieta sau peajul^6)
10 X

X

Dacă numărul de identificare^2) nu aparține unui vehicul înmatriculat^5) sau aparține unui tip de vehicul pentru care nu trebuie achitată rovinieta sau peajul^6)


^1) Număr de înmatriculare înscris în documentul prevăzut la art. 9 alin. (6) lit. a) sau transmis de solicitant prin mesajul text prevăzut la art. 6 alin. (9) lit. a) sau art. 8 alin. (9) lit. a) din normele metodologice.
^2) Număr de identificare înscris în documentul prevăzut la art. 9 alin. (6) lit. a) sau înscris în baza de date a SIEGMCR conform art. 6 alin. (10) lit. b) sau art. 8 alin. (10) lit. b) din normele metodologice.
^3) Tip de vehicul superior – la care vehiculul în cauză nu poate fi încadrat în conformitate cu clasificarea prevăzută în anexa nr. 1 la ordonanță sau în ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. pentru tarifele de trecere care se încasează prin intermediul SIEGMCR, după caz, oricare ar fi configurația în care acesta este utilizat.
^4) Tip de vehicul inferior – la care vehiculul în cauză nu poate fi încadrat în conformitate cu clasificarea prevăzută în anexa nr. 1 la ordonanță sau în ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. pentru tarifele de trecere care se încasează prin intermediul SIEGMCR, după caz.
^5) Vehicul înmatriculat la data eliberării rovinietei sau a peajului, conform înregistrărilor din baza de date a Direcției regim permise de conducere și înmatriculare vehicule.
^6) Tip de vehicul pentru care nu trebuie achitată rovinieta sau peajul – la data eliberării rovinietei sau a peajului, conform înregistrărilor din baza de date a Direcției regim permise de conducere și înmatriculare vehicule, numărul de înmatriculare era alocat unui tip vehicul pentru care, potrivit legii, nu este obligatorie achitarea tarifului.

B. Roviniete/peaje emise pentru utilizatori străini

Nr. crt. Număr de înmatriculare^1) Număr de identificare^2) Se efectuează corecția materială a …..
Corect Eronat Corect Eronat Nu este înscris. Numărului de înmatriculare Numărului de identificare Numărului de înmatriculare și a numărului de identificare
1
X

X Dacă numărul de înmatriculare ^1) prezintă o eroare de maximum două caractere

2
X

X Dacă numărul de înmatriculare^1) aparține unui tip de vehicul pentru care nu trebuie achitată rovinieta^3)

3
X X

În orice situație

4
X
X


Dacă numărul de înmatriculare^1) și numărul de identificare^2) aparțin unui vehicul pentru care nu trebuie achitată rovinieta sau peajul^3) sau dacă numărul de înmatriculare^1) și numărul de identificare^2) prezintă o eroare de maximum două caractere
5 X

X

În orice situație


^1) Număr de înmatriculare înscris în documentul prevăzut la art. 9 alin. (6) lit. a) din normele metodologice.
^2) Număr de identificare înscris în documentul prevăzut la art. 9 alin. (6) lit. a) din normele metodologice.
^3) Vehicul înmatriculat la data eliberării rovinietei sau a peajului, conform documentelor prezentate de către solicitant.

––


Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *