Norme metodologice din 21 septembrie 2018

pentru aplicarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere

(la data 17-nov-2018 actul a fost aprobat de Ordinul 1463/2018 ) CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 (1) Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă, utilizatorii reţelei de drumuri naţionale din România au obligaţia de a achita tariful de utilizare şi, după caz, tariful de trecere. (2) Tariful de utilizare se achită în funcţie de tipul vehiculului şi se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români şi străini pentru toate vehiculele înmatriculate temporar sau definitiv care utilizează reţeaua de drumuri naţionale din România pe parcursul unei perioade date. (3) Tariful de trecere se achită în funcţie de tipul vehiculului şi se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români şi străini pentru toate vehiculele înmatriculate temporar sau definitiv care utilizează o anumită distanţă de pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte care fac parte din reţeaua de drumuri naţionale din România. (4) Înregistrarea în format electronic a informaţiilor privind achitarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, gestiunea datelor privind vehiculele pentru care acestea au fost achitate, monitorizarea şi controlul achitării tarifelor se realizează prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei, denumit în continuare SIEGMCR, sistem deţinut de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., denumită în continuare CNAIR – S.A. (5) Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică doar pentru tarifele pentru care informaţiile privind achitarea tarifului, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de utilizare şi cu drept de trecere, monitorizarea şi controlul achitării acestora se înregistrează prin intermediul SIEGMCR. (6) SIEGMCR permite înregistrarea în format electronic a informaţiilor privind achitarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere prin intermediul: a) unor echipamente tehnice, deţinute de CNAIR – S.A., parte a SIEGMCR; b) unor aplicaţii informatice securizate, cu drept de acces la SIEGMCR; c) unor portaluri web sau al unor aplicaţii dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, care pot fi: 1. (i) deţinute de către CNAIR – S.A.; 2. (ii) deţinute de către distribuitori şi autorizate de către CNAIR – S.A.; d) serviciului de mesaje scurte – SMS, cu drept de acces la SIEGMCR; e) unor dispozitive de procesare a plăţilor numerar/ electronice, cu drept de acces la SIEGMCR, denumite în continuare terminale, care pot fi: 1. (i) operate de către personalul distribuitorului; 2. (ii) operate de către solicitant, respectiv persoana care doreşte achitarea tarifului. (7) După achitarea tarifului de utilizare şi, după caz, a tarifului de trecere se emite rovinieta şi, după caz, peajul. Art. 2 (1) În sensul prezentelor norme metodologice, utilizatori sunt: a) utilizatori români: 1. (i) persoane fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare al vehiculului, care au în proprietate vehicule înmatriculate în România; 2. (ii) persoane fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare al vehiculului, care pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România; b) utilizatori străini: 1. (i) persoane fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare al vehiculului, care au în proprietate vehicule înmatriculate în alte state; 2. (ii) persoane fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare al vehiculului, care pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i) sau lit. b) pct. (i) sunt considerate utilizatori în sensul prezentelor norme metodologice numai dacă pe certificatul de înmatriculare nu sunt înscrise şi persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (ii) sau lit. b) pct. (ii). Art. 3 (1) În sensul prezentelor norme metodologice, distribuitori sunt: a) CNAIR – S.A. şi subunităţile acesteia, respectiv direcţiile regionale de drumuri şi poduri, secţiile de drumuri naţionale, agenţiile de control şi încasare, agenţiile de încasare, precum şi alte subunităţi înfiinţate conform legii; b) persoane juridice cu care CNAIR – S.A. a încheiat convenţii în acest scop; c) autorităţi ale altor state cu care CNAIR – S.A. a încheiat convenţii în acest scop. (2) Convenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se încheie numai la solicitarea CNAIR – S.A. cu persoane juridice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a) la data încheierii convenţiei şi, după caz, la data încheierii actelor adiţionale privind prelungirea termenului de valabilitate a acesteia să nu înregistreze obligaţii restante la plată faţă de CNAIR – S.A., faţă de bugetul consolidat al statului şi/sau faţă de bugetele locale; b) să aibă în structură puncte de lucru pe teritoriul României, declarate potrivit prevederilor legale în vigoare, amplasate în minimum 10 judeţe, sau să aibă dreptul de a utiliza terminale amplasate în minimum 10 judeţe, prin care să asigure încasarea tarifului de utilizare şi/sau a tarifului de trecere şi eliberarea documentelor care atestă emiterea rovinietei şi/sau a peajului; c) punctele de lucru şi terminalele prevăzute la lit. b) să nu fie amplasate pe sensul de intrare în România, înainte de punctele de lucru aparţinând CNAIR-S.A. din zona punctelor de trecere a frontierei în care se încasează tariful de utilizare şi/sau tariful de trecere; 

(la data 17-nov-2018 Art. 3, alin. (2), litera C. din capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Art. 3 din Ordinul 1463/2018 ) d) să constituie, conform prevederilor legale în vigoare, o garanţie în favoarea CNAIR – S.A. Valoarea garanţiei se stabileşte de către CNAIR – S.A., urmând ca modalitatea de constituire a acesteia să fie prevăzută în convenţie; e) la data încheierii convenţiei şi, după caz, la data încheierii actelor adiţionale privind prelungirea termenului de valabilitate a acesteia să nu existe litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată între CNAIR – S.A. şi persoana juridică în cauză în ceea ce priveşte încasarea tarifului de utilizare şi/sau a tarifului de trecere. (3) Convenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) se încheie cu autorităţi ale altor state care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a) la data încheierii convenţiei şi, după caz, la data încheierii actelor adiţionale privind prelungirea termenului de valabilitate a acesteia să nu înregistreze obligaţii restante la plată faţă de CNAIR – S.A.; b) să constituie, conform prevederilor legale în vigoare, o garanţie în favoarea CNAIR – S.A. Valoarea garanţiei se stabileşte de către CNAIR – S.A., urmând ca modalitatea de constituire a acesteia să fie prevăzută în convenţie. (4) Fac excepţie de la condiţia prevăzută la alin. (2) lit. b) distribuitorii care emit prin intermediul serviciului de mesaje scurte şi distribuitorii care au în structură puncte de lucru declarate potrivit prevederilor legale în vigoare, prin care să asigure încasarea tarifului de utilizare şi/sau a tarifului de trecere situate: a) la mai mult de 30 de km de cel mai apropiat punct autorizat; b) în zona punctelor de trecere a frontierei, pe sensul de intrare în România, după punctele de lucru aparţinând CNAIR – S.A. în care se încasează tariful de utilizare şi/sau tariful de trecere. (5) Distribuitorii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) şi c), cu excepţia celor care emit prin intermediul serviciului de mesaje scurte, beneficiază de un comision de tranzacţionare. Sumele încasate de către aceştia ca tarif de utilizare şi ca tarif de trecere sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare şi nu pot fi depăşite prin aplicarea unor comisioane suplimentare. (6) Nivelul comisionului de tranzacţionare se stabileşte de CNAIR – S.A. şi se aprobă de către consiliul de administraţie al CNAIR – S.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (7) Încasarea de către distribuitori, ca tarif de utilizare şi ca tarif de trecere, a unor sume care depăşesc nivelul tarifelor stabilite prin legislaţia în vigoare, perceperea de către aceştia a unor comisioane suplimentare, încasarea tarifelor în puncte de lucru, prin terminale, portaluri web, aplicaţii dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, neautorizate de CNAIR – S.A. ” prin terminale amplasate în zona punctelor de trecere a frontierei, pe sensul de intrare în România, înainte de punctele de lucru aparţinând CNAIR – S.A. în care se încasează tariful de utilizare şi/sau tariful de trecere, sau prin orice alte mijloace neautorizate conduce la rezilierea imediată şi unilaterală de către CNAIR – S.A. a convenţiei încheiate, fără posibilitatea de încheiere a unei alte convenţii. (8) În cazul emiterii rovinietei şi peajului prin intermediul serviciului de mesaje scurte – SMS, cu drept de acces la SIEGMCR, potrivit art. 1 alin. (6) lit. d), nu este considerat comision suplimentar costul generat de utilizarea serviciului de mesaje scurte. (9) Distribuitorii pot încasa tariful de utilizare şi tariful de trecere prin puncte de lucru proprii, declarate conform prevederilor legale în vigoare, prin intermediul terminalelor, portalurilor web sau al aplicaţiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, altele decât cele pentru care au fost încheiate convenţiile, numai cu acordul scris al CNAIR – S.A. (10) Informaţiile privind distribuitorii şi punctele de lucru ale acestora sau, după caz, locaţiile terminalelor prin care se încasează tariful de utilizare şi tariful de trecere vor fi aduse la cunoştinţa utilizatorilor prin publicarea pe pagina oficială web a CNAIR – S.A. (11) CNAIR – S.A. va analiza anual rezultatele activităţii de încasare a tarifului de utilizare şi/sau a tarifului de trecere de către distribuitori în vederea prelungirii sau rezilierii convenţiilor încheiate şi a suspendării activităţii de distribuţie în unele dintre punctele de lucru ale acestora, după caz. CAPITOLUL II: Aplicarea tarifului de utilizare Art. 4 (1) Tariful de utilizare este structurat: a) pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată, denumită în continuare MTMA, mai mare sau egală cu 12 tone-în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România şi de numărul de axe; b) pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică de 12 tone – în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România şi de MTMA; c) pentru vehiculele de transport de persoane-în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România şi de numărul de locuri pe scaune. (2) Prin durată de utilizare se înţelege durata de parcurs şi de staţionare pe reţeaua de drumuri naţionale din România, astfel cum este prevăzută la art. 1 alin. (21) din ordonanţă. Art. 5 (1) Tariful de utilizare se achită în avans pentru perioade de valabilitate de: o zi, 7 zile, 30 de zile, 90 de zile sau 12 luni. (2) Perioadele de valabilitate se determină astfel: a) o zi – ziua corespunzătoare datei pentru care a fost achitat; b) 7 zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 6 zile; c) 30 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 29 de zile; d) 90 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 89 de zile; e) 12 luni – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi până în ziua anterioară aceleiaşi zile a anului următor, inclusiv. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru autoturisme şi pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone, perioada minimă pentru care se poate achita tariful de utilizare este de 7 zile. (4) Achitarea tarifului de utilizare şi emiterea rovinietei se poate realiza cu cel mult 30 de zile înainte de data de început a valabilităţii. Art. 6 (1) La achitarea tarifului de utilizare şi emiterea rovinietei la punctele de lucru ale distribuitorilor prin intermediul echipamentelor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. a), prin aplicaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. b) sau prin intermediul terminalelor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. e) pct. (i), aceştia vor elibera solicitantului: a) documentul fiscal care atestă plata sumei încasate; b) documentul care conţine informaţiile ce se înregistrează în baza de date a SIEGMCR, respectiv: 1. (i) numele distribuitorului şi datele de identificare ale punctului de lucru sau, după caz, ale terminalului la care s-a emis rovinieta; 2. (ii) data şi ora emiterii rovinietei; 3. (iii) seria rovinietei şi seria unică a tranzacţiei; 4. (iv).numărul de înmatriculare al vehiculului; 5. (v) numărul de identificare al vehiculului, în cazul achitării tarifului pentru: 

i.perioada de utilizare mai mare sau egală cu 30 de zile, înscris manual de către personalul distribuitorului, în cazul utilizatorilor străini; 

ii.orice perioadă de utilizare dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (1), astfel cum acesta este identificat şi furnizat în mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule, în cazul utilizatorilor români; 6. (vi) tipul vehiculului, conform clasificării prevăzute în anexa nr. 1 la ordonanţă; 7. (vii) anul, luna, ziua şi ora de la care este valabilă rovinieta; 8. (viii) anul, luna, ziua expirării valabilităţii rovinietei, conform perioadei de valabilitate solicitate; 9. (ix) nivelul tarifului în euro; 10. (x) nivelul tarifului în lei; 11. (xi) cursul de schimb euro/leu. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) pct. (v) subpct. ii., dacă din motive tehnice numărul de identificare nu poate fi identificat şi furnizat în mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule, acesta se înscrie manual, de către personalul distribuitorului, numai în cazul achitării tarifului de utilizare pentru perioade mai mari sau egale cu 30 de zile. (3) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. b) va fi eliberat în două exemplare, din care: a) primul exemplar, denumit copie partener, va fi semnat de către solicitant, semnătură prin care acesta certifică conformitatea datelor înscrise în document cu cele solicitate, exemplar ce va rămâne la distribuitor; b) al doilea exemplar, denumit copie client, exemplar care atestă emiterea rovinietei şi înscrierea datelor în baza de date a SIEGMCR, va fi înmânat solicitantului. (4) Solicitantul furnizează datele prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (iv) şi, după caz, cele prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (v), conform celor înscrise în certificatul de înmatriculare, şi stabileşte tipul vehiculului prevăzut la alin. (1) lit. b) pct. (vi). (5) La achitarea tarifului de utilizare şi emiterea rovinietei prin intermediul portalurilor web sau al aplicaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. c), se va elibera, în format electronic, un document ce conţine datele prevăzute la alin. (1) lit. b), conform datelor introduse de solicitant, document ce poate fi tipărit de către acesta. (6) Achitarea tarifului de utilizare în cazul emiterii rovinietei prin intermediul portalurilor web sau al aplicaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. c) se realizează prin intermediul serviciilor de plată electronică integrate cu acestea. (7) În cazul prevăzut la alin. (5) emiterea rovinietei este condiţionată de confirmarea finalizării tranzacţiei de către procesatorul de plăţi agreat de CNAIR – S.A. sau, după caz, de către distribuitor, în cazul în care data de început a valabilităţii solicitate este ziua în curs, data şi ora de început a valabilităţii rovinietei fiind data şi ora confirmării finalizării tranzacţiei de către distribuitor. (8) La achitarea tarifului de utilizare şi emiterea rovinietei prin intermediul terminalelor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. e) pct. (ii) se eliberează solicitantului un document ce conţine datele prevăzute la alin. (1) lit. b), conform datelor introduse de acesta. (9) La achitarea tarifului de utilizare şi emiterea rovinietei prin intermediul serviciului de mesaje scurte – SMS, cu drept de acces la SIEGMCR, prevăzut la art. 1 alin. (6) lit. d), solicitantul: a) va transmite la numărul de telefon alocat, prin mesaj text, numărul de înmatriculare al vehiculului şi tipul acestuia, conform clasificării prevăzute în anexa nr. 1 la ordonanţă; b) va primi un mesaj text prin care i se va solicita să confirme emiterea rovinietei pentru datele furnizate prin mesajul text prevăzut la lit. a); c) va confirma solicitarea de emitere a rovinietei prin transmiterea, în aceeaşi zi calendaristică în care a transmis mesajul prevăzut la lit. a), a unui mesaj text conform instrucţiunilor primite în mesajul prevăzut la lit. b); d) va primi un mesaj text de confirmare a emiterii rovinietei, care va conţine următoarele informaţii care se înregistrează în baza de date a SIEGMCR: 1. (i) seria rovinietei; 2. (ii) numărul de înmatriculare al vehiculului; 3. (iii) tipul vehiculului, conform clasificării prevăzute în anexa nr. 1 la ordonanţă; 4. (iv) anul, luna, ziua expirării valabilităţii rovinietei; e) în cazul în care rovinieta nu poate fi emisă, solicitantul va primi un mesaj text prin care este informat cu privire la neemiterea acesteia. (10) Pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (9) lit. d), în baza de date a SIEGMCR se vor înregistra şi următoarele informaţii: a) seria unică a tranzacţiei; b) numărul de identificare al vehiculului, astfel cum acesta este identificat şi furnizat în mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule; c) anul, luna, ziua şi ora de la care este valabilă rovinieta. (11) Prin intermediul SMS, tariful de utilizare se achită numai pentru vehicule înmatriculate în România şi doar pentru perioada minimă de utilizare, data şi ora de început a valabilităţii rovinietei fiind data şi ora confirmării de către distribuitor a emiterii acesteia. CAPITOLUL III: Aplicarea tarifului de trecere Art. 7 

Tariful de trecere este structurat: a) pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12 tone – în funcţie de numărul de axe şi de numărul de treceri; b) pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică de 12 tone – în funcţie de MTMA şi de numărul de treceri; c) pentru vehiculele de transport persoane – în funcţie de numărul de locuri şi de numărul de treceri. Art. 8 (1) La achitarea tarifului de trecere şi emiterea peajului la punctele de lucru ale distribuitorilor prin intermediul echipamentelor tehnice prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. a), prin aplicaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. b) sau prin intermediul terminalelor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. e) pct. i), aceştia vor elibera solicitantului: a) documentul fiscal care atestă plata sumei încasate; b) documentul care conţine informaţiile ce se înregistrează în baza de date a SIEGMCR, respectiv: 1. (i) numele distribuitorului şi datele de identificare ale punctului de lucru sau, după caz, ale terminalului la care s-a emis peajul; 2. (ii) data şi ora emiterii peajului; 3. (iii) seria peajului şi seria unică a tranzacţiei; 4. (iv) numărul de înmatriculare al vehiculului; 5. (v) numărul de identificare al vehiculului: 

i.înscris manual de către personalul distribuitorului, în cazul utilizatorilor străini; ii.astfel cum acesta este identificat şi furnizat în mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule, în cazul utilizatorilor români; 6. (vi) tipul vehiculului, conform clasificării prevăzute în ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNAIR – S.A. pentru tarifele de trecere care se încasează prin intermediul SIEGMCR; 7. (vii) anul, luna, ziua expirării valabilităţii peajului; 8. (viii) nivelul tarifului în lei. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) pct. (v) subpct. ii., dacă din motive tehnice numărul de identificare nu poate fi identificat şi furnizat în mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule, acesta se înscrie manual, de către personalul distribuitorului. (3) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. b) va fi eliberat în două exemplare, din care: a) primul exemplar, denumit copie partener, va fi semnat de către solicitant, semnătură prin care acesta certifică conformitatea datelor înscrise în document cu cele solicitate, exemplar ce va rămâne la distribuitor; b) al doilea exemplar, denumit copie client, exemplar care atestă emiterea peajului şi înscrierea datelor în baza de date a SIEGMCR, va fi înmânat solicitantului. (4) Solicitantul furnizează datele prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (iv) şi, după caz, cele prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (v), conform celor înscrise în certificatul de înmatriculare, şi stabileşte tipul vehiculului prevăzut la alin. (1) lit. b) pct. (vi). (5) La achitarea tarifului de trecere şi emiterea peajului prin intermediul portalurilor web sau al aplicaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. c), CNAIR – S.A. sau, după caz, distribuitorul va elibera, în format electronic, un document ce conţine datele prevăzute la alin. (1) lit. b), conform datelor introduse de solicitant, document ce poate fi tipărit de către acesta. (6) Achitarea tarifului de trecere în cazul emiterii peajului prin intermediul portalurilor web sau al aplicaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. c) se realizează prin intermediul serviciilor de plată electronică, integrate cu acestea. (7) În cazul prevăzut la alin. (5) emiterea peajului este condiţionată de confirmarea finalizării tranzacţiei de către procesatorul de plăţi agreat de CNAIR – S.A. sau, după caz, de către distribuitor, data şi ora emiterii fiind data şi ora confirmării finalizării tranzacţiei de către distribuitor. (8) La achitarea tarifului de trecere şi emiterea peajului prin intermediul terminalelor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. e) pct. (ii) se eliberează solicitantului un document ce conţine datele prevăzute la alin. (1) lit. b), conform datelor introduse de acesta. (9) La achitarea tarifului de trecere şi emiterea peajului prin intermediul serviciului de mesaje scurte – SMS, cu drept de acces la SIEGMCR, prevăzut la art. 1 alin. (6) lit. d), solicitantul: a) va transmite la numărul de telefon alocat, prin mesaj text, numărul de înmatriculare al vehiculului şi tipul acestuia, conform clasificării prevăzute în ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNAIR – S.A. pentru tarifele de trecere care se încasează prin intermediul SIEGMCR; b) va primi un mesaj text prin care i se va solicita să confirme emiterea peajului pentru datele furnizate prin mesajul text prevăzut la lit. a); c) va confirma solicitarea de emitere a peajului prin transmiterea, în aceeaşi zi calendaristică în care a transmis mesajul prevăzut la lit. a), a unui mesaj text conform instrucţiunilor primite în mesajul prevăzut la lit. b); d) va primi un mesaj text de confirmare a emiterii peajului, care va conţine următoarele informaţii care se înregistrează în baza de date a SIEGMCR: 1. (i) seria peajului; 2. (ii) numărul de înmatriculare al vehiculului; 3. (iii) tipul vehiculului, conform clasificării prevăzute în ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNAIR – S.A. pentru tarifele de trecere care se încasează prin intermediul SIEGMCR; 4. (iv) anul, luna, ziua expirării valabilităţii peajului; e) în cazul în care peajul nu poate fi emis, solicitantul va primi un mesaj text prin care este informat cu privire la neemiterea acestuia. (10) Pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (8) lit. d), în baza de date a SIEGMCR se vor înregistra şi următoarele informaţii: a) seria unică a tranzacţiei; b) numărul de identificare al vehiculului, astfel cum acesta este identificat şi furnizat în mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule; c) data şi ora emiterii peajului. (11) Prin intermediul SMS tariful de trecere se achită numai pentru vehicule înmatriculate în România şi doar pentru o trecere, data şi ora emiterii peajului fiind data şi ora confirmării de către distribuitor a emiterii acestuia. CAPITOLUL IV: Corecţia erorilor materiale Art. 9 (1) Dacă în documentul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) sau la art. 8 alin. (1) lit. b) a fost înscris, de către personalul distribuitorului, un număr de înmatriculare eronat, utilizatorul poate solicita la acelaşi punct de lucru al acestuia, în termen de maximum 60 de minute din momentul emiterii rovinietei sau peajului, efectuarea corecţiei numărului de înmatriculare în baza de date. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), distribuitorul: a) va efectua corecţia numărului de înmatriculare în baza de date; b) va elibera, în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (3) sau art. 8 alin. (3), un nou document care va conţine datele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) sau la art. 8 alin. (1) lit. b), conform numărului de înmatriculare corect; c) va păstra, în cadrul aceluiaşi punct de lucru, pe termen de un an de la data expirării valabilităţii rovinietei sau peajului, următoarele documente ce trebuie puse la dispoziţia CNAIR – S.A., la solicitarea acesteia: 1. (i) originalul copiei client şi al copiei partener, eliberate pentru numărul de înmatriculare eronat; 2. (ii) o copie de pe certificatul de înmatriculare sau de pe cartea de identitate a vehiculului, din care să reiasă numărul de înmatriculare corect; 3. (iii) originalul documentului copie partener eliberat pentru numărul de înmatriculare corect. (3) Dacă în documentul prevăzut la art. 6 alin. (8) sau art. 8 alin. (8) a fost înscris de către solicitant un număr de înmatriculare eronat, acesta poate efectua la acelaşi terminal, în termen de maximum 60 de minute din momentul emiterii rovinietei sau peajului, corecţia numărului de înmatriculare în baza de date, eliberându-i-se documentul care va conţine datele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) sau la art. 8 alin. (1) lit. b), conform numărului de înmatriculare corect. (4) În situaţia emiterii rovinietei sau peajului pentru un număr de înmatriculare eronat, utilizatorul va solicita CNAIR – S.A. corecţia în baza de date a numărului de înmatriculare şi, după caz, a numărului de identificare, în cazul în care: a) nu a fost efectuată corecţia numărului de înmatriculare, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1) sau (3), după caz; b) rovinieta sau peajul au fost emise prin intermediul portalurilor web, al aplicaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. c) sau prin intermediul serviciului de mesaje scurte prevăzut la art. 1 alin. (6) lit. d). (5) În situaţia în care la emiterea rovinietei sau a peajului numărul de înmatriculare a fost înscris corect şi numărul de identificare a fost înscris eronat, utilizatorul va solicita CNAIR – S.A. corecţia acestuia în baza de date. (6) Solicitarea de corecţie prevăzută la alin. (4) şi (5), care trebuie să conţină toate informaţiile prevăzute în modelul care se regăseşte pe pagina web a CNAIR – S.A., se transmite acesteia, împreună cu: a) o copie de pe documentul care atestă emiterea rovinietei sau a peajului, cu excepţia cazului în care rovinieta sau peajul au fost emise prin intermediul serviciului de mesaje scurte; b) o copie de pe certificatul de înmatriculare a vehiculului. (7) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (6), în cazul în care în documentul care atestă emiterea rovinietei sau a peajului este înscris un număr de înmatriculare alocat unui tip de vehicul pentru care, potrivit legii, nu este obligatorie achitarea tarifului de utilizare sau a tarifului de trecere, utilizatorii străini au obligaţia de a prezenta şi o copie de pe certificatul de înmatriculare a acestui vehicul. (8) Pe baza solicitărilor prevăzute la alin. (4) şi (5), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora la CNAIR – S.A., se efectuează corecţia erorilor materiale, în cazul în care se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. (9) În cazurile prevăzute la alin. (4) şi (5) utilizatorii vor fi informaţi, în scris, cu privire la modalitatea de soluţionare a solicitării de corecţie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la CNAIR – S.A. (10) În cazurile prevăzute la alin. (4) şi (5) utilizatorii nu pot considera rovinieta valabilă sau peajul valabil pentru numărul de înmatriculare şi/sau numărul de identificare pentru care solicită corecţia până la confirmarea, în scris, de către CNAIR – S.A. a efectuării modificării în baza de date. CAPITOLUL V: Returnarea contravalorii tarifelor Art. 10 (1) CNAIR – S.A. va returna, la solicitarea utilizatorului, sumele reprezentând contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare, sau contravaloarea tarifului de trecere, corespunzătoare numărului de treceri neutilizate, în situaţia radierii din evidenţă a vehiculelor de către autoritatea care a efectuat înmatricularea, în cazul scoaterii definitive din circulaţie a acestora, în situaţia: a) retragerii definitive din circulaţie a vehiculului şi depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii; b) dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea dezmembrării; c) scoaterii definitive din România a vehiculului respectiv; d) furtului vehiculului. (2) Solicitarea de returnare a sumelor prevăzute la alin. (1), care trebuie să conţină toate informaţiile prevăzute în modelul care se regăseşte pe pagina web a CNAIR – S.A., se transmite acesteia, împreună cu: a) copia de pe dovada de radiere din circulaţie a vehiculului emisă de Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi copii de pe documentele emise de instituţii abilitate, din care să reiasă, după caz, data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea dezmembrării, data înregistrării furtului, în cazul utilizatorilor români; b) traduceri autorizate în limba română ale documentelor emise de instituţii abilitate, din care să reiasă, după caz, data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea dezmembrării, data înregistrării furtului la organele abilitate, şi ale dovezii de radiere din circulaţie a vehiculului, emisă de autoritatea competentă din statul în care vehiculul a fost înmatriculat, în cazul utilizatorilor străini. (3) În cazul tarifului de utilizare, suma ce se va returna va fi calculată proporţional cu perioada de neutilizare a vehiculului, respectiv cu perioada cuprinsă între ziua imediat următoare datei producerii evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, datei dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea dezmembrării, datei înregistrării furtului la organele abilitate, datei radierii din circulaţie, în cazul scoaterii definitive din România a vehiculului, sau datei retragerii definitive din circulaţie a vehiculului şi depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii, după caz, şi data expirării perioadei de valabilitate a rovinietei, mai puţin costurile aferente virării sumei şi comisionul acordat distribuitorului sau, după caz, procesatorului de plăţi. (4) În cazul tarifului de trecere, suma ce se va returna va fi calculată proporţional cu numărul de treceri neutilizate în perioada cuprinsa între ziua imediat următoare datei producerii evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, datei dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea dezmembrării, datei înregistrării furtului la organele abilitate, datei radierii din circulaţie, în cazul scoaterii definitive din România a vehiculului, sau datei retragerii definitive din circulaţie a vehiculului şi depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii, după caz, şi data expirării valabilităţii peajului, mai puţin costurile aferente virării sumei şi comisionul acordat distribuitorului sau, după caz, procesatorului de plăţi. Art. 11 (1) În cazul în care pentru acelaşi vehicul se achită tariful de utilizare de două sau mai multe ori pentru perioade de valabilitate ce se suprapun pentru cel puţin o zi, CNAIR – S.A. va returna contravaloarea tarifului, corespunzătoare perioadei de suprapunere, la cererea: a) utilizatorului, situaţie în care solicitarea de returnare a sumei, care trebuie să conţină toate informaţiile prevăzute în modelul care se regăseşte pe pagina web a CNAIR – S.A., se transmite acesteia, împreună cu o copie de pe certificatul de înmatriculare şi de pe cartea de identitate a vehiculului; b) fostului utilizator, în cazul înstrăinării vehiculului, situaţie în care solicitarea de returnare a sumei, care trebuie să conţină toate informaţiile prevăzute în modelul care se regăseşte pe pagina web a CNAIR – S.A., se transmite acesteia, după expirarea perioadei de valabilitate a rovinietei achitate de acesta, împreună cu o copie de pe documentele care dovedesc înstrăinarea acestuia şi o copie de pe documentul care atestă scoaterea din evidenţa fiscală a vehiculului. 

(la data 18-apr-2019 Art. 11, alin. (1) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 748/2019

(la data 18-apr-2019 Art. 11, alin. (2) din capitolul V abrogat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 748/2019 ) (3) Suma ce se va returna va fi calculată în funcţie de perioada de suprapunere a valabilităţii rovinietelor, mai puţin costurile aferente virării sumei şi comisionul acordat distribuitorului sau, după caz, procesatorului de plăţi. Art. 12 (1) În cazul în care pentru un vehicul a fost achitat tariful de utilizare sau tariful de trecere pentru un tip de vehicul superior, la care acesta nu poate fi încadrat în conformitate cu clasificarea prevăzută în anexa nr. 1 la ordonanţă sau în anexa la ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. pentru tarifele de trecere care se încasează prin intermediul SIEGMCR, oricare ar fi configuraţia în care este utilizat, la solicitarea utilizatorului, CNAIR – S.A. va returna diferenţa dintre tariful achitat şi tariful aferent tipului de vehicul în cauză, mai puţin costurile aferente virării sumei şi comisionul acordat distribuitorului sau, după caz, procesatorului de plăţi. (2) Solicitarea de returnare a sumelor prevăzute la alin. (1), care trebuie să conţină toate informaţiile prevăzute în modelul care se regăseşte pe pagina web a CNAIR – S.A., se transmite acesteia împreună cu o copie a cărţii de identitate şi a certificatului de înmatriculare al vehiculului. Art. 13 

(la data 17-nov-2018 Art. 13 din capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Art. 4 din Ordinul 1463/2018 ) (1) În cazul emiterii peajului pentru un număr de înmatriculare eronat, dacă nu se poate efectua corecţia numărului de înmatriculare conform prevederilor cap. IV, CNAIR – S.A. va returna suma reprezentând contravaloarea aferentă numărului de treceri neutilizate în perioada de valabilitate a peajului, în urma unei solicitări de returnare care trebuie să conţină toate informaţiile prevăzute în modelul care se regăseşte pe pagina web a CNAIR – S.A., dacă sunt respectate, cumulativ, următoarele condiţii: a) solicitarea este transmisă într-un termen de maximum 7 luni de la data emiterii peajului, împreună cu: 1. (i) o copie de pe certificatul de înmatriculare şi/sau de pe cartea de identitate a vehiculului pentru care s-a dorit achitarea peajului; 2. (ii) o copie a documentului care atestă emiterea peajului, cu excepţia cazului în care peajul a fost emis prin intermediul serviciului de mesaje scurte, caz în care vor fi furnizate informaţii cu privire la numărul de telefon de pe care a fost efectuată tranzacţia şi data emiterii peajului; b) numărul de înmatriculare pentru care a fost emis peajul prezintă o eroare de maximum două caractere faţă de numărul de înmatriculare pentru care s-a dorit achitarea tarifului; c) trecerile nu au fost utilizate de către vehiculul pentru care a fost emis peajul, în perioada de valabilitate a acestuia. (2) Suma ce se va returna conform prevederilor alin. (1) va fi calculată proporţional cu numărul de treceri neutilizate în perioada cuprinsă între data achitării peajului şi data expirării valabilităţii acestuia, mai puţin costurile aferente virării sumei şi comisionul acordat distribuitorului sau, după caz, procesatorului de plăţi. Art. 14 (1) Pentru solicitările de restituire, CNAIR – S.A. are obligaţia să verifice încadrarea în situaţiile prevăzute de prezentele norme metodologice şi să restituie suma cuvenită, în termen de: a) 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării la CNAIR – S.A. a solicitărilor prevăzute la art. 10, 11 şi 12, în cazul tarifului de utilizare; b) 90 de zile lucrătoare de la data înregistrării la CNAIR – S.A. a solicitărilor prevăzute la art. 10 şi 12, în cazul tarifului de trecere; c) 90 de zile lucrătoare de la data expirării peajului în cazul solicitărilor prevăzute la art. 13. (2) În cazul în care constată că solicitantul nu are dreptul la restituirea sumelor, CNAIR – S.A. va comunica, în termenele prevăzute la alin. (1), motivul pentru care solicitarea a fost respinsă. CAPITOLUL VI: Menţinerea valabilităţii tarifelor în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, prevăzut de art. 1 alin. (13) din ordonanţă Art. 15 (1) în cazul utilizatorilor români, dacă se schimbă numărul de înmatriculare al vehiculului, rovinieta şi peajul îşi menţin valabilitatea în condiţiile în care în baza de date a autorităţii de înmatriculare este operată modificarea respectivă. Autoritatea de înmatriculare asigură, pe bază de protocol, accesul zilnic al CNAIR – S.A. la baza de date cu modificările privind schimbarea numărului de înmatriculare. (2) În cazul utilizatorilor români şi străini, în situaţia schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare sau tariful de trecere, rovinieta sau peajul îşi menţin valabilitatea numai în condiţiile în care la emiterea acestora numărul de identificare al vehiculului a fost înscris corect. Art. 16 (1) În condiţiile în care la emiterea rovinietei numărul de identificare al vehiculului nu a fost înscris sau nu a fost înscris corect, în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare, utilizatorul va solicita CNAIR – S.A., în scris, efectuarea modificării numărului de înmatriculare în baza de date a SIEGMCR. (2) Pentru efectuarea modificării prevăzute la alin. (1) utilizatorul se va prezenta la una dintre subunităţile CNAIR – S.A. cu următoarele documente: a) solicitare scrisă, conform modelului care se regăseşte pe pagina web a CNAIR – S.A.; b) copie de pe cartea de identitate a vehiculului şi originalul acesteia, pentru verificarea conformităţii. (3) Solicitarea se verifică pe loc şi, dacă este justificată, se efectuează modificarea în baza de date. (4) Odată cu modificarea numărului de înmatriculare în baza de date se va elibera de către subunitatea CNAIR – S.A., prin intermediul SIEGMCR, un document care atestă efectuarea modificării şi valabilitatea rovinietei pentru noul număr de înmatriculare, în două exemplare, dintre care: a) unul va fi înmânat solicitantului; b) unul va fi semnat de către solicitant şi va rămâne la subunitatea CNAIR – S.A. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), utilizatorii români pot solicita la CNAIR – S.A., în scris, efectuarea modificării prevăzute la alin. (1). (6) În cazul prevăzut la alin. (5), solicitarea, completată conform modelului care se regăseşte pe pagina web a CNAIR – S.A., se transmite acesteia, împreună cu o copie de pe cartea de identitate a vehiculului. (7) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (6) şi în urma verificării în baza de date a autorităţii de înmatriculare, dacă cererea este justificată, se efectuează modificarea în baza de date, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la CNAIR – S.A. (8) Utilizatorii vor fi informaţi, în scris, de către CNAIR – S.A. cu privire la modalitatea de soluţionare a solicitării prevăzute la alin. (6), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la CNAIR – S.A. Art. 17 (1) În condiţiile în care la emiterea peajului numărul de identificare al vehiculului nu a fost înscris corect, în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de trecere, utilizatorul va solicita CNAIR- S.A., în scris, efectuarea corecţiei numărului de identificare în baza de date a SIEGMCR. (2) Solicitarea, completată conform modelului care se regăseşte pe pagina web a CNAIR – S.A., se transmite acesteia împreună cu o copie de pe cartea de identitate a vehiculului, din care să reiasă numărul de identificare corect, şi o copie de pe certificatul de înmatriculare al acestuia. (3) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), CNAIR – S.A. va efectua corecţia numărului de identificare dacă numărul anterior de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost emis peajul corespunde cu cel înscris în cartea de identitate a vehiculului, transmisă de utilizator. (4) Solicitarea se verifică în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la CNAIR – S.A. şi, dacă aceasta este justificată, se efectuează corecţia. (5) Utilizatorii nu pot considera peajul valabil pentru numărul de identificare pentru care solicită corecţia până la confirmarea, în scris, de către CNAIR – S.A. a efectuării modificării în baza de date. (6) Utilizatorii vor fi informaţi, în scris, de către CNAIR – S.A. cu privire la modalitatea de soluţionare a solicitării, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la CNAIR – S.A. CAPITOLUL VII: Documente şi condiţii necesare pentru exceptarea de la plata tarifelor Art. 18 (1) În vederea exceptării de la plata tarifului de utilizare pentru vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii) şi lit. b)-e) din ordonanţă şi, după caz, a exceptării de la plata tarifului de trecere, pentru vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (11) din ordonanţă, utilizatorii acestora sunt obligaţi să comunice CNAIR – S.A., sub declaraţie pe propria răspundere, lista numerelor de înmatriculare ale vehiculelor, însoţită de copii ale certificatelor de înmatriculare ale acestora. (2) Vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (11) lit. a) din ordonanţă sunt exceptate de la plata tarifului de trecere în baza contractelor încheiate cu CNAIR – S.A., pe perioada de valabilitate a acestora. (3) Pentru vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (11) lit. b) din ordonanţă, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), utilizatorii sunt obligaţi să comunice CNAIR – S.A.; a) copie de pe actul de identitate; b) în original, adeverinţă emisă de angajator care să ateste calitatea de angajat, adresa angajatorului, adresa locului de muncă şi perioada angajării sau, după caz, adeverinţă emisă de primărie/consiliul local care să ateste deţinerea unui teren agricol în baza unui titlu de proprietate şi din care să reiasă locaţia terenului agricol; c) copie de pe certificatul de căsătorie, în cazul în care solicitantul nu este înscris în certificatul de înmatriculare al vehiculului dobândit în timpul căsătoriei. (4) Pentru asigurarea continuităţii excepţiei de la plata tarifului de trecere prevăzută la art. 3 alin. (11) lit. b) din ordonanţă, utilizatorii au obligaţia să transmită documentaţia la CNAIR- S.A. înainte de data expirării valabilităţii, dar nu mai mult de 30 de zile. În situaţia în care documentaţia este înregistrată cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înaintea datei de expirare a valabilităţii excepţiei, CNAIR – S.A. nu îşi asumă obligaţia asigurării continuităţii. (5) Exceptarea de la plata tarifului de trecere prevăzută la art. 3 alin. (11) lit. a) şi b) din ordonanţă se acordă de la data solicitată de utilizator, dar nu mai devreme de data înregistrării documentaţiei la CNAIR – S.A. (6) Vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (11) lit. b) din ordonanţă sunt exceptate de la plata tarifului de trecere pe o perioadă de maximum 6 luni de la data includerii acestora în baza de date, ca vehicule exceptate. (7) Pentru vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) din ordonanţă, utilizatorii acestora vor transmite Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule lista cu numerele de înmatriculare ale acestora, în vederea marcării în Registrul Naţional de Evidenţă a Permiselor de Conducere şi a Vehiculelor înmatriculate, ca vehicule exceptate de la plata tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere. (8) După caz, utilizatorii vehiculelor prevăzute la alin. (1) şi (7) au obligaţia de a transmite CNAIR – S.A., respectiv Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule orice modificare apărută cu privire la vehiculele aflate în proprietate sau care, după caz, pot fi folosite în baza unui drept legal. (9) CNAIR – S.A. are obligaţia să completeze/modifice baza de date cu vehiculele exceptate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (1)-(3). (10) În cazurile prevăzute la alin. (1)-(3) utilizatorii nu pot considera vehiculele exceptate până la confirmarea, în scris, de către CNAIR – S.A. a includerii acestora în baza de date sau, după caz, a modificării acesteia. CAPITOLUL VIII: Aplicarea sancţiunilor contravenţionale Art. 19 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 8 din ordonanţă se efectuează cu ajutorul mijloacelor tehnice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. o) din ordonanţă. (2) În cazul utilizatorilor români, dacă se constată, prin intermediul mijloacelor tehnice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. o) pct. (ii) din ordonanţă, lipsa rovinietei valabile sau a peajului valabil pentru vehiculul verificat, în baza datelor privind utilizatorul acestuia furnizate de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule, personalul abilitat aplică sancţiunea şi încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei. (3) În cazul prevăzut la alin. (2), datele furnizate sunt: a) în cazul utilizatorilor persoane fizice: 1. (i) numele şi prenumele; 2. (ii) datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal; b) în cazul utilizatorilor persoane juridice: 1. (i) denumirea; 2. (ii) sediul; 3. (iii) codul de înregistrare fiscală. (4) În cazul utilizatorilor români sau străini, dacă se constată, prin intermediul mijloacelor tehnice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. o) pct. (i) din ordonanţă, lipsa rovinietei valabile pentru vehiculul verificat, personalul abilitat aplică sancţiunea şi încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei după identificarea contravenientului. (5) În cazul utilizatorilor români sau străini, dacă se constată, prin intermediul mijloacelor tehnice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. o) pct. (i) din ordonanţă, că pentru vehiculul verificat trebuia achitat tariful de trecere, iar, la data efectuării controlului, a expirat termenul prevăzut la art. 1 alin. (73) din ordonanţă, personalul abilitat aplică sancţiunea şi încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei după identificarea contravenientului. (6) În situaţia în care prin mijloacele tehnice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. o) pct. (i) din ordonanţă nu se poate interoga baza de date a SIEGMCR cu privire la achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare sau a tarifului de trecere pentru un anumit vehicul, agentul constatator va realiza o fotografie a vehiculului şi va întocmi un proces- verbal de constatare în care va menţiona locul, data, ora efectuării controlului, numărul de înmatriculare al vehiculului şi imposibilitatea tehnică de interogare a bazei de date, proces-verbal ce va fi înaintat spre semnare şi conducătorului auto al vehiculului. (7) În cazul prevăzut la alin. (6), la reluarea conexiunii cu baza de date, în cazul în care vehiculul nu deţinea rovinieta valabilă la data efectuării controlului, agentul constatator va întocmi procesul-verbal de constatare a contravenţiei, prin care va aplica sancţiunea. (8) În cazul prevăzut la alin. (6), la reluarea conexiunii cu baza de date, în cazul în care pentru vehiculul verificat trebuia achitat tariful de trecere iar, la data efectuării controlului, a expirat termenul prevăzut la art. 1 alin. (73) din ordonanţă, agentul constatator va întocmi procesul-verbal de constatare a contravenţiei, prin care va aplica sancţiunea.

-****- ANEXĂ: Situaţiile în care se efectuează corecţia erorilor materiale prevăzute la art. 9 alin. (4)-(5) din normele metodologice

A. Roviniete/peaje emise pentru utilizatori români 

Nr. crt. 

Număr de înmatriculare1) Număr de identificare2) Se efectuează corecţia materială a …………. 

Corect Eronat Corect Eronat Nu înscris. este 

Numărului de Numărului de 

Numărului de 

înmatriculare şi a înmatriculare 

identificare 

numărului de identificare 1 X X Dacă numărul de 

înmatriculare1) aparţine unui tip de vehicul superior3) 2 X X Dacă numărul de 

înmatriculare1) aparţine unui tip de vehicul inferior4) 3 X X Dacă numărul de 

înmatriculare1) nu aparţine unui vehicul înmatriculat5) 4 X X Dacă numărul de 

înmatriculare1) aparţine unui tip de vehicul pentru care nu trebuie achitată rovinieta6) 5 X X În orice situaţie 6 X X Dacă numărul de înmatriculare1) şi numărul de identificare2) aparţin unui tip de vehicul superior3) 

7 X X Dacă numărul de înmatriculare1) şi numărul de identificare2) aparţin unui tip de vehicul inferior4) 8 X X Dacă numărul de înmatriculare1) şi numărul de identificare2) nu aparţin unui vehicul înmatriculat5) 9 X X Dacă numărul de înmatriculare1) şi numărul de identificare2) aparţin unui tip de vehicul pentru care nu trebuie achitată rovinieta sau peajul6) 10 X X Dacă numărul de 

identificare2) nu aparţine unui vehicul înmatriculat5) sau aparţine unui tip de vehicul pentru care nu trebuie achitată rovinieta sau peajul6) ___________ 1)Număr de înmatriculare înscris în documentul prevăzut la art. 9 alin. (6) lit. a) sau transmis de solicitant prin mesajul text prevăzut la art. 6 alin. (9) lit. a) sau art. 8 alin. (9) lit. a) din normele metodologice. 

2)Număr de identificare înscris în documentul prevăzut la art. 9 alin. (6) lit. a) sau înscris în baza de date a SIEGMCR conform art. 6 alin. (10) lit. b) sau art. 8 alin. (10) lit. b) din normele metodologice. 

3)Tip de vehicul superior – la care vehiculul în cauză nu poate fi încadrat în conformitate cu clasificarea prevăzută în anexa nr. 1 la ordonanţă sau în ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrară a Infrastructurii Rutiere – S.A. pentru tarifele de trecere care se încasează prin intermediul SIEGMCR, după caz, oricare ar fi configuraţia în care acesta este utilizat. 

4)Tip de vehicul inferior – la care vehiculul în cauză nu poate fi încadrat în conformitate cu clasificarea prevăzută în anexa nr. 1 la ordonanţă sau în ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. pentru tarifele de trecere care se încasează prin intermediul SIEGMCR, după caz. 

5)Vehicul înmatriculat la data eliberării rovinietei sau a peajului, conform înregistrărilor din baza de date a Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule. 

6)Tip de vehicul pentru care nu trebuie achitată rovinieta sau peajul – la data eliberării rovinietei sau a peajului, conform înregistrărilor din baza de date a Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule, numărul de înmatriculare era alocat unui tip vehicul pentru care, potrivit legii, nu este obligatorie achitarea tarifului. B. Roviniete/peaje emise pentru utilizatori străini 

Număr da înmatriculare1) Număr de identificare2) Se efectuează corecţia materială a …………….. Nr. crt. 

Corect Eronat Corect Eronat Nu înscris. este 

Numărului de Numărului de 

Numărului da 

înmatriculare şi a înmatriculare 

identificare 

numărului de identificare 1 X X Dacă numărul de 

înmatriculare1) prezintă o eroare de maximum două caractere 2 X X Dacă numărul de 

înmatriculare1) aparţine unui tip de vehicul pentru care nu trebuie achitată rovinieta3) 3 X X În orice situaţie 4 X X Dacă numărul de înmatriculare1) şi numărul de identificare2) aparţin unui vehicul pentru care nu trebuie achitată rovinieta sau peaju3) sau dacă numărul de înmatriculare1) şi numărul de identificare2) prezintă o eroare de maximum două caractere 5 X X În orice situaţie ______ 1)Număr de înmatriculare înscris în documentul prevăzut la art. 9 alin. (6) lit. a) din normele metodologice. 

2)Număr de identificare înscris în documentul prevăzut la art. 9 alin. (6) lit. a) din normele metodologice. 

3)Vehicul înmatriculat la data eliberării rovinietei sau a peajului, conform documentelor prezentate de către solicitant. 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 881 din data de 18 octombrie 2018

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.