Ordinul nr. 1836 din 7 decembrie 2018

Ordin pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1), ale art. 401, ale art. 41 alin. (21) şi (22), ale art. 411 alin. (1), ale art. 47 alin. (7), (9) şi (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (25), ale art. 11 alin. (3), ale art. 6 alin. (4), (7) şi (8) şi ale art. 122 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 lit. p) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 19 lit. o) din Statutul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul transporturilor emite următorul ordin: Art. 1 (1)Se aprobă tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional şi modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise depăşesc limitele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin. (2)Se aprobă tarifele suplimentare de acces la reţeaua de drumuri de interes naţional şi modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin. (3)Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse şi modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin. (4)Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni şi Vadu Oii şi modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul ordin. (5)Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Feteşti şi Cernavodă, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul ordin. (6)Modul de aplicare a tarifelor prevăzute la alin. (5), care sunt înregistrate prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei (SIEGMCR), este reglementat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.463/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. (C.N.A.I.R.) a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere. 

(7)Se aprobă tarifele pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizaţii de amplasare şi/sau de acces în zona drumului şi pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranţă a drumului şi a zonelor limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R. şi modul de aplicare a acestora, prevăzute în anexa nr. 6 la prezentul ordin. Art. 2 (1)Tarifele prevăzute în anexele nr. 1, 3, 4 şi 5 se aplică nediscriminatoriu, la acelaşi nivel, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state. (2)Tarifele prevăzute în anexa nr. 2 se aplică pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state. (3)Tarifele prevăzute în anexa nr. 6 se aplică nediscriminatoriu, la acelaşi nivel, pentru persoanele fizice şi juridice române şi străine. Art. 3 (1)Tarifele prevăzute în anexa nr. 1, exprimate în euro, se vor achita: a)de către persoanele fizice şi juridice române, în lei, la echivalentul tarifelor exprimate în euro, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor; b)de către persoanele fizice şi juridice străine, în euro, în lei sau în alte valute liber convertibile, cotate pe piaţa valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcţie de cursurile de schimb aferente valutelor, valabile pentru prima zi a lunii octombrie, comunicate de Banca Centrală Europeană şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cursuri aplicate începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor. (2)Tarifele prevăzute în anexa nr. 2 se vor achita de persoanele fizice şi juridice străine în euro, în lei sau în alte valute liber convertibile, cotate pe piaţa valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcţie de cursurile de schimb aferente valutelor, valabile pentru prima zi a lunii octombrie, comunicate de Banca Centrală Europeană şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cursuri aplicate începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor. (3)Tarifele prevăzute în anexa nr. 3 se vor achita de persoanele fizice şi juridice române în lei şi de către persoanele fizice şi juridice străine în lei, euro sau USD. (4)Tarifele prevăzute în anexa nr. 4 se vor achita de persoane fizice şi juridice române sau străine numai în lei. (5)Tarifele prevăzute în anexa nr. 5 se vor achita de persoane fizice şi juridice române sau străine numai în lei. (6)Tarifele prevăzute în anexa nr. 6 se vor achita de persoanele fizice şi juridice române sau străine, în lei, la echivalentul tarifelor exprimate în euro, la cursul de schimb valabil la data emiterii facturii. Art. 4 (1)Tarifele prevăzute în anexa nr. 3, exprimate în lei sau în USD, se vor actualiza anual, în funcţie de cursul monedei europene euro, valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor. (2)Tarifele menţionate la alin. (1), exprimate în lei şi în USD, actualizate anual, se vor aplica la valoarea întreagă, fără moneda divizionară. 

Art. 5 În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile din cuprinsul prezentului ordin au următoarele semnificaţii: a)vehicul – orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel puţin două axe, sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorcă ori remorcile tractate de acesta; b)vehicul rutier de transport persoane – vehiculul conceput şi construit în exclusivitate pentru transportul de pasageri; c)vehicul rutier de transport marfă – vehicul conceput şi construit pentru transportul de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări; d)vehicul mixt – vehicul destinat prin construcţie pentru transportul de persoane şi marfă în compartimente separate, vehicul care se asimilează, din punctul de vedere al aplicării tarifului de trecere, cu vehiculele de transport marfă; e)remorcă – vehicul rutier fără motor, conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul; f)semiremorcă – vehicul rutier tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau la o axă de tractare, astfel încât asupra tractorului ori axei de tractare se exercită o forţă vertical semnificativă; g)tractor – vehicul rutier care, prin concepţie şi construcţie, este destinat exclusiv sau în principal tractării de remorci/semiremorci sau utilaje; h)autoturism – autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane, care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; i)tarif de trecere – o anumită sumă care se plăteşte pentru un vehicul în funcţie de distanţa parcursă pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte, care face parte din reţeaua de drumuri naţionale din România, şi de tipul vehiculului; j)trecere – parcurgerea, o singură dată, într-un sens, a unei distanţe de pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte, care face parte din reţeaua de drumuri naţionale din România, pe care se aplică tariful de trecere. Art. 6 Tarifele achitate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin nu se recalculează. Art. 7 Tarifele pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizaţii de amplasare şi/sau acces în zona drumului, aprobare instituire restricţii de circulaţie şi tarife pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranţă a drumului şi a zonelor limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau în administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., aferente contractelor aflate în derulare, rămân neschimbate până la expirarea acestora, dacă nu sunt prevăzute alte clauze în contract. Art. 8 Pentru contractele aflate în derulare care au prevăzute clauze de modificare a tarifelor, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. va notifica şi va modifica tarifele în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. Art. 9 Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin. Art. 10 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.854/2017 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania 

Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.044 din 29 decembrie 2017, şi prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 612/2015 privind stabilirea tarifului de trecere înregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 28 aprilie 2015, se abrogă. Art. 11 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019. -****- 

Ministrul transporturilor, Lucian Şova 

ANEXA nr. 5: TARIFE DE TRECERE pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Feteşti şi Cernavodă 

Nr. crt. Categorie vehicul rutier Tarif – lei 

(cu TVA inclus) 

Nr. treceri Valabilitate*) 

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – autoturisme b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 

13,00 1 12 luni de la data achitării 26,00 2 12 luni de la data achitării 

208,00 20 12 luni de la data achitării 

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 

47,00 1 12 luni de la data achitării 94,00 2 12 luni de la data achitării 

818,00 20 12 luni de la data achitării 

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 

64,00 1 12 luni de la data achitării 

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 

128,00 2 12 luni de la data achitării 

1.114,00 20 12 luni de la data achitării 

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 

91,00 1 12 luni de la data achitării 182,00 2 12 luni de la data achitării 

1.584,00 20 12 luni de la data achitării *) Perioada maximă în care se pot efectua trecerile achitate. NOTĂ: Tariful de trecere se poate achita în numerar sau cu card şi Agenţia de Încasare Feteşti numai pe benzile marginale unde există operator şi barieră, inscripţionate cu semnul „cash” şi numai pentru o singură trecere, având valabilitatea acelei treceri. 

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.