Ordinul nr. 1836 din 7 decembrie 2018

Ordin pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

ORDIN nr. 1.836 din 7 decembrie 2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.

Consolidarea include modificările aduse de ORDIN nr. 541 din 20 mai 2022.

EMITENTMINISTERUL TRANSPORTURILOR

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1092 din 21 decembrie 2018
Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1), ale art. 40^1, ale art. 41 alin. (21) și (22), ale art. 41^1 alin. (1), ale art. 47 alin. (7), (9) și (10) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin. (2^5), ale art. 1^1 alin. (3), ale art. 6 alin. (4),(7) și (8) și ale art. 12^2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 lit. p) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în baza art. 19 lit. o) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Articolul 1
(1) Se aprobă tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes național și modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axe și/sau ale căror dimensiuni maxime admise depășesc limitele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.(2) Se aprobă tarifele suplimentare de acces la rețeaua de drumuri de interes național și modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.(3) Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse și modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin. (4) Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni și Vadu Oii și modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul ordin.(5) Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul ordin.(6) Modul de aplicare a tarifelor prevăzute la alin. (5), care sunt înregistrate prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei (SIEGMCR), este reglementat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.463/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. (C.N.A.I.R.) a tarifului de utilizare și a tarifului de trecere.(7) Se aprobă tarifele pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizații de amplasare și/sau de acces în zona drumului și pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranță a drumului și a zonelor limitrofe zonei de siguranță, aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R. și modul de aplicare a acestora, prevăzute în anexa nr. 6 la prezentul ordin.

Articolul 2
(1) Tarifele prevăzute în anexele nr. 1, 3, 4 și 5 se aplică nediscriminatoriu, la același nivel, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state.(2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 2 se aplică pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state.(3) Tarifele prevăzute în anexa nr. 6 se aplică nediscriminatoriu, la același nivel, pentru persoanele fizice și juridice române și străine.

Articolul 3
(1) Tarifele prevăzute în anexa nr. 1, exprimate în euro, se vor achita:
a) de către persoanele fizice și juridice române, în lei, la echivalentul tarifelor exprimate în euro, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor;
b) de către persoanele fizice și juridice străine, în euro, în lei sau în alte valute liber convertibile, cotate pe piața valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcție de cursurile de schimb aferente valutelor, valabile pentru prima zi a lunii octombrie, comunicate de Banca Centrală Europeană și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cursuri aplicate începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.(2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 2 se vor achita de persoanele fizice și juridice străine în euro, în lei sau în alte valute liber convertibile, cotate pe piața valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcție de cursurile de schimb aferente valutelor, valabile pentru prima zi a lunii octombrie, comunicate de Banca Centrală Europeană și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cursuri aplicate începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.(3) Tarifele prevăzute în anexa nr. 3 se vor achita de persoanele fizice și juridice române în lei și de către persoanele fizice și juridice străine în lei, euro sau USD.(4) Tarifele prevăzute în anexa nr. 4 se vor achita de persoane fizice și juridice române sau străine numai în lei.(5) Tarifele prevăzute în anexa nr. 5 se vor achita de persoane fizice și juridice române sau străine numai în lei.(6) Tarifele prevăzute în anexa nr. 6 se vor achita de persoanele fizice și juridice române sau străine, în lei, la echivalentul tarifelor exprimate în euro, la cursul de schimb valabil la data emiterii facturii.

Articolul 4
(1) Tarifele prevăzute în anexa nr. 3, exprimate în lei sau în USD, se vor actualiza anual, în funcție de cursul monedei europene euro, valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.(2) Tarifele menționate la alin. (1), exprimate în lei și în USD, actualizate anual, se vor aplica la valoarea întreagă, fără moneda divizionară.

Articolul 5

În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile din cuprinsul prezentului ordin au următoarele semnificații:
a) vehicul – orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel puțin două axe, sau un ansamblu format dintr-un autovehicul și semiremorcă ori remorcile tractate de acesta;
b) vehicul rutier de transport persoane – vehiculul conceput și construit în exclusivitate pentru transportul de pasageri;
c) vehicul rutier de transport marfă – vehicul conceput și construit pentru transportul de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;
d) vehicul mixt – vehicul destinat prin construcție pentru transportul de persoane și marfă în compartimente separate, vehicul care se asimilează, din punctul de vedere al aplicării tarifului de trecere, cu vehiculele de transport marfă;
e) remorcă – vehicul rutier fără motor, conceput și construit pentru a fi tractat de un autovehicul;
f) semiremorcă – vehicul rutier tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau la o axă de tractare, astfel încât asupra tractorului ori axei de tractare se exercită o forță vertical semnificativă;
g) tractor – vehicul rutier care, prin concepție și construcție, este destinat exclusiv sau în principal tractării de remorci/semiremorci sau utilaje;
h) autoturism – autovehicul cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de persoane, care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;
i) tarif de trecere – o anumită sumă care se plătește pentru un vehicul în funcție de distanța parcursă pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte, care face parte din rețeaua de drumuri naționale din România, și de tipul vehiculului;
j) trecere – parcurgerea, o singură dată, într-un sens, a unei distanțe de pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte, care face parte din rețeaua de drumuri naționale din România, pe care se aplică tariful de trecere.

Articolul 6

Tarifele achitate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin nu se recalculează.

Articolul 7

Tarifele pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizații de amplasare și/sau acces în zona drumului, aprobare instituire restricții de circulație și tarife pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranță a drumului și a zonelor limitrofe zonei de siguranță, aflate în proprietatea sau în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., aferente contractelor aflate în derulare, rămân neschimbate până la expirarea acestora, dacă nu sunt prevăzute alte clauze în contract.

Articolul 7^1

Pentru punerea în legalitate a beneficiarilor ale căror contracte au încetat prin expirarea perioadei contractuale și ale căror obiective pentru care s-a încheiat contractul inițial nu au fost îndepărtate din zona drumului, la încheierea noilor contracte, beneficiarii sunt obligați să achite suplimentar față de tariful perceput și o despăgubire pentru întreaga perioada cuprinsă între data expirării contractului inițial și data încheierii noului contract, calculată potrivit dispozițiilor anexei nr. 6 la prezentul ordin.
(la 14-12-2020, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.066 din 13 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1224 din 14 decembrie 2020 )

Articolul 8

Pentru contractele aflate în derulare care au prevăzute clauze de modificare a tarifelor, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. va notifica și va modifica tarifele în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Articolul 9

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 10

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.854/2017 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.044 din 29 decembrie 2017, și prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 612/2015 privind stabilirea tarifului de trecere înregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 28 aprilie 2015, se abrogă.

Articolul 11

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
Ministrul transporturilor,
Lucian Șova
București, 7 decembrie 2018.
(la 21-01-2019, data ordinului: 7 decembrie 2016 a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 1.836 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 21 ianuarie 2019 )
Nr. 1.836.

Anexa nr. 1

TARIFE SUPLIMENTARE
de utilizare a drumurilor de interes național


PARTEA 1


Nr.
crt.

Denumire tarif

Unitate de calcul

Tarif unitar, cu TVA
[euro]


1.1

Emitere AST în limitele de competență; include traseu, condiții de parcurs și cost.

În regim normal, la mai mult de două zile lucrătoare de la data înregistrării la unitățile/subunitățile C.N.A.I.R. – S.A.

tarif/document

20% din valoarea totală a tarifelor de depășire, dar nu mai puțin de 10 euro


1.2

În regim de urgență, în mai puțin de două zile lucrătoare de la data înregistrării la unitățile/subunitățile C.N.A.I.R. – S.A.

tarif/document

tariful de la pct. 1.1 multiplicat cu 1,5


1.3

Emitere AST în agențiile de control și încasare (ACI) în limitele de competență; include traseu, condiții de parcurs și cost.

tarif/document

20% din valoarea totală a tarifelor de depășire, dar nu mai puțin de 10 euro


1.4

Emitere AST complementară în ACI în limitele de competență; include traseu, condiții de parcurs și cost.

tarif/document

10% din valoarea totală a tarifelor de depășire, dar nu mai puțin de 10 euro


2.

Aviz depășire limită de competență; include traseu și condiții de parcurs.

tarif/document

50,00


3.

Estimare; include condiții de parcurs, distanță și cost; nu include traseu.

tarif/document

50,00


4.

Depășirea masei totale maxime admise, indiferent de tipul suspensiilor, numărul de axe sau de roți

tarif x distanță

0,02*(G-mma/2)


5.

Depășirea masei maxime admise pe axă, indiferent de numărul de roți
 
tarif x distanță

Suspensii pneumatice sau echivalente

Alte suspensii decât cele pneumatice sau echivalente


5.1

axa simplă

(((G-mma)^2)*((G-mma) + 2,9)^2)/100

1,50*(((G-mma)^2)*((G-mma) + 2,9)^2)/100


5.2

axa dublă

(((G-mma) + 0,3)^2)*(2/((G-mma) + 10))

1,50*(((G-mma) + 0,3)^2)*(2/((G-mma) + 10))


5.3

axa triplă

(((G-mma) + 0,2)^2)*(2/((G-mma) + 10))

1,50*(((G-mma) + 0,2)^2)*(2/((G-mma) + 10))


6.1

Depășirea dimensiunilor maxime admise

lungime

tarif x distanță

(0,12^2*((L – Lma) + 1)^2)/10

6.2

lățime

0,23^2*((l – lma) + 1)^2

6.3

înălțime

0,23^2*((h – hma) + 1)^2

7.

Recântărire sau remăsurare, la solicitarea utilizatorului

tarif/operație

50,00


Legendă:
G = masă reală, exprimată în tone, constatată din documente sau prin cântărire
mma = masă maximă admisă în circulație pe drumurile publice, exprimată în tone
L = lungimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare
l = lățimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare
h = înălțimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare
Lma = lungimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri
lma = lățimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri
hma = înălțimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri
AST – autorizație specială de transport
Prin semnul ^ se înțelege ridicare la putere.
C.N.A.I.R. – S.A. – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.


PARTEA 2

Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes național
A) Masele și dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
B) Sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes național:1. vehiculele rutiere deținute sau utilizate în baza unui drept legal de unitățile Ministerului Apărării Naționale sau vehiculele care aparțin unei terțe părți și care efectuează transporturi în interesul unităților Ministerului Apărării Naționale, la solicitarea unităților militare;2. vehiculele rutiere deținute de forțele militare ale statelor membre NATO sau ale Parteneriatului pentru Pace sau vehiculele care aparțin unei terțe părți și care efectuează transporturi în interesul unei forțe militare, în cadrul unui acord la care România este parte, la solicitarea Centrului de Coordonare a Mișcării din cadrul Comandamentului Logistic Întrunit al Ministerului Apărării Naționale;3. vehiculele rutiere aflate în proprietatea sau care sunt folosite de către ori pentru forțele militare ale Statelor Unite ale Americii la solicitarea Centrului de Coordonare a Mișcării din cadrul Comandamentului Logistic Întrunit al Ministerului Apărării Naționale;4. vehiculele rutiere deținute sau utilizate în baza unui drept legal de unitățile subordonate Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea unităților care le dețin;5. vehiculele rutiere deținute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., la solicitarea subunităților care le dețin;6. vehiculele rutiere deținute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență care le dețin;7. vehiculele rutiere care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor și ajutoare umanitare, utilajele destinate intervențiilor sau vehiculele care transportă astfel de utilaje, în zonele în care a fost declarată starea de urgență, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, la solicitarea comitetelor pentru situații de urgență constituite conform prevederilor art. 6 și 7 ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;8. vehiculele rutiere și utilajele specializate, inclusiv vehiculele rutiere care efectuează transportul acestora, care participă la acțiuni de deszăpezire a drumurilor naționale și autostrăzilor sau de reparare și repunere în funcțiune a elementelor de infrastructură rutieră ale drumurilor naționale și autostrăzilor afectate în urma evenimentelor rutiere, calamități sau dezastre naturale, conform procedurilor interne stabilite de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.;9. deținătorul sau utilizatorul vehiculului este persoană juridică menționată în certificatul de înmatriculare al autovehiculului, în copia conformă a licenței comunitare pentru transportul rutier contra cost de mărfuri sau în copia conformă a certificatului de transport în cont propriu pentru transportul rutier de mărfuri.10. vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor și ajutoare umanitare, utilajele destinate intervențiilor sau vehiculele care transportă astfel de utilaje, în cadrul unor misiuni umanitare pe teritoriul României sau care tranzitează România în scop umanitar, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în baza unui protocol de colaborare între cele două părți care să prevadă metodologia de lucru, punctele de contact și modalitățile de comunicare operativă între cele două părți.
(la 18-05-2022, Litera B) din PARTEA 2 , Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 496 din 11 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 18 mai 2022 )
C) Autorizația specială de transport se eliberează și în cazul transporturilor exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare prevăzute la lit. B), cu respectarea tuturor celorlalte prevederi legale în vigoare. În acest caz nu se va percepe tariful de eliberare prevăzut la pct. 1.1-1.4 și pct. 2 din tabelul de mai sus.
D) Utilajele sunt considerate mărfuri indivizibile chiar dacă sunt transportate având demontate părți componente.
E) La eliberarea autorizațiilor speciale de transport se vor lua în considerare și măsurătorile efectuate pe rețeaua internă de drumuri de interes național de organele cu atribuții de control al transporturilor rutiere.
F) Tarifare pentru eliberarea documentelor prevăzute la pct. 1.1-3 din tabelul de mai sus:1. Termenele prevăzute la pct. 1.1 și 1.2 din tabelul de mai sus decurg din ziua următoare datei la care a fost înregistrată cererea pentru eliberarea autorizației speciale de transport.2. În cazul în care pentru eliberarea autorizației speciale de transport este necesară întocmirea unui proiect de transport/studiu de traseu, termenele prevăzute la pct. 1.1 și 1.2 din tabelul de mai sus decurg din ziua următoare datei la care a fost înregistrat proiectul de transport/studiul de traseu.3. Tarifarea pentru eliberarea autorizației speciale de transport, prevăzută la pct. 1.1-1.4 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document.4. În agențiile de control și încasare nu se aplică tariful în regim de urgență, prevăzut la pct. 1.2.5. Tarifarea pentru eliberarea autorizației speciale de transport, prevăzută la pct. 2 din tabelul de mai sus, se efectuează o singura dată, pentru fiecare document eliberat.6. Tarifarea pentru eliberarea avizului de depășire limite de competență, prevăzută la pct. 2 din tabelul de mai sus, se aplică atunci când sunt depășite limitele de competență ale subunității Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. la care s-a solicitat eliberarea autorizației speciale de transport.7. Tarifarea pentru estimare, prevăzută la pct. 3 din tabelul de mai sus, se aplică pentru fiecare document eliberat, fără a se specifica traseul ce urmează a fi parcurs; se vor menționa caracteristicile vehiculului cu depășiri și sectoarele de drum pentru care eliberarea autorizației special de transport se poate face doar în baza proiectului de transport sau a studiului de traseu, dacă este cazul.
G) Tarifele pentru depășirea masei maxime admise (totală sau pe axe) prevăzute la pct. 4-5.3 din tabelul de mai sus:1. Tarifarea pentru depășirea maselor se efectuează prin compararea rezultatului obținut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obținut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultată.2. Tarifarea pentru depășirea masei totale se calculează prin aplicarea relației de calcul; în agențiile de control și încasare masa reală se constată din documente sau prin cântărire.3. În situația în care cel puțin două vehicule rutiere sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor din punctul de vedere al distanței dintre axe se efectuează pentru fiecare vehicul separat, indiferent de numărul de axe sau de roți ale fiecărui vehicul rutier.4. În situația în care două sau mai multe vehicule rutiere sunt cuplate unul după altul, clasificarea axelor din punctul de vedere al distanței dintre axe se efectuează continuu, începând din partea din față a primului vehicul rutier, indiferent de numărul de axe sau de roți ale fiecărui vehicul rutier.5. Tarifarea pentru depășirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea relației de calcul, după ce se determină valoarea depășirii prin diferența dintre masa reală pe fiecare axă și masa maxim admisă pe axă, în funcție de categoria drumului pe care se circulă; în agențiile de control și încasare masa reală pe axe se constată prin cântărire.6. Pentru axe multiple constituite din cel puțin două axe consecutive ale aceluiași vehicul rutier, tarifarea pentru depășirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de axe (triplă, dublă, simplă), în funcție de distanța dintre axe.7. Tarifarea pentru depășirea masei maxime admise pe axă dublă și triplă se efectuează pentru ansamblul de axe, fără a se compara și a se lua în considerare axele componente ale configurației de axe.8. În cazul vehiculelor rutiere prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, combinațiile de axe (triplă, dublă, simplă) se stabilesc de la partea din față a vehiculului rutier spre spatele acestuia.9. În cazul depășirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configurații de axe distincte ale aceluiași vehicul rutier, tarifarea se cumulează.10. Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează autorizație specială de transport și nu se impun condiții pentru însoțire dacă depășirea masei maxime admise pe axe și a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe și a masei totale înscrise în autorizația specială de transport, rezultată în urma cântăririi, este de până la:
a) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă;
b) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă;
c) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă;
d) 5% inclusiv, pentru masa totală.11. În cazul autorizațiilor speciale de transport emise la cerere sau în urma măsurătorilor efectuate pe rețeaua internă de drumuri de interes național de organele cu atribuții de control al transporturilor rutiere, la calcularea tarifelor pentru depășirea masei maxime admise (totală sau pe axe) nu se aplică toleranțe.
H) Tarifarea pentru depășirea dimensiunilor maxime admise prevăzute la pct. 6.1- 6.3 din tabelul de mai sus:1. Tarifarea pentru depășirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea relației de calcul, după ce se determină valoarea depășirii prin diferența dintre dimensiunea reală și dimensiunea maxim admisă; în agențiile de control și încasare dimensiunile reale se constată prin măsurare.2. În situația în care sunt depășite mai multe dimensiuni maxime admise, tarifarea se cumulează.3. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare și se constată o depășire a lungimii maxime admise sau a lungimii înscrise în autorizația specială de transport cu cel mult 1% inclusiv, cu cel mult 2% a lățimii maxime admise sau a lățimii înscrise în autorizația specială de transport și/sau cu cel mult 0,01 m a înălțimii maxime admise sau a înălțimii înscrise în autorizația specială de transport, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise.4. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare și se constată o depășire a înălțimii maxime admise sau a înălțimii înscrise în autorizația specială de transport mai mare de 0,01 m, dar nu mai mult de 0,04, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise, dar se eliberează autorizație specială de transport, fără plata tarifelor suplimentare pentru traseul ce urmează a fi parcurs.5. În cazul autorizațiilor speciale de transport emise la cerere sau în urma măsurătorilor efectuate pe rețeaua internă de drumuri de interes național de organele cu atribuții de control al transporturilor rutiere, la calcularea tarifelor pentru depășirea dimensiunilor nu se aplică toleranțe.
I) Recântărirea și remăsurarea, prevăzute la pct. 7 din tabelul de mai sus:1. În agențiile de control și încasare din punctele de trecere a frontierei, recântărirea și remăsurarea se efectuează numai pe sensul de intrare în România, la solicitarea operatorului de transport.2. Nu se efectuează recântărire sau remăsurare pentru traseul deja parcurs pe drumurile de interes național.3. Dacă se realizează o descărcare parțială de marfă, aceasta trebuie să rezulte din documentele de transport.
J) Tarifarea autorizației speciale de transport:1. Valoarea totală a tarifării în vederea eliberării autorizației speciale de transport se determină prin cumularea tarifelor pentru eliberare cu cele pentru depășirea masei totale sau pe axe și cu cele pentru depășirea dimensiunilor.2. În cazul autorizațiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 30 de zile și 90 de zile, valoarea totală a tarifării calculată conform pct. 1 se înmulțește cu un coeficient de 0,50.3. În cazul autorizațiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 12 luni, valoarea totală a tarifării calculată conform pct. 1 se înmulțește cu un coeficient de 0,20.
K) Modul de efectuare a calculelor:1. Valorile maselor se introduc în calcule exprimate în tone, cu două zecimale sau așa cum sunt ele afișate de aparatele de măsurat.2. Valorile dimensiunilor se introduc în calcule exprimate în metri, cu două zecimale.3. Tariful unitar se introduce în calcule cu 4 zecimale.4. Distanța de parcurs se introduce în calcule exprimată în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate.5. Rezultatele parțiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc.6. Tariful final rezultat care se achită în altă monedă decât în euro se calculează la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie a anului anterior, comunicat de Banca Centrală Europeană.7. Tariful final rezultat se rotunjește la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.
L) După efectuarea plății, solicitantul poate cere anularea autorizației speciale de transport și restituirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes național, după cum urmează:1. La cererea scrisă a solicitantului, dacă autorizația specială de transport nu a fost ridicată de la emitent sau dacă cererea, împreună cu originalul autorizației speciale de transport, a fost depusă la emitent, înainte de începerea termenului de valabilitate al autorizației.2. La cererea scrisă a solicitantului însoțită de documente doveditoare, în cazuri justificate (fenomene meteo periculoase semnalizate prin codurile portocaliu sau roșu, anularea comenzii/contractului de transport etc.), dacă cererea, împreună cu originalul autorizației speciale de transport, a fost depusă la emitent în termen de cel mult 3 zile de la începerea perioadei de valabilitate a autorizației.3. În toate cazurile emitentul va reține tarifele de emitere prevăzute la pct. 1.1 și 1.2 din tabel, inclusiv tariful pentru aviz depășire limite de competență, prevăzut la pct. 2 din tabel, după caz.
M) În cazul în care se constată circulația cu mase și/sau dimensiuni mai mici decât cele înscrise în autorizația specială de transport, aceasta se consideră valabilă, pentru tot traseul autorizat. În acest caz, tarifele suplimentare de utilizare a rețelei de drumuri naționale nu se restituie.
N) În cazul în care în agențiile de control și încasare din punctele de trecere a frontierei, pe sensul de intrare în România, se constată că vehiculul are mase și/sau dimensiuni mai mari decât cele înscrise în autorizația specială de transport, se emite autorizație specială de transport complementară, după cum urmează:1. Autorizația specială de transport complementară reprezintă acea autorizație specială de transport care se întocmește în situația în care un transport autorizat depășește masele și/sau dimensiunile înscrise în autorizația specială de transport inițială, la care se adaugă toleranțele de măsurare.2. Autorizația specială de transport complementară se întocmește și se calculează în mod similar cu autorizația specială de transport inițială la valorile reale ale maselor și dimensiunilor, stabilite prin cântărire și măsurare la intrarea în România.3. Tariful de emitere a autorizației speciale de transport complementare se calculează conform pct. 1.4 din tabel.4. La stabilirea contravalorii autorizației speciale de transport complementare se recunoaște contravaloarea tarifelor de depășire achitate la autorizația specială de transport inițială calculate conform pct. 4.-6.3 din tabel.5. Tarife care se încasează la autorizația specială de transport complementară:
a) tariful de emitere calculat conform pct. 1.4 din tabel;
b) diferența dintre tarifele de depășire de la autorizația specială de transport complementară și tarifele de depășire din autorizația specială de transport inițială.6. Dacă tarifele de depășire din autorizația specială de transport complementară sunt mai mici decât tarifele de depășire din autorizația specială de transport inițială, diferența nu se restituie.7. Pentru cazul prevăzut la pct. 6. se încasează tariful de emitere a autorizației speciale de transport complementare, calculat conform pct. 1.4 din tabel. Notă
Reproducem mai jos prevederile articolului 1 și 2 din ORDINUL nr. 228 din 2 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 02 martie 2022, cu modificările aduse prin art. I din ORDINUL nr. 383 din 11 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022:
Articolul 1
Se aprobă derogările de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România și în Republica Moldova, în următoarele condiții:
1. vehiculele sunt compuse dintr-un autovehicul tractor înmatriculat în România sau în Republica Moldova, indiferent de țara de înmatriculare a semiremorcii tractate de acestea;
2. vehiculele sunt compuse dintr-un autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 3 axe care transportă unul sau mai multe containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de până la 45 de picioare, dacă masa totală a vehiculului este mai mică sau cel mult egală cu 47,0 tone și înălțimea mai mică sau cel mult egală cu 4,50 m;
3. vehiculele sunt compuse dintr-un autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu două sau 3 axe care transportă unul sau mai multe containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de până la 45 de picioare, dacă masa totală a vehiculului este mai mică sau cel mult egală cu 50,0 tone și înălțimea mai mică sau cel mult egală cu 4,50 m;
4. masele pe axe ale vehiculelor prevăzute la punctele 2 și 3 nu depășesc masele maxime pe axe care pot fi autorizate în circulație, așa cum sunt ele prevăzute la art. 41 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. traseul autorizat este: Constanța port-DN39-Agigea-DN39-A4-DN2A-Mihail Kogălniceanu-DN2A-Hârșova- Giurgeni-DN2A-Țăndărei-DN2A-Slobozia-DN2A-Urziceni- DN2-Râmnicu Sărat-DN2-Tișița-DN24-varianta ocolire Tecuci-DN24-Bârlad-DN24-Crasna-DN24B-Huși-DN24B-Albița PTF și retur, însumând aproximativ 520 km.
Articolul 2
Derogările de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018, cu modificările și completările ulterioare, aprobate potrivit art. 1, se aplică până la data încetării conflictului din Ucraina, dar nu mai mult de 60 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. Notă
Potrivit art. II din ORDINUL nr. 383 din 11 aprilie 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 362 din 12 aprilie 2022, autorizațiile speciale de transport emise până la data acestui ordin își păstrează termenul de valabilitate, traseul autorizat urmând a fi valabil tur-retur. Notă
Reproducem mai jos prevederile articolele 1 și 2 din ORDINUL nr. 541 din 20 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 mai 2022:
Articolul 1
Se aprobă derogările de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1092 din 21 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în Republica Moldova sau în România, în următoarele condiții:
1. vehiculele sunt compuse dintr-un autovehicul tractor înmatriculat în România sau în Republica Moldova, indiferent de țara de înmatriculare a semiremorcii tractate de acestea;
2. vehiculele sunt compuse dintr-un autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 3 axe care transportă unul sau mai multe containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de până la 45 de picioare, dacă masa totală a vehiculului este mai mică sau cel mult egală cu 47,0 tone și înălțimea mai mică sau cel mult egală cu 4,50 m;
3. vehiculele sunt compuse dintr-un autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu două sau 3 axe care transportă unul sau mai multe containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de până la 45 de picioare, dacă masa totală a vehiculului este mai mică sau cel mult egală cu 50,0 tone și înălțimea mai mică sau cel mult egală cu 4,50 m;
4. masele pe axe ale vehiculelor prevăzute la punctele 2 și 3 nu depășesc masele maxime pe axe care pot fi autorizate în circulație, așa cum sunt ele prevăzute la art. 41 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. traseul autorizat va avea ca puncte de origine/destinație Constanța port – Albița PTF, autorizațiile speciale de transport putând fi emise pentru ambele sensuri ale traseului.
Articolul 2
Derogările de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018, cu modificările și completările ulterioare, aprobate potrivit art. 1, se aplică până la data încetării conflictului din Ucraina, dar nu mai mult de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexa nr. 2

TARIFE SUPLIMENTARE
de acces la rețeaua de drumuri de interes național


PARTEA 1

Nr. crt. Denumire tarif Unitate de calcul Tarif unitar cu TVA [euro]
1. Autorizare acces la rețeaua de drumuri de interes național tarif/cursă 1.000,00
2. Aferent autorizațiilor „cu plată“, stabilit prin protocol de Ministerul Transporturilor tarif x masă totală x distanță 0,03PARTEA 2

Modul de aplicare a tarifelor

A. Aplicabilitate
Tarifele prevăzute în prezenta anexă se aplică numai pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state, în conformitate cu acordurile rutiere bilaterale și multilaterale la care România este parte.

B. Tarifare pentru autorizare acces la rețeaua de drumuri de interes național
Tariful pentru autorizarea accesului la rețeaua rutieră se aplică în punctele de trecere a frontierei pe sensul de intrare în România și pe sensul de ieșire din România, pentru vehiculele rutiere de transport marfă sau persoane, înmatriculate în alte state, care sunt supuse autorizării potrivit acordurilor rutiere interguvernamentale, protocoalelor comisiilor mixte rutiere sau acordurilor internaționale la care România este parte și nu prezintă documentul de acces la rețeaua rutieră corespunzător categoriei de transport efectuate.
Documentul de acces la rețeaua rutieră din România nu trebuie prezentat dacă transportul se încadrează în una dintre gratuitățile prevăzute prin acordurile rutiere interguvernamentale, protocoalele comisiilor mixte rutiere sau acordurile internaționale la care România este parte.
Tariful se achită la intrarea sau ieșirea din România, acolo unde se constată lipsa documentului de acces la rețeaua rutieră din România, pentru fiecare cursă efectuată pe teritoriul României.
O cursă efectuată pe teritoriul României reprezintă traseul parcurs de la intrarea în România până la ieșirea din România sau având ca destinație o localitate din România ori traseul parcurs având ca origine o localitate din România până la ieșirea din România.
Tariful achitat la intrarea în România rămâne valabil și la ieșirea din România, indiferent de tipul de trafic efectuat.
Tariful nu se aplică pentru vehiculele rutiere fără încărcătură, nou-achiziționate din afara României și care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, fapt dovedit prin documente specifice, dintre care un exemplar, în copie, se reține de către personalul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. din punctul de frontieră.
Tariful se aplică pentru vehiculele rutiere cu încărcătură, nou-achiziționate din afara României și care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, fapt dovedit prin documente specifice, dintre care un exemplar, în copie, se reține de către personalul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. din punctul de frontieră, în lipsa documentului de acces la rețeaua rutieră.

C. Tariful aferent autorizațiilor „cu plată“
Tariful aferent autorizațiilor „cu plată“ se aplică la autorizațiile de transport rutier internațional de marfă „cu plată“, stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor cu ministerele de resort din alte state.
Tariful se aplică în lipsa autorizației de transport rutier internațional de marfă „cu scutire de plată“, stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor, pentru vehiculele fără încărcătură, nou-achiziționate din afara României de către persoane fizice sau juridice străine și care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, în cazul în care statul cumpărătorului nu este un stat membru CEMT și în lipsa unor reglementări specifice convenite bilateral cu statul respectiv.

D. Modul de efectuare a calculelor
a) Masa totală se introduce în calcul în tone, cu două zecimale, prin rotunjire în plus la unitate.
b) Distanța se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate.
c) Rezultatele parțiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc.
d) Tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjește la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.
Notă
Reproducem mai jos prevederile articolului 1 și 2 din ORDINUL nr. 228 din 2 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 02 martie 2022, cu modificările aduse prin art. I din ORDINUL nr. 383 din 11 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 12 aprilie 2022:
Articolul 1
Se aprobă derogările de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România și în Republica Moldova, în următoarele condiții:
1. vehiculele sunt compuse dintr-un autovehicul tractor înmatriculat în România sau în Republica Moldova, indiferent de țara de înmatriculare a semiremorcii tractate de acestea;
2. vehiculele sunt compuse dintr-un autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 3 axe care transportă unul sau mai multe containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de până la 45 de picioare, dacă masa totală a vehiculului este mai mică sau cel mult egală cu 47,0 tone și înălțimea mai mică sau cel mult egală cu 4,50 m;
3. vehiculele sunt compuse dintr-un autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu două sau 3 axe care transportă unul sau mai multe containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de până la 45 de picioare, dacă masa totală a vehiculului este mai mică sau cel mult egală cu 50,0 tone și înălțimea mai mică sau cel mult egală cu 4,50 m;
4. masele pe axe ale vehiculelor prevăzute la punctele 2 și 3 nu depășesc masele maxime pe axe care pot fi autorizate în circulație, așa cum sunt ele prevăzute la art. 41 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. traseul autorizat este: Constanța port-DN39-Agigea-DN39-A4-DN2A-Mihail Kogălniceanu-DN2A-Hârșova- Giurgeni-DN2A-Țăndărei-DN2A-Slobozia-DN2A-Urziceni- DN2-Râmnicu Sărat-DN2-Tișița-DN24-varianta ocolire Tecuci-DN24-Bârlad-DN24-Crasna-DN24B-Huși-DN24B-Albița PTF și retur, însumând aproximativ 520 km.

Articolul 2
Derogările de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018, cu modificările și completările ulterioare, aprobate potrivit art. 1, se aplică până la data încetării conflictului din Ucraina, dar nu mai mult de 60 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Notă
Potrivit art. II din ORDINUL nr. 383 din 11 aprilie 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 362 din 12 aprilie 2022, autorizațiile speciale de transport emise până la data acestui ordin își păstrează termenul de valabilitate, traseul autorizat urmând a fi valabil tur-retur.
Notă
Reproducem mai jos prevederile articolele 1 și 2 din ORDINUL nr. 541 din 20 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 mai 2022:
Articolul 1
Se aprobă derogările de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1092 din 21 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în Republica Moldova sau în România, în următoarele condiții:
1. vehiculele sunt compuse dintr-un autovehicul tractor înmatriculat în România sau în Republica Moldova, indiferent de țara de înmatriculare a semiremorcii tractate de acestea;
2. vehiculele sunt compuse dintr-un autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 3 axe care transportă unul sau mai multe containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de până la 45 de picioare, dacă masa totală a vehiculului este mai mică sau cel mult egală cu 47,0 tone și înălțimea mai mică sau cel mult egală cu 4,50 m;
3. vehiculele sunt compuse dintr-un autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu două sau 3 axe care transportă unul sau mai multe containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de până la 45 de picioare, dacă masa totală a vehiculului este mai mică sau cel mult egală cu 50,0 tone și înălțimea mai mică sau cel mult egală cu 4,50 m;
4. masele pe axe ale vehiculelor prevăzute la punctele 2 și 3 nu depășesc masele maxime pe axe care pot fi autorizate în circulație, așa cum sunt ele prevăzute la art. 41 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. traseul autorizat va avea ca puncte de origine/destinație Constanța port – Albița PTF, autorizațiile speciale de transport putând fi emise pentru ambele sensuri ale traseului.

Articolul 2
Derogările de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018, cu modificările și completările ulterioare, aprobate potrivit art. 1, se aplică până la data încetării conflictului din Ucraina, dar nu mai mult de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexa nr. 3

TARIFE DE TRECERE
pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse


PARTEA 1


Nr.
crt.
Categorie vehicul rutier
Tarif – euro
(cu TVA inclus)

Tarif – lei
(cu TVA inclus)

Tarif – USD
(cu TVA inclus)

Nr.
treceri
Valabilitate
1.1. Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – autoturisme 3,00 15,00 4,00 1 o trecere
48,00 237,00 56,00 20 până la 31 decembrie
0,00 0,00 0,00 31/luna 6 luni
0,00 0,00 0,00 nelimitat 20 iunie
1.2. Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 6,00 30,00 7,00 1 o trecere
96,00 475,00 111,00 20 până la 31 decembrie
2.1. Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 12,00 59,00 14,00 1 o trecere
209,00 1.033,00 242,00 20 până la 31 decembrie
2.2. Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 7,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 12,00 59,00 14,00 1 o trecere
209,00 1.034,00 242,00 20 până la 31 decembrie
3. Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone și mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 18,00 89,00 21,00 1 o trecere
314,00 1.553,00 364,00 20 până la 31 decembrie
4.1. Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 25,00 124,00 29,00 1 o trecere
435,00 2.152,00 505,00 20 până la 31 decembrie
4.2. Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 25,00 124,00 29,00 1 o trecere
435,00 2.152,00 505,00 20 până la 31 decembrie
5. Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 37,00 183,00 43,00 1 o trecere
644,00 3.186,00 747,00 20 până la 31 decembriePARTEA 2

Modul de aplicare a tarifelor

A. Sunt exceptate de la plata tarifului de trecere vehiculele:
a) deținute în proprietate sau, după caz, utilizate în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de:

  I. unitățile Ministerului Apărării Naționale;
  II. unitățile Ministerului Afacerilor Interne;
  III. unitățile Serviciului Român de Informații;
  IV. unitățile Serviciului de Informații Externe;
  V. unitățile Serviciului de Protecție și Pază;
  VI. unitățile Serviciului de Telecomunicații Speciale;
  VII. Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia;
  VIII. serviciile publice comunitare pentru situații de urgență, reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;
  IX. instituții ale statului cu atribuții în securitatea și siguranța națională;
  X. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. și subunitățile acesteia;
  XI. Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;
  XII. Societatea Națională de Cruce Roșie din România;
  XIII. serviciile de ambulanță;


b) aparținând Corpului diplomatic și vehiculele de transport consular, identificate prin numere de înmatriculare specifice;
c) escortate de poliție sau de jandarmerie, care nu se supun controlului, în interes de stat ori securitate națională;
d) specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la acțiuni de deszăpezire sau în situații de calamitate, dezastre naturale ori în situații de urgență cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administrația Națională de Meteorologie prin cod portocaliu ori roșu;
e) care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor și ajutoare umanitare, utilajele destinate intervențiilor sau vehiculele care transportă astfel de utilaje, în cadrul unor misiuni umanitare pe teritoriul României sau care tranzitează România în scop umanitar, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în baza unui protocol de colaborare între cele două părți care să prevadă metodologia de lucru, punctele de contact și modalitățile de comunicare operativă între cele două părți.
(la 18-05-2022, Litera e) din Litera A. , PARTEA 2 , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 496 din 11 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 18 mai 2022 )

f) care aparțin forțelor NATO/SOFA, inclusiv vehiculele aparținând componentei civile, în temeiul Legii nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forțelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, și la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaționale, înființate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
g) care aparțin forțelor NATO/SOFA/PfP, inclusiv vehiculele aparținând componentei civile, în temeiul Legii nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru pace cu privire la statutul forțelor lor și a protocolului adițional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995;
h) care aparțin (aflate în proprietate), sunt folosite de către ori pentru forțele Statelor Unite ale Americii, în interesul forței, vehiculele aparținând componentei civile și membrilor de familie și vehiculele care aparțin unei terțe părți care efectuează transporturi în interesul forței, în temeiul Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare;
i) care aparțin forțelor NATO/SOFA, NATO/SOFA/PfP, inclusiv vehiculele aparținând componentei civile, în temeiul Legii nr. 126/2016 pentru ratificarea Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul României și Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015;
j) care aparțin unei forțe armate, numai pe bază de reciprocitate, în temeiul Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
k) care desfășoară activități pentru asigurarea pazei patrimoniului drumurilor publice, întreținerea curentă pe timp de vară și de iarnă, lucrări de siguranță rutieră și reabilitare la pod, inclusiv drumul de acces, conform tabelelor aprobate de conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri București;
l) autoturismele deținute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de riverani;
m) autoturismele deținute sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, de către persoanele cu handicap accentuat sau grav sau deținute de persoane îndreptățite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap accentuat sau grav;
n) vehiculele care aparțin unei terțe părți, folosite în interesul unei forțe militare și care efectuează transporturi în interesul armatei române sau al unei forțe militare, în cadrul unui acord la care România este parte.

B. NOTE:1. Pentru vehiculele de la lit. A.a)-A.c) care nu prezintă însemne sau înscrisuri distincte specifice, așa cum prezintă vehiculele specializate de poliție, jandarmerie, ambulanță, pompieri, cele ale Ministerului Apărării Naționale (MApN), CD sau TC, dovada încadrării în excepțiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare sau a documentelor de transport.2. Abrogat.
(la 18-05-2022, Punctul 2. din Litera B. , PARTEA 2 , Anexa nr. 3 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 496 din 11 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 18 mai 2022 ) 3. Prevederile de la lit. A.f)-A.j) și A.n) se aplică în baza solicitărilor prealabile transmise de:
a) MApN, prin structurile proprii;
b) structurile militare internaționale situate pe teritoriul României.
Structurile menționate la lit. a) și b) răspund pentru încadrarea transporturilor în excepția de la plata tarifelor;
4. pentru vehiculele de la lit. A.d) și A.k), dovada încadrării în excepțiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare și numai în cazurile anunțate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri București;5. pentru vehiculele de la lit. A.l) și A.m) dovada excepției de la plata tarifelor se face prin prezentarea permiselor de liberă trecere în original;6. în vederea justificării trecerii vehiculelor scutite, personalul Agenției de Control și Încasare Giurgiu are dreptul să păstreze o copie după documentele justificative;7. tarifele se aplică pentru o singură trecere, în sensul Giurgiu-Ruse;8. tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile pentru același tip de vehicul rutier, în baza unor bilete matcă-cupon preplătite, cu valabilitate până la data de 31 decembrie a fiecărui an;9. tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile numai pentru plata integrală anticipată;10. biletele matcă-cupon preplătite se vor elibera cel puțin în următoarele puncte de lucru ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.: Agenția de Control și Încasare Giurgiu, Secția de Drumuri Naționale București Sud și Direcția Regională de Drumuri și Poduri București; alte puncte suplimentare față de cele menționate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.;11. eliberarea biletelor matcă-cupon preplătite se face în urma depunerii unei cereri din partea persoanei juridice sau persoanei fizice care solicită treceri preplătite, la una din locațiile menționate la pct. 10;12. biletele matcă-cupon vor fi eliberate în maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prin care se solicită treceri preplătite la una din locațiile menționate la pct. 10;13. modelul pentru biletele matcă-cupon preplătite, modelul pentru cererea de eliberare a biletelor matcă-cupon preplătite și procedura de emitere, gestionare și control al acestora vor fi stabilite de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri București;14. modelul pentru cererea de eliberare a biletelor matcăcupon preplătite va fi publicat pe pagina web a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. și a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București;15. pentru componența civilă prevăzută la lit. A.f)-A.j) se eliberează permise de liberă trecere pe durată nedeterminată, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.. Modelul și condițiile de acordare se stabilesc interinstituțional.
Permisele de liberă trecere vor fi anulate sau înlocuite în cazul în care persoanele nu mai beneficiază de dreptul acordat sau se modifică modelul permisului;
16. excepțiile de la plata tarifului de trecere menționate la lit. A.l) se realizează în baza unor permise de liberă trecere, eliberate pentru o perioadă de 6 (șase) luni calendaristice, personalizate cu numărul de înmatriculare al vehiculului rutier deținut sau utilizat în baza unui drept legal de riveran și perioada de valabilitate;17. prin riveran se înțelege persoana fizică:
a) ce are domiciliul situat de o parte a cursului Dunării și locul de muncă de cealaltă parte a cursului Dunării și care utilizează podul pentru a se deplasa la/de la serviciu de la/la domiciliu;
b) salariată a unei societăți comerciale care are puncte de lucru amplasate între secțiunea de încasare a tarifului de trecere și podul peste Dunăre și își desfășoară activitatea în aceste puncte de lucru;
18. calitatea de riveran se atestă în baza:
a) adresei de domiciliu din actul de identitate și a documentului emis de angajator din care să rezulte calitatea de angajat, adresa punctului de lucru unde își desfășoară activitatea și perioada angajării, pentru persoanele prevăzute la pct. 17 lit. a);
b) documentului emis de angajator din care să rezulte calitatea de angajat, adresa punctului de lucru unde își desfășoară activitatea și perioada angajării, pentru persoanele prevăzute la pct. 17 lit. b);
19. documentele în baza cărora se recunoaște calitatea de riveran vor fi prezentate în limba română, iar în cazul traducerilor acestea trebuie autorizate;20. pentru fiecare riveran, exceptarea de la plata tarifului de trecere se acordă pentru un singur autoturism înmatriculat în România, deținut sau, după caz, utilizat în baza unui drept legal conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, sau deținut de soțul/soția solicitantului și dobândit în timpul căsătoriei;21. permisele de liberă trecere pentru riverani se vor elibera cel puțin în următoarele puncte de lucru ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.: Agenția de Control și Încasare Giurgiu, Secția de Drumuri Naționale București Sud și Direcția Regională de Drumuri și Poduri București; alte puncte suplimentare față de cele menționate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.;22. permisele de liberă trecere pentru riverani se acordă în urma depunerii unei cereri din partea persoanei care solicită exceptarea de la plata tarifului de trecere, la unul din punctele de lucru menționate la pct. 21;23. cererea pentru eliberarea permiselor de liberă trecere pentru riverani se depune până în data de 20 a lunii și va fi însoțită de adeverința în original emisă de angajator, copie după certificatul de înmatriculare al vehiculului/cartea de identitate a vehiculului, copie după actul de identitate și, după caz, copie după certificatul de căsătorie;24. eliberarea permisului de liberă trecere și/sau comunicarea răspunsului, după caz, se face cel târziu până în ultima zi lucrătoare din luna în care s-a depus documentația completă;25. permisele de liberă trecere neridicate în termen de 45 de zile de la data depunerii documentelor se anulează, fiind necesară depunerea unei noi documentații complete pentru eliberarea unui nou permis de liberă trecere; 26. permisele de liberă trecere pentru riverani au valabilitate 6 (șase) luni începând cu data de 1 a lunii următoare în care sunt îndeplinite condițiile de acordare a excepției;27. modelul permiselor de liberă trecere pentru riverani, modelul pentru cererea de eliberare a permiselor de liberă trecere pentru riverani și procedura de emitere, gestionare și control al acestora vor fi stabilite de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri București;28. modelul pentru cererea de eliberare a permiselor de liberă trecere pentru riverani va fi publicat pe pagina web a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. și a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București;29. excepțiile de la plata tarifului de trecere menționate la lit. A.m) se realizează în baza unor permise de liberă trecere eliberate pe o durată de 12 (douăsprezece) luni de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri București;30. pentru fiecare persoană cu handicap accentuat sau grav se acordă exceptarea de la plata tarifului de trecere pentru un singur autoturism. Autoturismul poate fi deținut sau, după caz, utilizat în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de către persoana cu handicap sau de către una din persoanele îndreptățite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap;31. permisele de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav se acordă în urma depunerii unei cereri din partea persoanei cu handicap accentuat sau grav sau din partea uneia din persoanele îndreptățite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap, la sediul Agenției de Control și Încasare Giurgiu sau Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București;32. cererea pentru eliberarea permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav se depune până în data de 20 a lunii și va fi însoțită de „certificatul de încadrare în grad de handicap“ în copie conformă cu originalul din care să reiasă gradul de handicap accentuat sau grav, copie după certificatul de înmatriculare al vehiculului/cartea de identitate a vehiculului, copie după actul de identitate (certificat de naștere) a persoanei cu handicap accentuat sau grav și copie după actul de identitate a uneia din persoanele îndreptățite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap;33. permisele de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav se vor elibera cel puțin în următoarele puncte de lucru ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.: Agenția de Control și Încasare Giurgiu și Direcția Regională de Drumuri și Poduri București; alte puncte suplimentare față de cele menționate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.;34. eliberarea permisului de liberă trecere și/sau comunicarea răspunsului, după caz, se face cel târziu până în ultima zi lucrătoare din luna în care s-a depus documentația completă;35. permisele de liberă trecere neridicate în termen de 45 de zile de la data depunerii documentelor se anulează, fiind necesară depunerea unei alte documentații complete pentru eliberarea unui nou permis de liberă trecere; 36. permisele de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav au valabilitate 12 (douăsprezece) luni începând cu data de 1 a lunii următoare în care sunt îndeplinite condițiile de acordare a excepției;37. modelul permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav, modelul pentru cererea de eliberare a permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav și procedura de emitere, gestionare și control al acestora vor fi stabilite de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri București;38. modelul pentru cererea de eliberare a permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav va fi publicat pe pagina web a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. și a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București;39. în cazul modificării condițiilor în baza cărora a fost acordată excepția de la plata tarifelor, persoanele care au solicitat permisele de liberă trecere pentru riverani sau pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav au obligația de a anunța în scris Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri București despre modificările survenite sau pierderea dreptului de gratuitate și de a preda permisul de liberă trecere în original, în vederea anulării, în maximum 5 zile lucrătoare; 40. nedeclararea modificării condițiilor în baza cărora a fost acordată excepția de la plata tarifelor și neanunțarea în termenul prevăzut la pct. 39 va conduce la recuperarea de către Direcția Regională de Drumuri și Poduri București de la persoanele care au beneficiat de gratuitate a sumelor calculate pentru perioada cuprinsă între data de la care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare a excepției și data expirării valabilității permisului;41. data de 20 iunie a fiecărui an este considerată „Ziua Podului“, în care autoturismele pot trece fără achitarea tarifului.

(la 01-01-2022, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.414 din 23 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1167 din 09 decembrie 2021 )


Anexa nr. 4

TARIFE DE TRECERE
pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni și Vadu Oii


PARTEA I


Nr. crt.

Categorie vehicul rutier

Tarif – lei (cu TVA inclus)

Nr. treceri

Valabilitate

1.

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – autoturisme

11,00

1

o trecere

176,00

20

până la 31 decembrie

0,00

nelimitat

23 decembrie

0,00

nelimitat

6 luni calendaristice pentru riverani

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

11,00

1

o trecere

176,00

20

până la 31 decembrie

2.

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

26,00

1

o trecere

453,00

20

până la 31 decembrie

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

26,00

1

o trecere

453,00

20

până la 31 decembrie

3.

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

43,00

1

o trecere

749,00

20

până la 31 decembrie

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

43,00

1

o trecere

749,00

20

până la 31 decembrie

4.

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

64,00

1

o trecere

1.114,00

20

până la 31 decembriePARTEA 2

Modul de aplicare a tarifelor

A. Sunt exceptate de la plata tarifului de trecere vehiculele:
a) deținute în proprietate sau, după caz, utilizate în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de:I. unitățile Ministerului Apărării Naționale; II. unitățile Ministerului Afacerilor Interne; III. unitățile Serviciului Român de Informații;IV. unitățile Serviciului de Informații Externe;V. unitățile Serviciului de Protecție și Pază;VI. unitățile Serviciului de Telecomunicații Speciale;VII. Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia;VIII. serviciile publice comunitare pentru situații de urgență, reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;IX. instituții ale statului cu atribuții în securitatea și siguranța națională;X. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. și subunitățile acesteia;XI. Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;XII. Societatea Națională de Cruce Roșie din România;XIII. serviciile de ambulanță;
b) aparținând Corpului diplomatic și vehiculele de transport consular, identificate prin numere de înmatriculare specifice;
c) escortate de poliție sau de jandarmerie, care nu se supun controlului, în interes de stat ori securitate națională;
d) specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la acțiuni de deszăpezire sau în situații de calamitate, dezastre naturale ori în situații de urgență cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administrația Națională de Meteorologie prin cod portocaliu ori roșu;
e) care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor și ajutoare umanitare, utilajele destinate intervențiilor sau vehiculele care transportă astfel de utilaje, în cadrul unor misiuni umanitare pe teritoriul României sau care tranzitează România în scop umanitar, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în baza unui protocol de colaborare între cele două părți care să prevadă metodologia de lucru, punctele de contact și modalitățile de comunicare operativă între cele două părți.
(la 18-05-2022, Litera e) din Litera A. , PARTEA 2 , Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 496 din 11 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 18 mai 2022 )

f) care aparțin forțelor NATO/SOFA, inclusiv vehiculele aparținând componentei civile, în temeiul Legii nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre state părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forțelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, și la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaționale, înființate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
g) care aparțin forțelor NATO/SOFA/PfP, inclusiv vehiculele aparținând componentei civile, în temeiul Legii nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forțelor lor și a protocolului adițional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995;
h) care aparțin (aflate în proprietate), sunt folosite de către, ori pentru forțele Statelor Unite ale Americii, în interesul forței, vehiculele aparținând componentei civile și membrilor de familie și vehiculele care aparțin unei terțe părți care efectuează transporturi în interesul forței, în temeiul Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare;
i) care aparțin forțelor NATO/SOFA, NATO/SOFA/PfP, inclusiv vehiculele aparținând componentei civile, în temeiul Legii nr. 126/2016 pentru ratificarea Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul României și Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015;
j) care aparțin unei forțe armate, numai pe bază de reciprocitate, în temeiul Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
k) care desfășoară activități pentru asigurarea pazei patrimoniului drumurilor publice, întreținerea curentă pe timp de vară și de iarnă, lucrări de siguranță rutieră și reabilitare la pod, inclusiv drumul de acces, conform tabelelor aprobate de conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța;
l) autoturismele deținute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de riverani;
m) autoturismele deținute sau, după caz, folosite în baza unui drept legal de către persoanele cu handicap accentuat sau grav sau deținute de persoane îndreptățite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap accentuat sau grav;
n) vehiculele destinate transportului școlar, licențiate pentru activitatea de transport persoane, doar pe perioada desfășurării cursurilor școlare, exclusiv perioada de vacanță școlară, sâmbăta, duminica și sărbătorile legale;
o) vehiculele care aparțin unei terțe părți, folosite în interesul unei forțe militare și care efectuează transporturi în interesul armatei române sau a unei forțe militare, în cadrul unui acord la care România este parte.

B. NOTĂ:1. pentru vehiculele de la lit. a)-c) și lit. n) care nu prezintă însemne sau înscrisuri distincte specifice, așa cum prezintă vehiculele specializate de poliție, jandarmerie, ambulanță, pompieri, cele ale Ministerului Apărării Naționale (MApN), CD sau TC, dovada încadrării în excepțiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare sau a documentelor de transport;2. Abrogat.
(la 18-05-2022, Punctul 2. din Litera B. , PARTEA 2 , Anexa nr. 4 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 496 din 11 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 18 mai 2022 ) 3. prevederile de la lit. f)-j) și o) se aplică în baza solicitărilor prealabile transmise de:
a) MApN, prin structurile proprii;
b) structurile militare internaționale situate pe teritoriul României.
Structurile menționate la lit. a) și b) răspund pentru încadrarea transporturilor în excepția de la plata tarifelor.
4. pentru vehiculele de la lit. d) și k), dovada încadrării în excepțiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare și numai în cazurile anunțate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța;5. pentru vehiculele de la lit. l) și m) dovada excepției de la plata tarifelor se face prin prezentarea permiselor de liberă trecere în original;6. în vederea justificării trecerii vehiculelor scutite, personalul Agenției de Încasare Giurgeni are dreptul să păstreze o copie după documente justificative;7. tarifele se aplică pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs;8. tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile pentru același tip de vehicul rutier, în baza unor bilete matcă-cupon preplătite, cu valabilitate până la data de 31 decembrie a fiecărui an;9. tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile numai pentru plata integrală anticipată;10. biletele matcă-cupon preplătite se vor elibera cel puțin în următoarele puncte de lucru ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.: Agenția de Încasare Giurgeni, Secția de Drumuri Naționale Fetești și Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța; alte puncte suplimentare față de cele menționate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.;11. eliberarea biletelor matcă-cupon preplătite se face în urma depunerii unei cereri din partea persoanei juridice sau persoanei fizice care solicită treceri preplătite, la una din locațiile menționate la pct. 10;12. biletele matcă-cupon vor fi eliberate în maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prin care se solicită treceri preplătite la una din locațiile menționate la pct. 10;13. modelul pentru biletele matcă-cupon preplătite, modelul pentru cererea de eliberare a biletelor matcă-cupon preplătite și procedura de emitere, gestionare și control al acestora vor fi stabilite de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța;14. modelul pentru cererea de eliberare a biletelor matcă-cupon preplătite va fi publicat pe pagina web a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. și a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța;15. pentru componenta civilă prevăzută la lit. f)-j) se eliberează permise de liberă trecere pe durată nedeterminată, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.. Modelul și condițiile de acordare se stabilesc interinstituțional.
Permisele de liberă trecere vor fi anulate sau înlocuite în cazul în care persoanele nu mai beneficiază de dreptul acordat sau se modifică modelul permisului;
16. excepțiile de la plata tarifului de trecere menționate la lit. l) se realizează în baza unor permise de liberă trecere, eliberate pentru o perioadă de 6 (șase) luni calendaristice, personalizate cu numărul de înmatriculare al vehiculului rutier deținut sau utilizat în baza unui drept legal de riveran și perioada de valabilitate; 17. prin riveran se înțelege persoana fizică ce are domiciliul situat de o parte a cursului Dunării și locul de muncă/teren agricol deținut în baza unui titlu de proprietate de cealaltă parte a cursului Dunării și care utilizează podul pentru a se deplasa la/de la serviciu/teren agricol – de la/la domiciliu;18. calitatea de riveran se atestă în baza adresei de domiciliu din actul de identitate și a documentului emis de angajator din care să rezulte calitatea de angajat, adresa punctului de lucru unde își desfășoară activitatea și perioada angajării sau, după caz, a documentului emis de primărie/consiliul local din care să rezulte deținerea unui teren agricol în baza unui titlu de proprietate și locația terenului agricol; 19. documentele în baza cărora se recunoaște calitatea de riveran vor fi prezentate în limba română, iar în cazul traducerilor acestea trebuie autorizate;20. pentru fiecare riveran, exceptarea de la plata tarifului de trecere se acordă pentru un singur autoturism deținut sau, după caz, utilizat în baza unui drept legal conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare sau deținut de soțul/soția solicitantului și dobândit în timpul căsătoriei;21. permisele de liberă trecere pentru riverani se vor elibera cel puțin în următoarele puncte de lucru ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.: Agenția de Încasare Giurgeni, Secția de Drumuri Naționale Fetești și Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța; alte puncte suplimentare față de cele menționate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.;22. permisele de liberă trecere pentru riverani se acordă în urma depunerii unei cereri din partea persoanei care solicită exceptarea de la plata tarifului de trecere, la una din locațiile menționate la pct. 21;23. cererea pentru eliberarea permiselor de liberă trecere pentru riverani se depune până în data de 20 a lunii și va fi însoțită de adeverința în original emisă de angajator sau, după caz, de la primărie/consiliul local, copie după certificatul de înmatriculare al vehiculului/cartea de identitate a vehiculului, copie după actul de identitate și, după caz, copie după certificatul de căsătorie;24. eliberarea permisului de liberă trecere și/sau comunicarea răspunsului, după caz, se face cel târziu până în ultima zi lucrătoare din luna în care s-a depus documentația completă;25. permisele de liberă trecere neridicate în termen de 45 de zile de la data depunerii documentelor se anulează, fiind necesară depunerea unei noi documentații complete pentru eliberarea unui nou permis de liberă trecere; 26. permisele de liberă trecere pentru riverani au valabilitate 6 (șase) luni începând cu data de 1 a lunii următoare în care sunt îndeplinite condițiile de acordare a excepției;27. modelul permiselor de liberă trecere pentru riverani, modelul pentru cererea de eliberare a permiselor de liberă trecere pentru riverani și procedura de emitere, gestionare și control al acestora vor fi stabilite de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța;28. modelul pentru cererea de eliberare a permiselor de liberă trecere pentru riverani va fi publicat pe pagina web a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. și a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța;29. excepțiile de la plata tarifului de trecere menționate la lit. m) se realizează în baza unor permise de liberă trecere eliberate pe o durată de 12 (douăsprezece) luni, de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța;30. pentru fiecare persoană cu handicap accentuat sau grav se acordă exceptarea de la plata tarifului de trecere pentru un singur autoturism. Autoturismul poate fi deținut sau, după caz, utilizat în baza unui drept legal conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare de către persoana cu handicap sau de către una din persoanele îndreptățite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap (soț/soție, copil/părinte, frați);31. permisele de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav se acordă în urma depunerii unei cereri din partea persoanei cu handicap accentuat sau grav sau din partea uneia din persoanele îndreptățite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap, la sediul Secției de Drumuri Naționale Fetești sau Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța;32. cererea pentru eliberarea permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav se depune până în data de 20 a lunii și va fi însoțită de „certificatul de încadrare în grad de handicap“ în copie conformă cu originalul, din care să reiasă gradul de handicap accentuat sau grav, copie după certificatul de înmatriculare al vehiculului/cartea de identitate a vehiculului, copie după actul de identitate (certificat de naștere) a persoanei cu handicap accentuat sau grav și copie după actul de identitate al uneia din persoanele îndreptățite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap (soț/soție, copil/părinte, frați), după caz;33. permisele de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav se vor elibera cel puțin în următoarele puncte de lucru ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.: Secția de Drumuri Naționale Fetești și Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța; alte puncte suplimentare față de cele menționate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.;34. eliberarea permisului de liberă trecere și/sau comunicarea răspunsului, după caz, se face cel târziu până în ultima zi lucrătoare din luna în care s-a depus documentația completă;35. permisele de liberă trecere neridicate în termen de 45 de zile de la data depunerii documentelor se anulează, fiind necesară depunerea unei alte documentații complete pentru eliberarea unui nou permis de liberă trecere; 36. permisele de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav au valabilitate 12 (douăsprezece) luni începând cu data de 1 a lunii următoare în care sunt îndeplinite condițiile de acordare a excepției;37. modelul permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav, modelul pentru cererea de eliberare a permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav și procedura de emitere, gestionare și control al acestora vor fi stabilite de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța;38. modelul pentru cererea de eliberare a permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav va fi publicat pe pagina web a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. și a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța;39. în cazul modificării condițiilor în baza cărora a fost acordată excepția de la plata tarifelor, persoanele care au solicitat permisele de liberă trecere pentru riverani sau pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav au obligația de a anunța în scris Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța despre modificările survenite sau pierderea dreptului de gratuitate și de a preda permisul de liberă trecere în original, în vederea anulării, în maximum 5 zile lucrătoare; 40. nerespectarea obligațiilor prevăzute la pct. 39 va conduce la recuperarea de către Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, de la persoanele care au beneficiat de gratuitate, a sumelor calculate pentru perioada cuprinsă între data de la care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare a excepției și data constatării neîncadrării în excepție;41. data de 23 decembrie a fiecărui an este considerată „Ziua Podului“, în care autoturismele pot trece fără achitarea tarifului.


Anexa nr. 5

TARIFE DE TRECERE
pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă


Nr. crt.

Categorie vehicul rutier

Tarif – lei (cu TVA inclus)

Nr. treceri

Valabilitate*)

1

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – autoturisme
b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

13,00

1

12 luni de la data achitării

26,00

2

12 luni de la data achitării

208,00

20

12 luni de la data achitării

2

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)
b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

47,00

1

12 luni de la data achitării

94,00

2

12 luni de la data achitării

818,00

20

12 luni de la data achitării

3

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)
b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

64,00

1

12 luni de la data achitării

128,00

2

12 luni de la data achitării

1.114,00

20

12 luni de la data achitării

4

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

91,00

1

12 luni de la data achitării

182,00

2

12 luni de la data achitării

1.584,00

20

12 luni de la data achitării


*) Perioada maximă în care se pot efectua trecerile achitate.
NOTĂ:
A. Tariful de trecere se poate achita în numerar sau cu card în Agenția de Încasare Fetești numai pe benzile marginale unde există operator și barieră, inscripționate cu semnul „cash“, și numai pentru o trecere, având valabilitatea acelei treceri.
B. Sunt exceptate de la plata tarifului de trecere autoturismele deținute sau, după caz, folosite în baza unui drept legal de către persoanele cu handicap accentuat sau grav sau deținute de persoane îndreptățite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap accentuat sau grav care utilizează benzile marginale ale Agenției de Încasare Fetești unde există operator și barieră**), inscripționate cu semnul „cash“, cu respectarea următoarelor condiții:1. excepțiile de la plata tarifului de trecere se realizează în baza unor permise de liberă trecere eliberate pe o durată de 12 (douăsprezece) luni, de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța;2. pentru fiecare persoană cu handicap accentuat sau grav se acordă exceptarea de la plata tarifului de trecere pentru un singur autoturism. Autoturismul poate fi deținut sau, după caz, utilizat în baza unui drept legal conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare de către persoana cu handicap sau de către una dintre persoanele îndreptățite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap: soț/soție, copil/părinte frați;3. permisele de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav se acordă în urma depunerii unei cereri din partea persoanei cu handicap accentuat sau grav sau din partea uneia dintre persoanele îndreptățite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap, la sediul Agenției de Încasare Fetești sau al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța; alte puncte suplimentare față de cele menționate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.;4. cererea pentru eliberarea permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav se depune până în data de 20 a lunii și va fi însoțită de „certificatul de încadrare în grad de handicap“ în copie conformă cu originalul, din care să reiasă gradul de handicap accentuat sau grav, copie după certificatul de înmatriculare al vehiculului/cartea de identitate a vehiculului, copie după actul de identitate (certificat de naștere) al persoanei cu handicap accentuat sau grav și copie după actul de identitate al uneia dintre persoanele îndreptățite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap (soț/soție, copil/părinte, frați), după caz;5. permisele de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav se vor elibera cel puțin în următoarele puncte de lucru ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.: Agenția de Încasare Fetești și Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța; alte puncte suplimentare față de cele menționate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.;6. eliberarea permisului de liberă trecere și/sau comunicarea răspunsului, după caz, se fac/face cel târziu până în ultima zi lucrătoare din luna în care s-a depus documentația completă;7. permisele de liberă trecere neridicate în termen de 45 de zile de la data depunerii documentelor se anulează, fiind necesară depunerea unei alte documentații complete pentru eliberarea unui nou permis de liberă trecere;8. permisele de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav au valabilitate 12 (douăsprezece) luni, începând cu data de 1 a lunii următoare, în care sunt îndeplinite condițiile de acordare a excepției;9. modelul permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav, modelul pentru cererea de eliberare a permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav și procedura de emitere, gestionare și control al acestora vor fi stabilite de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța;10. modelul pentru cererea de eliberare a permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav va fi publicat pe pagina web a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. și a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța;11. în cazul modificării condițiilor în baza cărora a fost acordată excepția de la plata tarifelor, persoanele care au solicitat permisele de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav au obligația de a anunța în scris Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța despre modificările survenite sau pierderea dreptului de gratuitate și de a preda permisul de liberă trecere în original, în vederea anulării, în maximum 5 zile lucrătoare;12. nerespectarea obligațiilor prevăzute la pct. 11 conduce la recuperarea de către Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța de la persoanele care au beneficiat de gratuitate a sumelor calculate pentru perioada cuprinsă între data de la care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare a excepției și data constatării neîncadrării în excepție.
**) Întrucât pe celelalte benzi din Agenția de Încasare Fetești, inscripționate „eTarif“, se realizează în mod automat verificarea tarifului de trecere achitat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei – SIEGMCR, pentru care se emite peaj.
C. Sunt exceptate de la plata tarifului de trecere vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor și ajutoare umanitare, utilajele destinate intervențiilor sau vehiculele care transportă astfel de utilaje, în cadrul unor misiuni umanitare pe teritoriul României sau care tranzitează România în scop umanitar, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în baza unui protocol de colaborare între cele două părți care să prevadă metodologia de lucru, punctele de contact și modalitățile de comunicare operativă între cele două părți.
(la 18-05-2022, Nota din Anexa nr. 5 a fost completată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 496 din 11 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 18 mai 2022 )

(la 30-04-2021, Nota din Anexa nr. 5 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 213 din 16 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 31 martie 2021 )


Anexa nr. 6

TARIFE
pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizații de amplasare și/sau acces în zona drumului,
aprobare instituire restricții de circulație și tarife pentru utilizarea amprizei,
a zonei de siguranță a drumului și a zonelor limitrofe zonei de siguranță,
aflate în proprietatea sau în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.)


PARTEA 1

Nr. crt. Denumire tarif Unitate de calcul Tarif unitar, cu TVA [euro]
A. Tarife pentru avize, acorduri prealabile, autorizații de amplasare și/sau acces în zona drumului
1 Analiza primară la depunerea documentației pentru planuri urbanistice (PUZ, PUD), obiective socioeconomice, rețele edilitare și mijloace de publicitate, pentru toate fazele de proiectare tarif/document 30
2 Aviz/Acord prealabil/Autorizație de amplasare și/sau acces la drum pentru persoane fizice (construcții cu destinația de locuință/casă de vacanță exclusiv pentru uz personal, garaje, anexe gospodărești, acces la proprietate fără a edifica construcție, împrejmuiri, racorduri apă, canalizare, electricitate, gaze, internet, televiziune, telefonie etc.). tarif/document 27
Nr. crt. Denumire tarif Unitate de calcul Tarif unitar, cu TVA [euro]
3 Aviz/Acord prealabil pentru persoane fizice și juridice pentru obiective socioeconomice, mijloace de publicitate tarif/document 130

Pentru suprafețe de teren ce depășesc 1.000 mp
+ 0,08 euro/mp pentru fiecare mp suplimentar
4 Autorizație de amplasare și/sau acces în zona drumului pentru persoane fizice și juridice, pentru obiective socioeconomice, rețele edilitare și mijloace de publicitate și altele asemenea tarif/document 80
5 Reanalizare documentație tehnică pentru obiective socio-economice, rețele edilitare, planuri urbanistice și mijloace de publicitate tarif/document 75
6 Prelungire acord prealabil/aviz tarif/document 50
7 Prelungire autorizație de amplasare și/sau acces în zona drumului tarif/document 50
8 Aviz/Acord prealabil pentru rețele edilitare noi și existente
8.1. în zona de protecție a drumului național tarif/document 400
+0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depășește 100 m
8.2. pentru lucrări noi prin galerii vizitabile în localități unde partea carosabilă este încadrată de borduri denivelate, fără afectarea amprizei și zonei de siguranță tarif/document 200
+0,1 euro/ml pentru fiecare ml ce depășește 100 m
8.3. modernizarea rețelei edilitare existente, în una din situațiile următoare:

a) cu înlocuire tubulatură cu aceleași caracteristici: prin săpătură deschisă sau foraj în zona de protecție tarif/document 150
+ 0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depășește 100 m
b) cu înlocuire tubulatură cu aceleași caracteristici: prin galerie edilitară tarif/document 75
+ 0,1 euro/ml pentru fiecare ml ce depășește 100 m
c) cu îmbunătățirea parametrilor tehnici în zona de protecție tarif/document 300
+ 0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depășește 100 m
8.4. în situații speciale:

a) în ampriza drumului, inclusiv la subtraversare tarif/document 800
+ 0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depășește 100 m
b) în zona de siguranță tarif/document 600
+ 0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depășește 100 m
c) la supratraversare tarif/document 400
9 Avize pentru închiderea circulației și instituirea de restricții cauzate de organizarea de manifestări cultural-artistice, sportive, târguri, filmări, mitinguri și alte evenimente care se desfășoară pe drumurile aflate în administrare
9.1. a) weekend și sărbători legale prevăzute în Codul muncii, cu restricționarea circulației tarif/document 100 euro/oră + 80 euro/km
b) weekend și sărbători legale prevăzute în Codul muncii, cu închiderea circulației tarif/document 150 euro/oră + 100 euro/km
c) în alte zile decât cele de weekend și sărbători legale, cu restricționarea circulației tarif/document 20 euro/oră + 80 euro/km
d) în alte zile decât cele de weekend și sărbători legale, cu închiderea circulației tarif/document 120 euro/oră + 100 euro/km
e) în afara părții carosabile (parcări, spații de servicii etc.) tarif/document 50 euro/oră + 80 euro/mp
9.2. Activități publicitare în scop comercial tarif/document 100 euro/oră + 400 euro/km
10 Avize pentru amplasarea unor obiective în zona viitoarelor trasee de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi tarif/document 50
11 Eliberare duplicat (copie) aviz/acord prealabil/autorizație de amplasare și/sau acces în zona drumului tarif/document 10
12 Aprobare pentru instituire de restricții de circulație pentru lucrări în zona drumului, altele decât cele ale administratorului drumului național care sunt executate în regie proprie tarif/document 50
B. Tarife pentru utilizare prin ocuparea amprizei, a zonei de siguranță și a altor suprafețe din zona drumului
13 Amplasare mijloace de publicitate
a) amplasare mijloace de publicitate pe alte terenuri deținute de administratorul de drum, altele decât cele din ampriza și zona de siguranță drum european tarif/mp/lună stabilit prin licitație
drum național principal sau secundar
b) amplasare mijloace de publicitate pe zonele limitrofe zonei de siguranță aflate în proprietatea sau în adminis-trarea C.N.A.I.R. de către persoanele care dețin spații socioeconomice (autorizate de către C.N.A.I.R.) la poziția unde se solicită amplasarea mijlocului de publicitate drum european tarif/mp/lună 0,75
drum național principal sau secundar 0,45
c) amplasare mijloace de publicitate drum european tarif/mp/lună 3,09
drum național principal sau secundar 0,75
14 Obiectiv cu destinație comercială (chioșc, terase, rulotă) în spații special amenajate autostradă tarif/mp/lună 1,89
drum european 0,75
drum național principal sau secundar 0,45
15 Suprafețele desemnate a deveni spații de servicii și spații de parcare, precum și suprafețe sau lungimi de trasee de canalizații devenite disponibile, care aparțin administratorului drumului, în zone adiacente autostradă
tarif/mp/lună
sau ml/lună
ml/lună
stabilit prin licitație
drum european
drum național principal sau secundar
16 Locuri de parcare care deservesc obiective socio-economice drum european tarif/mp/lună 0,83
drum național principal sau secundar 0,5
17 Căi de acces la diferite obiective (stații de distribuție carburanți, hoteluri, moteluri, depozite, spații comerciale, show-room etc.) autostradă tarif/mp/lună 1,89
drum european 0,75
drum național principal sau secundar 0,45
18 Utilizare suprafețe de teren adiacente zonei de siguranță aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R. autostradă tarif/mp/lună 1,89
drum european 0,75
drum național principal sau secundar 0,45
19 Echipamente speciale de telecomunicații
a) antena și legăturile aferente între aceasta și shelter+tablou electric amplasate pe poduri, pasaje, podețe, tuneluri și alte lucrări de artă ancorat de lucrările de artă tarif/ml/lună 3,22
b) echipamente amplasate la sol și împrejmuire, după caz autostradă tarif/mp/lună 1,89
drum european 0,75
drum național principal sau secundar 0,45
C. Tarife pentru utilizare prin ocuparea amprizei, a zonei de siguranță și a altor suprafețe din zona drumului, la amplasarea de stâlpi, cabluri și conducte în zona drumului
20. Amplasări de cabluri electrice, telefonice, TV, internet
20.1. subtraversare
tarif/ml/lună 0,43
20.2. cablu subteran în lungul drumului în ampriză, în afara părții carosabile tarif/ml/lună 0,43
sub partea carosabilă 0,56
în zona de siguranță și în zonele limitrofe zonei de siguranță, aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R. 0,21
20.3. stâlpi aflați în proprietate în ampriză, în afara părții carosabile tarif/buc./lună 1,26
în zona de siguranță și în zonele limitrofe zonei de siguranță, aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R. 0,98
20.4. cablu aerian în lungul drumului, dispozitive sau alte instalații asemănătoare având alte destinații decât distribu-irea de energie electrică, amplasate pe stâlpii de energie electrică în ampriză, în afara părții carosabile tarif/ml/lună 0,43
în zona de siguranță și în zonele limitrofe zonei de siguranță, aflate în proprie-tatea sau administrarea C.N.A.I.R. 0,21
20.5. pe poduri, podețe, tuneluri și alte lucrări de artă în canale tehnice tarif/ml/lună 1,82
ancorat de pod sau în altă soluție decât canal tehnic 3,22
21. Amplasarea conductelor de apă, canalizare, aburi și alte produse neinflamabile, de gaze, țiței și alte produse inflamabile, benzi transportoare
21.1. traversare aeriană tarif/ml/lună 1,22
21.2. subtraversare tarif/ml/lună 0,84
21.3. amplasare subterană în lungul drumului în ampriză, în afara părții carosabile tarif/ml/lună 0,84
sub partea carosabilă 1,42
în zona de siguranță si în zonele limitrofe zonei de siguranță, aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R. 0,66
21.4. amplasare aeriană în lungul drumului în ampriză, în afara părții carosabile   3,3
în zona de siguranță și în zonele limitrofe zonei de siguranță, aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R. 2,35
21.5. pe poduri, podețe, tuneluri și alte lucrări de artă în canale tehnice tarif/ml/lună 8,47
ancorat de pod sau în altă soluție decât canal tehnic 13,17PARTEA 2

Modul de aplicare a tarifelor pentru emiterea de avize, acorduri prealabile,
autorizații de amplasare și/sau de acces în zona drumului și pentru utilizarea amprizei,
a zonei de siguranță a drumului și a zonelor limitrofe zonei de siguranță, aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R.
1. Prezentele tarife se vor aplica în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (7), (9) și (10) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2. Administratorul drumului poate accepta amplasarea în zona drumului a unor construcții, căi de acces, instalații, realizarea de activități comerciale sau mijloace de publicitate, în condițiile impuse de administratorul drumului, astfel încât acestea să nu influențeze negativ fluența și siguranța traficului rutier și să nu aducă prejudicii drumului.3. Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a mijloacelor de publicitate, a oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop, fără a periclita siguranța circulației, se face pe baza autorizației de construire emise de unitatea administrativ-teritorială sau consiliul județean, după caz, și doar în condițiile existenței acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public și prin încheierea, dacă este cazul, a contractului aferent utilizării suprafeței/lungimii ocupate din ampriza și zona de siguranță sau din zonele limitrofe zonei de siguranță, aflate în proprietatea sau în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. (C.N.A.I.R.).
Proiectarea, construcția sau amenajarea căilor de acces la drumurile deschise circulației publice se face potrivit legislației în vigoare de către cei interesați, în baza acordului prealabil și a autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului, eliberate de administratorul drumului public, și cu avizul poliției rutiere.
Construirea, repararea, întreținerea și exploatarea căilor de acces la drumurile deschise circulației publice, inclusiv contravaloarea cheltuielilor aferente, sunt în sarcina părții care a încheiat contract cu administratorul drumului.
4. Acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces la zona drumului se emit pentru o anumită funcție și/sau destinație a obiectivului. Schimbarea funcției și/sau a destinației obiectivului de către titularul autorizației de amplasare și/sau de acces se realizează numai cu aprobarea administratorului drumului.5. Acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului se emit la faza documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire (DTAC). Pentru celelalte faze de proiectare se emit avize.
Conținutul documentațiilor care trebuie depuse în vederea avizării este prezentat pe site-ul C.N.A.I.R. și pe cele ale direcțiilor regionale de drumuri și poduri 1-7.
6. Pentru amplasarea și accesul în zona drumului, beneficiarul are obligația încheierii cu administratorul drumului public a contractului pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranță a drumului și a zonelor limitrofe zonei de siguranță aflate în proprietatea publică a statului și administrate de C.N.A.I.R. și a plății tarifelor corespunzătoare.7. Contractul se încheie odată cu eliberarea autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, cu excepția cazurilor în care utilizatorul este scutit de plata tarifelor pentru amplasarea și accesul în zona drumului.8. Tarifele se aplică și în cazul în care obiectivele nu funcționează sau în cazurile în care lucrările la acestea au fost sistate ori nu au fost finalizate, atât timp cât s-au realizat amenajări pe ampriza și/sau zona de siguranță a drumului național sau pe zonele limitrofe zonei de siguranță, aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R., și atât timp cât există sediu și/sau punct de lucru înregistrat(e) la Oficiul Național al Registrului Comerțului, iar persoana juridică sau persoana fizică înmatriculată nu are activitatea suspendată temporar.9. Pe perioada cât activitățile sunt suspendate temporar sau la obiectiv nu există sediu și/sau punct de lucru înregistrat(e) la Oficiul Național al Registrului Comerțului (fundamentate cu acte de la registrul comerțului conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare), contractul rămâne valabil, fără obligația de plată a tarifului aferent.10. Tarifele se aplică și în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecție a drumurilor publice, însă numai dacă se realizează și cale de acces la acestea sau alte lucrări în ampriza, zona de siguranță a drumului sau în zonele limitrofe zonei de siguranță, aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R.
Despăgubirea prevăzută la art. 7^1 din ordin se calculează în funcție de tariful pe care beneficiarul este obligat să îl achite, conform prezentei anexe, cuantumul acesteia fiind negociat de părți, potrivit prevederilor contractuale.
11. Explicare tarife:
A.1 – Se percepe pentru toate studiile, documentațiile tehnice și/sau de urbanism, la depunerea documentațiilor la avizator, cu excepția planurilor urbanistice generale și a documentațiilor întocmite de persoanele fizice pentru construcții cu destinația de locuință sau casă de vacanță – exclusiv pentru uz personal, garaje, anexe gospodărești, acces la proprietate fără a edifica construcție, împrejmuiri, racorduri de apă, canalizare, electricitate, gaze, internet, televiziune, telefonie etc.
A.2 – Se percepe persoanelor fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru construcții cu destinația de locuință unifamilială, case de vacanță, garaje, împrejmuiri, racorduri la instalațiile de apă, canal, electricitate, gaze, internet, televiziune, telefonie etc., cărora li se încasează o singură dată suma de 27 euro, respectiv fie la eliberarea avizului sau acordului prealabil, fie la eliberarea autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului.
A.3 – Se percepe pentru persoane fizice și juridice, pentru obiective socioeconomice și se aplică o singură dată, la faza de emitere a acordului prealabil.
Tariful suplimentar se aplică în următoarele cazuri:
a) pentru suprafețele de teren inventariate și înregistrate cadastral, precizate în certificatul de urbanism la regimul juridic/autorizație de construire/acte de proprietate;
b) pentru suprafețele de teren înregistrate cadastral la alte categorii de folosință, cum ar fi: vii, livezi, pășuni, fânețe, grădini legumicole, heleșteie, bazine piscicole, parcuri voltaice, parcuri eoliene, parcuri de distracții etc., pe care există construcții specifice și sunt declarate ferme autorizate/spații de producție/spații de agrement, tariful se aplică doar pe suprafața rezultată din deschiderea la drumul public până la limita exterioară a zonei de protecție.
Nu se calculează tarif suplimentar pentru avizele/acordurile prealabile emise în următoarele cazuri:– planurile urbanistice, studiile de fezabilitate și prefezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI);– locuințe unifamiliale, case de vacanță unifamiliale, garaje, împrejmuiri, racorduri la instalațiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate, canalizare etc. care sunt realizate de persoane fizice (nu sunt incluse ansamblurile de locuințe unifamiliale sau de locuințe de vacanță cu utilitățile aferente);– realizare și modernizare drumuri, trotuare, piste de biciclete, parcuri, clădiri administrative, suprafețe destinate activităților ocazionale (târguri, piețe), investiții dezvoltate de către autoritățile locale/centrale în interes public;– obiective cu accesuri din drumuri laterale clasificate, care nu presupun amenajarea accesului la drumul național.

A.4 – Se percepe pentru persoane fizice și juridice, pentru obiective socioeconomice, mijloace de publicitate și rețele edilitare. Autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului se va obține obligatoriu în termenul de valabilitate a acordului prealabil; în caz contrar se impune reluarea procedurii de emitere a unui nou acord prealabil.
A.5 – Se percepe o singură dată, pentru reanalizarea documentațiilor tehnice întocmite pentru obiective socioeconomice sau pentru cele realizate pentru rețele edilitare, planuri urbanistice (PUZ/PUD) și mijloace de publicitate.
A.6 – Se percepe pentru situațiile de prelungire a avizelor/acordurilor prealabile. Prelungirea avizului/acordului prealabil se face prin act scris, emis în baza cererii depuse de beneficiar înainte de expirarea avizului/acordului prealabil în cauză, și numai pentru lucrările pentru care nu s-au obținut autorizațiile de amplasare și/sau de acces în zona drumului.
A.7 – Se percepe pentru situațiile de prelungire a autorizațiilor de amplasare și/sau de acces în zona drumului. Prelungirea autorizației se face prin act scris, emis în baza cererii depuse de beneficiar înainte de expirarea autorizației în cauză.
În situația în care cererea este depusă după termenul de expirare a autorizației, se va proceda la emiterea unei noi autorizații, în baza vechiului proiect tehnic și cu actualizarea certificatelor și a avizelor aferente.

A.8.1 A.8.2 și A.8.3 – Se percepe pentru rețelele edilitare amplasate exclusiv în zona de protecție a drumului, fără subtraversări ale drumului național. Supratraversările nu se iau în calcul.
Pentru proiecte complexe ale căror categorii de lucrări sunt executate atât în zona de siguranță, cât și în ampriza drumului se ia tariful cel mai mare (în situații speciale, pentru lucrările cele mai defavorabile pentru administratorul drumului).

A.8.4. a) și b) – Se percepe pentru rețelele care presupun amplasare în ampriza și/sau în zona de siguranță a drumului național (amplasare în paralel cu drumul sau subtraversarea acestuia).
A.8.4. c) – Se percepe în cazul lucrărilor care presupun supratraversarea drumului național, iar amplasarea în paralel cu drumul se face în zona de protecție, pe teren care nu se află în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R.
A.9.1 – Se percepe în cazul avizelor emise pentru manifestări culturale, artistice, sportive, târguri, filmări, mitinguri etc., indiferent de organizator. Tariful orar se va aplica integral, și nu fracționat, chiar dacă există posibilitatea de deschidere a traficului în zona respectivă.
Se va aplica tarif diferențiat pentru:
A.9.1. a) – weekend și sărbători legale prevăzute în Codul muncii, cu restricționarea traficului rutier;
A.9.1. b) – weekend și sărbători legale prevăzute în Codul muncii, cu închiderea traficului rutier;
A.9.1. c) – alte zile decât cele de weekend și sărbători legale prevăzute în Codul muncii cu restricționarea traficului rutier;
A.9.1. d) – alte zile decât cele de weekend și sărbători legale prevăzute în Codul muncii cu închiderea traficului rutier.
Tarifarea de la lit. A.9.1. a) și A.9.1. b) se va aplica astfel:
a) dacă pe sectorul de drum sunt intersecții cu drumuri naționale care permit devierea traficului rutier, lungimea sectorului supus tarifării se calculează de la prima intersecție până la ultima intersecție de acces la drumul pe care se desfășoară competiția respectivă;
b) dacă pe sectorul de drum nu se poate devia traficul rutier, lungimea sectorului de drum supus tarifării se calculează de la origine la destinație;
c) dacă desfășurarea competițiilor de cros, ciclism, motociclism, karting, automobilism etc. nu presupune închiderea simultană a întregului traseu, ci doar restricționarea unei zone a suprafeței carosabile pe o lungime de maximum un kilometru, caravana aflându-se în mișcare, tarifarea se va calcula astfel:– tariful orar de 100 euro/oră în cazul lit. A.9.1. a) și de 20 euro/oră în cazul lit. A.9.1. c) se va aplica la perioada zilnică de utilizare a sectorului de drum național;– tariful pentru lungimea sectorului de drum național se va aplica pentru un kilometru, respectiv 80 euro/km atât pentru lit. A.9.1. a), cât și pentru lit. A.9.1. c) (distanța minimă tarifată), reprezentând lungimea maximă a sectorului de drum ocupat de caravană în timpul deplasării, pentru fiecare zi calendaristică în care se desfășoară competiția, cu condiția ca restul traseului pe care va avea loc turul competițional să rămână deschis circulației publice.

A.9.2 – Se aplică în cazul în care specificul manifestării este vădit publicitar. Tariful se aplică pentru o durată de minimum o oră, pe un sector de minimum un kilometru.
A.10 – Se percepe pentru avizele privind amplasarea unor obiective în zona viitoarelor drumuri naționale și autostrăzi, care respectă exigențele administratorului drumului, prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
12. Pentru tarifele cuprinse la lit. A 9.1. a), b), c) și d) și lit. A 9.2 administratorul drumului își rezervă dreptul de a refuza justificat aprobarea manifestărilor pe drumuri unde traficul este intens, în cazul în care nu sunt variante ocolitoare sau sunt lucrări în execuție.
Nu se aprobă organizarea de târguri în zona drumurilor europene.
13. Pentru mijloacele de publicitate, prevăzute la lit. B poziția 13, realizate în soluție independentă sau pe alte suprafețe-suport, suprafața supusă tarifării va fi suprafața rezultată din încadrarea proiecției orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur-împrejur. 14. Pentru obiectivele prevăzute la lit. B poziția 14, suprafața minimă supusă tarifării va fi suprafața obiectivelor plus 1,00 m de jur-împrejur, la care se adaugă o suprafață de 10,00 mp aferentă staționării unui vehicul în afara părții carosabile. Administratorul drumului își rezervă dreptul de a refuza justificat aprobarea amplasării pe drumuri unde traficul este intens.15. Pentru locurile de parcare care deservesc diferite obiective prevăzute la lit. B poziția 16, suprafața supusă tarifării va fi determinată în baza planului de situație aprobat și reprezintă suprafața de teren ocupată din zona drumului, respectiv din ampriză, zona de siguranță și zonele limitrofe zonei de siguranță aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R., prin realizarea locurilor de parcare, incluzând și penele de racordare la drum.16.
a) Pentru căile de acces la diferite obiective prevăzute la lit. B poziția 17, suprafața supusă tarifării va fi determinată în baza planului de situație aprobat și reprezintă suprafața de teren ocupată din zona drumului, respectiv din ampriza și zona de siguranță, sau din zonele limitrofe zonei de siguranță aflate în proprietatea sau administrarea C.N.A.I.R., prin realizarea accesului cu racordare simplă sau altă soluție de amenajare, după caz (dacă amplasamentul este situat în localitate), a benzilor de accelerare și decelerare (dacă amplasamentul este situat în afara localității), respectiv a benzii de stocaj pentru virare la stânga și a buzunarului pentru inserție în flux. Amenajarea accesului la drumul național se realizează conform normativului în vigoare privind amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumurile publice.
Amplasamentul este în localitate atunci când este situat între indicatoarele rutiere de intrare și ieșire în/din localitate, poziția acestor indicatoare fiind cea stabilită de administratorul drumului, conform reglementărilor în vigoare.

b) Pentru obiectivele prevăzute la lit. B poziția 19, suprafața minimă supusă tarifării va fi suprafața obiectivelor și a terenului ocupat, plus 1,00 m de jur-împrejur.
17.
a) Pentru amplasarea diferitelor cabluri, conducte și benzi transportoare în ampriză, zona de siguranță a drumului și în zonele limitrofe zonei de siguranță, aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R., prevăzute la lit. C pozițiile 20 și 21, cu excepția pct. 20.3, lungimea supusă tarifării reprezintă lungimea cablului, a conductei sau a benzii transportoare amplasate sub ampriză, în zona de siguranță a drumului sau în zonele limitrofe zonei de siguranță, aflate în proprietatea sau administrarea C.N.A.I.R.
b) În cazul lucrărilor întocmite de operatorii de utilități, destinate exclusiv unui utilizator casnic, care presupun realizarea exclusiv a unui branșament aerian sau subteran la rețeaua existentă, tariful de eliberare a acordului prealabil este cel menționat la lit. A poziția 2.
c) Tariful menționat la lit. C poziția 20.3 se percepe în cazul stâlpilor amplasați în ampriza sau în zona de siguranță a drumului sau în zonele limitrofe zonei de siguranță, aflate în proprietatea sau administrarea C.N.A.I.R.
18. Scutiri de la plata tarifului pentru utilizare prin ocuparea suprafețelor din zona drumului:
a) căile de acces realizate de persoanele fizice la locuințe, case de vacanță, anexe gospodărești, garaje sau terenuri libere de construcții, precum și rețelele care asigură total sau parțial utilitățile, inclusiv racordurile și branșamentele necesare utilizatorilor casnici (racorduri la instalațiile de apă, canal, electricitate, gaze, internet, televiziune, telefonie).
Această scutire nu este valabilă însă în cazul în care rețelele, racordurile, branșamentele se află în ampriză, zona de siguranță sau în zonele limitrofe zonei de siguranță aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R. și deservesc exclusiv persoane juridice sau când se schimbă destinația locuinței, a casei de vacanță, a anexei gospodărești, a garajului sau a terenului liber de construcție (cu transformarea parțială sau totală în spații lucrative/de prestări servicii/comerciale etc.), precum pentru ansamblurile de locuințe unifamiliale sau pentru ansambluri de case de vacanță cu utilitățile aferente;

b) obiectivele și lucrările amplasate sau care se realizează în zona de protecție, în afara zonelor limitrofe zonei de siguranță aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R.;
c) rețelele care asigură, total sau parțial, consumul casnic, servicii de utilități publice de apă, canalizare, gaze și electricitate, inclusiv racordurile și branșamentele, amplasate în ampriza și în zona de siguranță;
d) unitățile de asistență socială și de educație (cămine sociale, spitale, dispensare, policlinici, creșe, aziluri de bătrâni, școli, licee, instituții de învățământ, grădinițe) din subordinea autorităților locale sau centrale;
e) Serviciul de Telecomunicații Speciale, pe perioada în care acesta asigură pentru C.N.A.I.R., cu titlu gratuit, comunicațiile de date de arie extinsă prin infrastructura proprie de telecomunicații;
f) instituțiile din subordinea Ministerului Apărării Naționale, sediile de poliție și ale serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;
g) lăcașurile de cult ale diferitelor organizații religioase recunoscute de statul român (biserici, catedrale, mănăstiri etc.);
h) unitățile de administrație, cultură și sport ale autorităților centrale sau locale (primării, consilii locale și județene, cămine culturale, săli de sport etc.), cu excepția celor care desfășoară activități economice;
i) căile de acces realizate de persoanele juridice la locuințe de serviciu și case de vacanță;
j) pe perioada stării de urgență sau a stării de alertă, legal declarată, pentru obiectivele a căror activitate a fost închisă total. Scutirea este valabilă numai pe perioada cât obiectivul este închis ca urmare a stării de urgență sau a stării de alertă;
k) pe perioada cât drumul este închis ca urmare a unor legi sau regulamente de funcționare, pentru obiectivele amplasate pe sectorul de drum care a fost închis circulației publice.
19. Suprafața supusă tarifării pentru obiectivele prevăzute la lit. B pozițiile 14, 15, 16, 17, 18 se poate actualiza în baza situației din teren atunci când soluțiile de acces autorizate au fost modificate de administratorul de drum ca urmare a lucrărilor de modernizare a drumului, de întreținere curentă (retrasare marcaje etc.) sau în situațiile de introducere a amplasamentului între indicatoarele rutiere de localitate – când amplasamentul a fost autorizat cu benzi suplimentare.20. La realizarea de căi de acces, aprobate în soluție comună pentru 2 sau mai mulți utilizatori, situați în aceeași incintă sau utilizând același drum colector sau bandă colectoare, suprafața ocupată de amenajarea comună se împarte în mod egal la persoanele deservite de accesul sau drumul colector în cauză. Se pot stabili alte proporții ale suprafeței tarifate numai în situația în care persoanele în cauză încheie o convenție legalizată în acest sens.21. Tarifele de ocupare a zonei drumului, stabilite la lit. B pozițiile 16, 17, 18 se percep persoanelor fizice sau juridice care dețin calitatea de proprietar al construcției, tariful putându-se pune și în sarcina utilizatorului construcției în cauză (chiriaș), dacă există o înțelegere scrisă între cele două părți privitor la acest aspect.22. Nerespectarea în teren de către beneficiarii autorizațiilor a planurilor de situație aprobate de administratorul drumului sau a soluțiilor de acces/refugii/parcare nu dă dreptul utilizatorului să solicite diminuarea suprafețelor supuse tarifării conform contractelor, excepție făcând situațiile când autoritățile locale execută diferite lucrări de amenajare (trotuare, spații verzi etc.) sau când C.N.A.I.R. aplică anumite măsuri care duc la modificarea caracteristicilor drumului, situații care modifică condițiile de amenajare a accesului.23. Tariful prevăzut la lit. B poziția 18 se aplică în cazul utilizării suprafețelor de teren situate în zonă și/sau în afara zonei de protecție, care se află în proprietatea publică a statului și sunt administrate de C.N.A.I.R. (suprafețe de teren ce au fost expropriate sau dobândite prin contract de vânzare-cumpărare în vederea realizării lucrărilor de variante ocolitoare, drumuri de legătură).24. Tarifele pentru ocuparea zonei drumului, prevăzute la lit. C pozițiile 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 și 21.5, nu se aplică pentru sistemele publice de alimentare cu apă și canalizare.25. La stabilirea soluțiilor de pozare a conductelor de apă și canal a căror amplasare în zona drumului nu poate fi realizată potrivit prevederilor art. 48 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot lua în calcul următoarele modalități de amplasare:
a) sub trotuare;
b) zona verde;
c) șanțuri sau rigole, pe sectoare limitate ca lungime, cu soluție justificată de distanța minimă legală față de alte rețele edilitare existente, pozate cu acordul administratorului de drum;
d) acostamente, pe sectoare limitate ca lungime, cu soluție justificată de distanța minimă legală față de alte rețele edilitare existente, pozate cu acordul administratorului de drum;
e) în cazuri excepționale, pe sectoare de drum limitate ca lungime, a căror soluție tehnică este impusă de existența altor rețele pozate cu acordul administratorului de drum, justificate cu argumente tehnice, în partea carosabilă a drumurilor naționale, și anume cât mai aproape de marginea acesteia, realizată de preferință prin foraj orizontal în lungul drumului, prin canivou (casetă tehnică) sau galerie edilitară.
26. Condițiile ce trebuie îndeplinite la întocmirea proiectelor sunt stabilite prin normele tehnice aprobate prin ordine ale ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, cu precizarea că soluția tehnică este corelată cu condițiile restrictive impuse de administratorul drumului.27. În situația în care beneficiarul nu depune la direcțiile regionale de drumuri și poduri documentația tehnică completă pentru eliberarea acordului prealabil, pentru a preîntâmpina problemele legate de schimbarea soluțiilor și a traseului de amplasare a conductelor după obținerea finanțării, acesta va solicita obligatoriu un aviz inițial de amplasare, pentru a fi precizate toate condițiile restrictive de amplasare, necesare întocmirii documentației pentru faza următoare de proiectare.28. Documentația necesară obținerii avizului inițial de la direcțiile regionale de drumuri și poduri va cuprinde:
a) cererea prin care se solicită aviz pentru amplasarea conductelor de apă și canal în zona drumurilor naționale și autostrăzilor;
b) procesul-verbal de constatare pe teren, redactat de către secția de drumuri naționale pe raza căreia se execută lucrarea, care să conțină identificarea traseului conductei, adâncimea de pozare și condițiile restrictive impuse de administratorul drumului;
c) memoriu tehnic care va cuprinde descrierea lucrărilor de amplasare a conductelor, a construcțiilor aferente, respectiv cămine de vane, cămine de vizitare, stații de pompare, cu respectarea condițiilor restrictive impuse de administratorul drumului;
d) plan de situație topografic cu pozarea conductei în lungul drumului național, cu retragerile impuse de administratorul drumului, atât pentru conducte, cât și pentru construcțiile aferente, respectiv cămine de vizitare, cămine de vane, stații de pompare, cu corelarea picheților și a pozițiilor kilometrice ale drumului;
e) soluția tehnică propusă pentru amplasarea conductelor, corelată cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu normativele tehnice și standardele în vigoare specifice;
f) profiluri transversale caracteristice cu situația din teren sau cu cea în curs de aprobare, pentru faza inițială, urmând ca la faza următoare de proiectare să se prezinte profiluri transversale curente care se vor corela cu cele prezentate anterior. În cazul unor diferențe, proiectantul de specialitate apă-canal poartă întreaga responsabilitate și soluția tehnică rămâne cea avizată inițial;
g) soluții pentru refacerea sistemului rutier și a părții carosabile afectate, dacă este cazul, cu respectarea soluției tehnice impuse de administratorul drumului.
29. Dacă documentația depusă pentru obținerea avizului inițial este completă, termenul pentru acordarea acestui aviz este de 20 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu încă 15 zile în situațiile în care soluția de amplasare propusă nu este corelată cu situația existentă din teren.30. Anterior realizării lucrărilor de amplasare a conductelor, este obligatoriu ca beneficiarii conductelor de apă și canal, în conformitate cu prevederile art. 46 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să depună documentația tehnică în vederea obținerii acordului prealabil și a autorizației de amplasare în zona drumului național, necesare obținerii autorizației de construire.31. Dacă documentația depusă pentru obținerea avizului prealabil este completă, termenul pentru acordarea acestui aviz este de 20 de zile lucrătoare, cu posibilitatea prelungirii cu încă 15 zile în situațiile în care soluția de amplasare propusă nu este corelată cu situația existentă în teren.32. Avizele/Acordurile prealabile au perioada de valabilitate egală cu cea a Certificatului de Urbanism eliberat de autoritățile locale/județene, după caz.33. Autorizațiile de amplasare și/sau de acces în zona drumului sunt valabile pe toată perioada de existență a obiectivului în următoarele condiții cumulative:
a) respectarea prevederilor art. 46 alin. (8) și (9) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) începerea lucrărilor autorizate în zona drumului în termenul prevăzut de lege;
c) respectarea întocmai a condițiilor menționate la lit. a) și b).
Dacă lucrările nu încep în termenul menționat la lit. b), beneficiarul are obligația să solicite eliberarea unei noi autorizații.
34. În baza acordului prealabil, se va emite autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului, document necesar pentru obținerea autorizației de construire.35. Pentru contractele privind ocuparea zonei drumurilor încheiate pentru o perioadă de minimum 5 ani, care prevăd plata semestrială în avans a tarifelor, în luna a 2-a a fiecărui semestru pentru semestrul în curs, se aplică o reducere la tarifele pentru ocuparea zonei drumului prevăzute la lit. B și C, cumulat cu despăgubirea prevăzută la art. 7^1 din ordin, după caz, de:
a) 10% în cazul contractelor cu o valoare anuală mai mare de 5.000.000 euro, inclusiv T.V.A.;
b) 15% în cazul contractelor cu o valoare anuală mai mare de 6.000.000 euro, inclusiv T.V.A.;
c) 18% în cazul contractelor cu o valoare anuală mai mare de 7.000.000 euro, inclusiv T.V.A.
36. Pentru contractele privind ocuparea zonei drumurilor încheiate pentru o perioadă de minimum 5 ani, care prevăd plata anuală în avans a tarifelor, în luna a 2-a a fiecărui an pentru anul în curs, reducerile prevăzute la pct. 35 se majorează cu 5%; tarifele rezultate ca urmare a aplicării acestor reduceri vor fi rotunjite la a 2-a zecimală.37. Aplicarea fracționată a tarifului de utilizare a zonei drumului:
a) Pentru perioadele mai mici de o lună, tariful aferent se calculează prin fracționarea contravalorii tarifului lunar.
b) Contravaloarea tarifului de utilizare a zonei drumului, aferent perioadelor mai mici de o lună, se calculează având ca bază cantitatea (suprafață/lungime/bucăți), la care se aplică tariful lunar, rezultatul urmând a fi împărțit la numărul de zile aferent lunii în cauză, după exemplul: X mp/ml/buc. * Y euro = Z euro/Q zile, unde:
X = cantitatea menționată în contract (mp/ml/buc./);
Y = cuantum tarif aplicabil;
Z = valoare tarif lunar;
Q = număr zile aferente lunii pentru care se realizează calculul fracționat.
38. Cererea-tip prin care se solicită aviz pentru amplasarea conductelor de apă și canal în zona drumurilor naționale și autostrăzilor are următorul cuprins:
Către: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. – Direcția Regională
de Drumuri și Poduri ……………………………………………………………
Adresa Direcției Regionale de Drumuri și Poduri ……………………..
Tel. ……………, fax ………………..
Persoana juridică sau persoana fizică înmatriculată
Subscrisa …………………………, cu sediul în localitatea ………………………., str./bd./șos. ………… nr. ….., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., județul/sectorul ……., telefon …….., fax ………., e-mail ………., nr. fiscal ………………. și nr. de înregistrare RC J…./……./…………., cod IBAN cont: RO……………………, deschis la Banca ………………………, Sucursala/Filiala ………………………………………………….., reprezentată legal prin dl/dna ………………………………………….., având funcția de ……………………………., și prin dl/dna ……………………., având funcția de …………………
Persoana fizică

Subsemnatul(a) ……………………, cu domiciliul în localitatea ………………………, str./bd./șos. ………… nr. ….., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., județul/sectorul ……., e-mail …………….., telefon …….., fax ……….., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ….. nr. ……………, eliberat(ă) de Poliția ……., având cod numeric personal (CNP) I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
în vederea realizării lucrării …………………………..,
în zona DN ……….., km …………. stânga/dreapta,
vă solicit*):
*) Se va marca căsuța corespunzătoare intenției solicitantului.
[ ] eliberarea avizului inițial (Nu dă drept de execuție a lucrărilor.);
[ ] eliberarea acordului prealabil (Nu dă drept de execuție a lucrărilor.);
[ ] eliberarea autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public (Se eliberează la faza de obținere a autorizației de construire – dă drept de realizare a lucrărilor.);
[ ] prelungirea autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public nr. ………… din data de ……../……./…………., motivată de …………………… .

Lucrarea este finanțată din fonduri …………………. .
Depunem anexat documentația (conform borderoului anexat) în ……… (…..) exemplare.
Persoana de contact din partea beneficiarului …………………….., tel. ……………
Persoana de contact din partea proiectantului …………………….., tel. ……………
Data: ………./………/………………….
(loc de semnătură și ștampilă)
Cererea se va completa integral, se va semna și se va ștampila de către solicitant.
Cererea se va depune într-un singur exemplar, original, atașat unui exemplar din documentație.
Documentația se va depune în 3 exemplare (drumuri naționale), 5 exemplare (drumuri naționale europene și autostrăzi) identice.

(la 14-12-2020, PARTEA 2 din Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.066 din 13 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1224 din 14 decembrie 2020 )

––


Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *