Ordonanța nr. 15 din 24 ianuarie 2002

privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

(la data 01-ian-2008 Actul modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanța de urgență 157/2007 ) 

(la data 30-apr-2015 a se vedea referinte de aplicare din Norme Metodologice din 2015 ) (la data 01-oct-2010 reglementat de Norme Metodologice din 2010 ) (la data 01-iul-2002 actul a fost aprobat de Legea 424/2002 ) În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Art. 1 (1) În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) vehicul – orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel puţin două axe, sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca ori remorcile tractate de acesta; 

(la data 04-nov-2004 Art. 1, alin. (1), litera A. modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 415/2004 ) a1) vehicul de transport persoane – vehiculul conceput şi construit în exclusivitate pentru transportul de pasageri; a2) vehicul de transport marfă – vehiculul conceput şi construit pentru transportul de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări; 

(la data 01-ian-2008 Art. 1, alin. (1), litera A. completat de Art. I, punctul 2. din Ordonanța de urgență 157/2007 ) a3) vehicul mixt – vehicul destinat prin construcţie pentru transportul de persoane şi marfă în compartimente separate; 

(la data 28-apr-2015 Art. 1, alin. (1), litera A^2. completat de Art. III, punctul 1. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) b) utilizatori – persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini; 

(la data 28-feb-2010 Art. 1, alin. (1), litera B. modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta 8/2010 ) (la data 07-mai-2018 Art. 1, alin. (1), litera B. a se vedea referinte de aplicare din Decizia 4/2018 ) c) distribuitori – persoanele juridice agreate de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., în condiţii prevăzute în normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, precum şi subunităţile Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., care încasează tariful de utilizare şi/sau tariful de trecere şi înregistrează informaţiile în baza de date a sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei; 

(la data 28-apr-2015 Art. 1, alin. (1), litera C. modificat de Art. III, punctul 2. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) d) reţeaua de drumuri naţionale din România – drumurile de interes naţional definite conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; e) tarif de utilizare – o anumită sumă a cărei plată conferă unui vehicul dreptul de a utiliza, pe parcursul unei perioade date, reţeaua de drumuri naţionale din România, concesionată Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România -S.A.; 

(la data 11-apr-2009 Art. 1, alin. (1), litera E. modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 61/2009 ) f) tarif de trecere – o anumită sumă care se plăteşte pentru un vehicul în funcţie de distanţa parcursă pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte, care face parte din reţeaua de drumuri naţionale din România, şi de tipul vehiculului; 

(la data 28-apr-2015 Art. 1, alin. (1), litera F. modificat de Art. III, punctul 2. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) g) tarif de trecere mediu ponderat – venitul total provenit din tarifele de trecere pe o perioadă dată, împărţit la numărul de kilometri parcurşi de vehicule pe o anumită reţea supusă tarifarii în perioada respectivă, atât venitul, cât şi kilometrii fiind calculaţi pentru vehiculele la care se aplică tarifele de trecere; h) contract de concesiune – contractul încheiat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; i) tarif de concesiune – tariful de trecere perceput de un concesionar în cadrul unui contract de concesiune încheiat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; j) rovinietă – înregistrarea în format electronic a tarifului de utilizare; 

(la data 28-apr-2015 Art. 1, alin. (1), litera J. modificat de Art. III, punctul 2. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) k) costuri de construcţie – costurile legate de construcţia reţelei de drumuri naţionale din România, inclusiv, dacă este cazul, costurile financiare ale: 

(i)infrastructurii noi sau ale îmbunătăţirii infrastructurii noi, inclusiv reparaţii structurale semnificative; sau 

(ii)infrastructurii existente sau ale îmbunătăţirii infrastructurii existente, inclusiv reparaţii structurale semnificative; l) costuri financiare – dobânda la împrumuturi şi/sau restituiri de dividende pentru acţionari; m) reparaţii structurale semnificative – reparaţiile structurale ale reţelei de drumuri naţionale din România, exclusiv acele reparaţii care nu mai sunt în prezent în beneficiul utilizatorilor rutieri. 

(la data 01-ian-2008 Art. 1, alin. (1) completat de Art. I, punctul 4. din Ordonanța de urgență 157/2007 ) n) sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei – sistem informatic ce permite înregistrarea în format electronic a informaţiilor privind achitarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, gestiunea datelor privind vehiculele pentru care tarifele au fost achitate, monitorizarea şi controlul achitării tarifului de utilizare şi de trecere, denumit în continuare SIEGMCR; 

(la data 28-apr-2015 Art. 1, alin. (1), litera N. modificat de Art. III, punctul 2. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) o) mijloace tehnice – echipamente ce permit verificarea achitării corespunzătoare a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pentru un anumit vehicul. Acestea sunt: 1. (i)terminale de interogare a bazei de date a SIEGMCR privind achitarea corespunzătoare a tarifelor pentru vehiculul verificat; 2. (ii)sisteme de camere video, care pot fi fixe sau mobile, cu rolul de a identifica, în regim static ori dinamic, numărul de înmatriculare al vehiculului, în vederea interogării bazei de date a SIEGMCR cu privire la achitarea corespunzătoare a tarifelor pentru vehiculul verificat; p) peaj – înregistrarea în format electronic a tarifului de trecere;

q) trecere – parcurgerea, o singură dată, într-un sens, a unei distanţe de pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte, care face parte din reţeaua de drumuri naţionale din România, pe care se aplică tariful de trecere. 

(la data 28-apr-2015 Art. 1, alin. (1), litera N. completat de Art. III, punctul 3. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) 

(la data 28-feb-2010 Art. 1, alin. (1^1), litera A. abrogat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta 8/2010 ) (11) Rovinieta valabilă reprezintă înregistrarea în baza de date a SIEGMCR a informaţiilor privind achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare pentru un vehicul, a cărei perioadă de valabilitate cuprinde data şi ora pentru care se efectuează verificarea. 

(la data 28-apr-2015 Art. 1, alin. (1^1) modificat de Art. III, punctul 4. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) (12) Peaj valabil reprezintă înregistrarea, în baza de date a SIEGMCR, a informaţiilor privind achitarea corespunzătoare a tarifului de trecere pentru un vehicul, a cărui perioadă de valabilitate nu a expirat. 

(la data 28-apr-2015 Art. 1, alin. (1^1) completat de Art. III, punctul 5. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) (2) Începând cu data de 1 iulie 2002 se introduce tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, denumit în continuare tarif de utilizare, aplicat tuturor utilizatorilor români şi străini pentru toate vehiculele înmatriculate care sunt folosite pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi structurat în funcţie de perioada de parcurs şi de staţionare, de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO), de masa totală maximă autorizată (MTMA) şi de numărul de axe, după caz. 

(la data 04-nov-2004 Art. 1, alin. (2) modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 415/2004 ) (la data 21-iun-2008 Art. 1, alin. (2) a se vedea referinte de aplicare din Norma din 2008 ) (la data 21-iun-2008 Art. 1, alin. (2) a se vedea referinte de aplicare din Norma din 2008 ) (21) Tariful de utilizare se aplică pe reţeaua de drumuri naţionale din România, astfel cum este definită la alin. (1) lit. d), cu excepţia sectoarelor de drum naţional aflate în intravilanul municipiilor între indicatoarele de intrare/ieşire în/din acestea. 

(la data 09-iul-2015 Art. 1, alin. (2^1) modificat de Art. 1, punctul 8. din Legea 186/2015 ) (22) Sectoarele de drum pentru utilizarea cărora se vor percepe tarife de concesiune şi care vor fi exceptate de la plata tarifului de utilizare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului. 

(la data 11-apr-2009 Art. 1, alin. (2) completat de Art. 1, punctul 4. din Legea 61/2009 ) (23) Tarifele de utilizare, tarifele de trecere şi tarifele de concesiune nu pot fi impuse în acelaşi timp unui vehicul pentru utilizarea unui singur sector de drum. (24) Pe reţeaua de drumuri naţionale din România unde este perceput tariful de utilizare se poate aplica şi tariful de trecere numai pentru utilizarea podurilor, tunelurilor şi trecătorilor de munte. (25) Sectoarele de drum, podurile, tunelurile, trecătorile de munte de pe reţeaua de drumuri naţionale din România pe care se aplică tariful de trecere sunt prevăzute în anexa nr. 3. (26) Tariful de utilizare şi tariful de trecere se achită în funcţie de tipul vehiculului şi se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români şi străini pentru toate vehiculele înmatriculate care utilizează reţeaua de drumuri naţionale din România pe parcursul unei perioade date sau, după caz, o anumită distanţă de pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte care fac parte din reţeaua de drumuri naţionale din România. 

(la data 28-apr-2015 Art. 1, alin. (2^2) completat de Art. III, punctul 7. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) (3) Tariful de utilizare este prevăzut în anexa nr. 1. 

(la data 01-ian-2008 Art. 1, alin. (3) modificat de Art. I, punctul 6. din Ordonanța de urgență 157/2007 ) (31) Începând cu data de 1 octombrie 2010 nu vor mai fi eliberate roviniete matcă- cupon, tariful de utilizare fiind achitat numai prin intermediul SIEGMCR. 

(la data 02-aug-2010 Art. 1, alin. (3^1) modificat de Art. 1 din Ordonanta 17/2010 ) (la data 01-ian-2008 Art. 1, alin. (4) abrogat de Art. I, punctul 7. din Ordonanța de urgență 157/2007 ) (5) Vehiculele de transport mixt se asimilează, din punct de vedere al aplicării tarifului de utilizare şi al tarifului de trecere, cu vehiculele de transport marfă. 

(la data 28-apr-2015 Art. 1, alin. (5) modificat de Art. III, punctul 8. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) (la data 01-ian-2008 Art. 1, alin. (6) abrogat de Art. I, punctul 9. din Ordonanța de urgență 157/2007 ) (7) Tariful de utilizare este structurat în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 90 de zile, 12 luni. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum şi durata de staţionare. 

(la data 28-feb-2010 Art. 1, alin. (7) modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta 8/2010 ) *) – prevederilor referitoare la tariful de utilizare cu o durată de „90 de zile” vor intra în vigoare la 1 august 2010. 

(la data 28-feb-2010 Art. 1, alin. (7) a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Ordonanta 8/2010 ) (71) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), pentru autoturisme şi pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, durata minimă pentru care se poate achita tariful de utilizare este de 7 zile. 

(la data 01-ian-2008 Art. 1, alin. (7) completat de Art. I, punctul 11. din Ordonanța de urgență 157/2007 ) (72) Tariful de trecere se achită înainte de trecere. (73) Prin excepţie de la prevederile alin. (72), tariful de trecere poate fi achitat până cel târziu la ora 24,00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea. (74) Tariful de trecere neutilizat într-o perioadă de 12 luni de la data achitării îşi pierde valabilitatea. 

(la data 28-apr-2015 Art. 1, alin. (7^1) completat de Art. III, punctul 9. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) (75) Pentru tipurile de vehicule prevăzute la lit. C-F din anexa nr. 1, tariful de utilizare cu valabilitate de 30 de zile nu trebuie să depăşească 10% din tariful de utilizare cu valabilitate de 12 luni, tariful de utilizare cu valabilitate de 7 de zile nu trebuie să depăşească 5% din tariful de utilizare cu valabilitate de 12 luni, iar tariful de utilizare cu valabilitate de o zi nu trebuie să depăşească 2% din tariful de utilizare cu valabilitate de 12 luni. 

(la data 24-nov-2016 Art. 1, alin. (7^4) completat de Art. I, punctul 1. din Legea 221/2016 ) (8) Perioada de valabilitate a rovinietei începe de la ora 0,00 a zilei solicitate de utilizator şi expiră la ora 24,00 a ultimei zile a duratei pentru care a fost achitat tariful de utilizare. 

(la data 28-apr-2015 Art. 1, alin. (8) modificat de Art. III, punctul 10. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) (81) Dacă ziua de început a perioadei de valabilitate a rovinietei este ziua în curs, valabilitatea acesteia începe la ora înregistrării informaţiilor privind achitarea tarifului de utilizare în baza de date a SIEGMCR şi expiră la ora 24,00 a ultimei zile a duratei pentru care acesta a fost achitat. 

(la data 28-apr-2015 Art. 1, alin. (8) completat de Art. III, punctul 11. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) (9) Încasarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, înregistrarea în baza de date a informaţiilor privind achitarea acestora şi eliberarea documentelor care atestă achitarea se fac de către distribuitori. Datele, modul de înregistrare al acestora în baza de date a SIEGMCR şi documentele care atestă achitarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, precum şi modul de aplicare a acestora se stabilesc prin normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor. 

(la data 28-apr-2015 Art. 1, alin. (9) modificat de Art. III, punctul 12. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) (10) În cazul schimbării utilizatorului vehiculului, rovinieta şi peajul îşi menţin valabilitatea. 

(la data 28-apr-2015 Art. 1, alin. (10) modificat de Art. III, punctul 12. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) (11) În cazul radierii din circulaţie a vehiculului, utilizatorului i se va returna, la cererea scrisă a acestuia, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare şi contravaloarea tarifului de trecere corespunzătoare numărului de treceri neutilizate, în condiţiile stabilite prin normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor. 

(la data 28-apr-2015 Art. 1, alin. (11) modificat de Art. III, punctul 12. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) (12) Începând cu data de 1 octombrie 2010, în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, rovinietă îşi menţine valabilitatea numai în condiţiile în care utilizatorul informează în scris Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare, în vederea operării modificării în baza de date. Documentele necesare şi condiţiile de efectuare a modificării, precum şi tarifele aferente se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. 

(la data 02-aug-2010 Art. 1, alin. (12) modificat de Art. 1 din Ordonanta 17/2010 ) (13) În cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta şi peajul îşi menţin valabilitatea în condiţiile în care în baza de date a autorităţii de înmatriculare este operată modificarea respectivă. Autoritatea de înmatriculare este obligată să asigure, pe bază de protocol, accesul zilnic al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. la baza de date privind modificările cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare. 

(la data 28-apr-2015 Art. 1, alin. (13) modificat de Art. III, punctul 13. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) Art. 1

(la data 20-iul-2010 Art. 1^1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 568/2010 ) (1) Stabilirea nivelului tarifelor de trecere şi al tarifelor de concesiune are la bază principiul recuperării costurilor de construcţie, de operare şi de întreţinere. (2) Aplicarea şi colectarea tarifelor de trecere şi de utilizare, precum şi urmărirea plăţii acestora se fac în aşa fel încât fluxul liber de trafic să fie perturbat cât se poate de puţin şi să se evite controalele şi verificările obligatorii exercitate la graniţele interne ale Comunităţii Europene. În acest scop, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. va coopera cu celelalte autorităţi similare din statele membre ale Uniunii Europene pentru a stabili metode care să permită transportatorilor rutieri să plătească tarifele de utilizare 24 de ore pe zi, cel puţin la punctele de vânzare importante, utilizând toate mijloacele obişnuite de plată, în interiorul şi exteriorul statelor membre în care se aplică acestea. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. va dispune măsurile necesare în vederea asigurării facilităţilor adecvate la punctele de încasare a tarifelor de trecere şi de utilizare, astfel încât să se menţină siguranţa rutieră normală. (3) Nivelul tarifului de trecere, sectoarele de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte care fac parte din reţeaua de drumuri naţionale din România pe care tariful de trecere se înregistrează prin intermediul SIEGMCR, precum şi data de la care acesta se aplică, se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. 

(la data 28-apr-2015 Art. 1^1, alin. (3) modificat de Art. III, punctul 14. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) 

(la data 30-apr-2015 Art. 1^1, alin. (3) a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 612/2015 ) (la data 28-apr-2015 Art. 1^1, alin. (4) abrogat de Art. III, punctul 15. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) Art. 12 (1) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. va monitoriza aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pentru a se asigura că aceasta funcţionează în mod transparent şi nediscriminatoriu. (2) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. are dreptul de a monitoriza aplicarea şi colectarea tarifelor de concesiune în conformitate cu prevederile contractelor de concesiune la care este parte. 

(la data 11-apr-2009 Art. 1^2 modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 61/2009 ) (la data 01-ian-2008 Art. 2 abrogat de Art. I, punctul 14. din Ordonanța de urgență 157/2007 ) Art. 3 

(la data 17-apr-2013 Art. 3, alin. (1) a fost atacat de (exceptie admisa) Decizia 536/2013 ) (1) Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele: a) deţinute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de: 1. (i)unităţile Ministerului Apărării Naţionale; 2. (ii)unităţile Ministerului Afacerilor Interne; 3. (iii)unităţile Serviciului Român de Informaţii; 4. (iv)unităţile Serviciului de Informaţii Externe; 5. (v)unităţile Serviciului de Protecţie şi Pază; 6. (vi)unităţile Serviciului de Telecomunicaţii Speciale; 7. (vii)Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia; 8. (viii)serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 9. (ix)Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. şi subunităţile acesteia; 10. (x)Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier; 11. (xi)Societatea Naţională de Cruce Roşie din România; 12. (xii)serviciile de ambulanţă; b) istorice, conform celor înscrise în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a vehiculului; c) prevăzute ca fiind exceptate prin acordurile şi tratatele internaţionale la care România este parte; d) folosite exclusiv în transportul public local de persoane prin servicii regulate pe raza teritorial-administrativă a unei localităţi. 

(la data 28-apr-2015 Art. 3, alin. (1) modificat de Art. III, punctul 16. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) e) destinate transportului şcolar. 

(la data 09-iul-2015 Art. 3, alin. (1), litera D. completat de Art. 1, punctul 9. din Legea 186/2015 ) (11) Sunt exceptate de la plata tarifului de trecere vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), precum şi: a) vehiculele care desfăşoară activităţi pentru asigurarea pazei patrimoniului drumurilor publice, întreţinerea curentă pe timp de vară şi iarnă, lucrări de siguranţă rutieră pe distanţa aflată pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte pe care se aplică tariful de trecere; b) autoturismele deţinute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de persoanele fizice care au domiciliul situat de o parte a podului, tunelului sau trecătoarei de munte pe care se aplică tariful de trecere şi locul de muncă sau teren agricol deţinut în baza unui titlu de proprietate, de cealaltă parte a podului, tunelului sau trecătoarei de munte pe care se aplică tariful de trecere, şi care utilizează podul, tunelul sau trecătoarea de munte pentru a se deplasa la/de la serviciu/teren agricol – de la/la domiciliu. 

(la data 28-apr-2015 Art. 3, alin. (1) completat de Art. III, punctul 17. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) (2) Vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-e) sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai dacă sunt înregistrate, ca vehicule exceptate, în baza de date a SIEGMCR. 

(la data 09-iul-2015 Art. 3, alin. (2) modificat de Art. 1, punctul 10. din Legea 186/2015 ) (21) Vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai dacă sunt marcate, de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, ca exceptate de la plata tarifului de utilizare. (22) Începând cu data de la care înregistrarea tarifului de trecere se realizează prin SIEGMCR, vehiculele prevăzute la alin. (11) sunt exceptate de la plata tarifului de trecere numai dacă sunt înregistrate, ca vehicule exceptate, în baza de date a SIEGMCR. 

(la data 28-apr-2015 Art. 3, alin. (2) completat de Art. III, punctul 19. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) (3) Obligaţia de a solicita înscrierea/eliminarea vehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-e) şi alin. (11) în/din baza de date a SIEGMCR şi marcarea vehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate revine utilizatorilor acestora. 

(la data 09-iul-2015 Art. 3, alin. (3) modificat de Art. 1, punctul 11. din Legea 186/2015 ) (4) Documentele necesare şi condiţiile de înscriere/eliminare a vehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-e) şi alin. (11) în/din baza de date a SIEGMCR şi de marcare a vehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate se stabilesc prin normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor. 

(la data 09-iul-2015 Art. 3, alin. (4) modificat de Art. 1, punctul 11. din Legea 186/2015 ) (5) Începând cu data de la care înregistrarea tarifului de trecere se realizează prin SIEGMCR, vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-c), înscrise în baza dedate ca exceptate de la plata tarifului de utilizare, sunt exceptate şi de la obligaţia de plată a tarifului de trecere, fără a mai fi necesară solicitarea înscrierii acestora în baza de date a SIEGMCR. (6) Începând cu data de la care înregistrarea tarifului de trecere se realizează prin SIEGMCR, vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii), marcate ca exceptate de la plata tarifului de utilizare de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, sunt exceptate şi de la obligaţia de plată a tarifului de trecere, fără a mai fi necesară solicitarea marcării de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, ca exceptate de la plata tarifului de trecere. 

(la data 28-apr-2015 Art. 3, alin. (4) completat de Art. III, punctul 21. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) 

(la data 28-apr-2007 Art. 4 abrogat de Art. 1, punctul 3. din Legea 101/2007 ) (la data 28-apr-2007 Art. 5 abrogat de Art. 1, punctul 4. din Legea 101/2007 ) 

Art. 6 (1) Utilizatorii români vor achita tariful de utilizare în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului. (2) Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului se înţelege cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii respective. (3) Utilizatorii străini vor achita tariful de utilizare: a) în valute liber convertibile, cotate pe piaţa valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcţie de cursurile de schimb aferente valutelor, comunicate de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii anterioare celei în care se efectuează plata; b) în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului, aşa cum este definit la alin. (2). (4) Tarifele de trecere pot fi stabilite în lei sau în euro. 

(la data 28-apr-2015 Art. 6, alin. (4) modificat de Art. III, punctul 22. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) (5) Tarifele de trecere stabilite în lei se achită de către utilizatorii români în lei şi de către utilizatorii străini în lei sau în valute liber convertibile cotate pe piaţa valutară, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor. (6) Tarifele de trecere stabilite în euro se achită de către utilizatorii români în lei şi de către utilizatorii străini în lei sau în valute liber convertibile cotate pe piaţa valutară, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului transporturilor prevăzut la art. 11 alin. (3). (7) Nivelul în lei sau în alte valute al tarifelor de trecere stabilite în euro se actualizează anual, în funcţie de cursul monedei europene euro, valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor. (8) Tarifele menţionate la alin. (7) se aplică la valoarea întreagă, fără monedă divizionară. 

(la data 28-apr-2015 Art. 6, alin. (4) completat de Art. III, punctul 23. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) Art. 7 (1) Responsabilitatea achitării corespunzătoare a tarifului de utilizare şi a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului. (2) Responsabilitatea achitării corespunzătoare a tarifului de trecere revine în exclusivitate utilizatorilor. 

(la data 28-apr-2015 Art. 7 modificat de Art. III, punctul 24. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) Art. 8 

(la data 01-oct-2010 Art. 8 reglementat de Art. 13 din Norme Metodologice din 2010 ) (la data 10-mai-2004 Art. 8 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 781/2004 ) (1) Fapta de a circula fără rovinietă valabilă constituie contravenţie continuă şi se sancţionează cu amendă. 

(la data 28-apr-2015 Art. 8, alin. (1) modificat de Art. III, punctul 25. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) (la data 07-mai-2018 Art. 8, alin. (1) a se vedea referinte de aplicare din Decizia 4/2018 ) (la data 07-mai-2018 Art. 8, alin. (1) a se vedea referinte de aplicare din Decizia 4/2018 ) (11) Fapta de a circula fără peaj valabil constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă. 

(la data 08-mai-2015 Art. 8, alin. (1) completat de Art. III, punctul 26. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) (2) Contravenţia prevăzută la alin. (11), se consideră săvârşită după expirarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (73). 

(la data 28-apr-2015 Art. 8, alin. (2) modificat de Art. III, punctul 27. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) (32) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) şi (11) este prevăzut în anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 4, care poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului. 

(la data 28-apr-2015 Art. 8, alin. (2) completat de Art. III, punctul 28. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) 

(la data 27-iul-2012 Art. 8, alin. (3) abrogat de Art. I, punctul 2. din Legea 144/2012 ) (la data 27-iul-2012 Art. 8, alin. (3^1) abrogat de Art. I, punctul 2. din Legea 144/2012 ) (4) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezentul act normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. 

(la data 11-apr-2009 Art. 8, alin. (4) modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 61/2009 ) (5) Amenzile contravenţionale se pot aplica atât pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cât şi în punctele de trecere a frontierei de stat, la ieşirea din România. 

(la data 28-apr-2015 Art. 8, alin. (5) modificat de Art. III, punctul 29. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) (la data 27-iul-2012 Art. 8, alin. (6) abrogat de Art. I, punctul 2. din Legea 144/2012 ) (la data 28-apr-2015 Art. 8, alin. (7) abrogat de Art. III, punctul 30. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) Art. 9 (1) Constatarea contravenţiilor se face cu ajutorul mijloacelor tehnice, consemnându-se aceasta în procesul – verbal de constatare a contravenţiei. (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 8 se face de către: a) inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, prin intermediul terminalelor de interogare; b) poliţia rutieră, prin intermediul terminalelor de interogare; c) personalul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. care efectuează controlul: 1. (i)în punctele de trecere a frontierei de stat, prin intermediul terminalelor de interogare; 2. (ii)pe reţeaua de drumuri naţionale din România, prin intermediul sistemelor de camere video; d) personalul poliţiei de frontieră care îşi desfăşoară activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, prin intermediul terminalelor de interogare. (3) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 8 se face de către personalul prevăzut la alin. 2. (4) În cazul utilizatorilor români, dacă se constată prin intermediul sistemelor de camere video lipsa rovinietei valabile sau a peajului valabil, în baza datelor privind utilizatorul vehiculului, furnizate de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, personalul care efectuează controlul conform alin. (2) lit. c) pct. (ii) constată săvârşirea contravenţiei, încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi aplică sancţiunea contravenţională. 

(la data 14-sept-2018 Art. 9, alin. (4) modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 60/2018 ) (41) În cazul vehiculelor înmatriculate în alte state, pentru procesele-verbale de constatare a contravenţiei pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, sunt aplicabile prevederile art. 611 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(la data 14-sept-2018 Art. 9, alin. (4) completat de Art. I, punctul 2. din Legea 60/2018 ) (5) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei întocmit conform alin. (4) se încheie în lipsa contravenientului. (6) În cazul utilizatorilor români sau străini, dacă se constată prin intermediul terminalelor de interogare lipsa rovinietei valabile, personalul abilitat aplică sancţiunea şi încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei după identificarea contravenientului utilizator român sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini, proces-verbal de constatare a contravenţiei care poate fi încheiat şi în lipsa contravenientului. (7) În cazul utilizatorilor români sau străini, dacă se constată prin intermediul terminalelor de interogare lipsa peajului valabil, personalul abilitat aplică sancţiunea şi încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei după expirarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (73) şi după identificarea contravenientului, utilizator român sau străin, proces-verbal de constatare a contravenţiei care poate fi încheiat şi în lipsa contravenientului. (8) Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunică contravenientului în termen de cel mult 2 luni de la data aplicării sancţiunii contravenţiei. În intervalul de la data săvârşirii contravenţiei până la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenţiei pentru lipsa rovinietei valabile pentru acelaşi vehicul. 

(la data 14-sept-2018 Art. 9, alin. (8) modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 60/2018 ) (9) Terminalele de interogare necesare constatării contravenţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) vor fi puse la dispoziţia agenţilor constatatori şi întreţinute, în mod gratuit, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. 

(la data 28-apr-2015 Art. 9 modificat de Art. III, punctul 31. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) (10) Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 4 luni de la data săvârşirii faptei. (11) Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. asigură accesul utilizatorilor la baza de date pentru verificarea existenţei şi valabilităţii rovinietei şi peajului. 

(la data 14-sept-2018 Art. 9, alin. (9) completat de Art. I, punctul 4. din Legea 60/2018 ) Art. 10 

Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. 

(la data 31-iul-2004 Art. 10 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta 51/2004 ) Art. 10

Prin derogare de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul contravenienţilor cu domiciliul sau sediul în România, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se introduce la judecătoria pe raza teritorială a căreia contravenientul domiciliază sau îşi are sediul. 

(la data 28-apr-2015 Art. 10^1 modificat de Art. III, punctul 32. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) Art. 11 

Aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere nu exonerează utilizatorii români şi străini de la plata celorlalte tarife percepute de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., prevăzute de legislaţia în vigoare. 

(la data 28-apr-2015 Art. 11 modificat de Art. III, punctul 33. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) Art. 12 

(la data 04-nov-2004 Art. 12, alin. (2) abrogat de Art. 1, punctul 8. din Legea 415/2004 ) (la data 04-nov-2004 Art. 12, alin. (3) abrogat de Art. 1, punctul 8. din Legea 415/2004 ) (la data 04-nov-2004 Art. 12, alin. (4) abrogat de Art. 1, punctul 8. din Legea 415/2004 ) (la data 01-feb-2014 Art. 12, alin. (5) abrogat de Art. 123 din titlul II din Legea 187/2012 ) (la data 28-feb-2010 Art. 12, alin. (6) abrogat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta 8/2010 ) Sumele încasate în urma aplicării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifelor de trecere se constituie venit la dispoziţia acesteia şi vor fi utilizate pentru proiectarea, repararea, administrarea, întreţinerea, exploatarea şi modernizarea drumurilor de interes naţional, precum şi pentru garantarea şi rambursarea creditelor externe şi interne contractate în acest scop, inclusiv pentru plăţi în numele autorităţii publice contractante, ca urmare a obligaţiilor asumate în cadrul contractelor de parteneriat public-privat în sectorul drumurilor naţionale şi autostrăzilor. 

(la data 28-apr-2015 Art. 12 modificat de Art. III, punctul 34. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) Art. 122 (1) Prevederile art. 1 alin. (1) lit. c), lit. n), lit. o), lit. p), alin. (12), alin. (73), alin. (74), alin. (9)-(11), alin. (13), art. 11 alin. (3), art. 3 alin. (11), alin. (21), alin. (22), alin. (3)-(6), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (11), alin. (2), alin. (32)-(5), art. 9, art. 10 şi art. 101 nu se aplică tarifelor de trecere pentru care informaţiile privind achitarea tarifului, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de trecere, monitorizarea şi controlul achitării acestora nu se înregistrează prin intermediul SIEGMCR. (2) Nivelul şi modul de aplicare a tarifului de trecere care nu se înregistrează prin intermediul SIEGMCR se reglementează prin ordin al ministrului transporturilor. 

(la data 28-apr-2015 Art. 12 completat de Art. III, punctul 35. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) Art. 123 (1) Ministerul Transporturilor va comunica Comisiei Europene cu cel puţin 6 luni înainte de punerea în aplicare a unui nou sistem de taxare a utilizării infrastructurii: a) pentru alte sisteme de taxare decât cele are implică tarifele de concesiune: 

(i)valorile unitare şi alţi parametri folosiţi la calcularea diferitelor elemente de cost ale infrastructurii; 

(ii)informaţii privind vehiculele reglementate prin sistemele de taxare şi întinderea geografică a reţelei sau a părţii reţelei, folosită pentru calculul fiecărui cost şi proporţia din costurile pe care intenţionează să le recupereze; b) pentru sistemele de taxare care implică tarife de concesiune: 

(i)contractele de concesiune sau modificările importante ale acestor contracte; (ii)costurile estimate de construcţie, operare şi întreţinere, traficul prognozat defalcat pe tipul de vehicule, nivelurile preconizate pentru tarifele aplicate şi extinderea geografică a reţelei reglementai de contractul de concesiune, pe care concedentul a fundamentat avizul de concesiune. (2) O dată la fiecare 4 ani, Ministerul Transporturilor elaborează un raport privind tarifele de trecere şi tarifele de concesiune, pe care îl transmite Comisiei Europene. (3) Raportul prevăzut la alin. (2) cuprinde informaţii privind: a) sumele specifice percepute pentru fiecare tip de vehicul, categorie de drum şi perioadă de timp; b) variaţia tarifelor de trecere şi tarifelor de concesiune, în funcţie de tipul de vehicul şi de perioadă; c) tariful de trecere mediu ponderat, precum şi veniturile totale provenite din perceperea acestuia; d) destinaţia sumelor încasate. (4) Raportul prevăzut de alin. (2) poate exclude modalităţile de taxare care erau deja în vigoare la 10 iunie 2008, atât timp cât respectivele modalităţi rămân în vigoare şi cu condiţia să nu fie modificate substanţial. (5) Ministerul Transporturilor desemnează un reprezentant şi un reprezentant supleant în scopul asigurării participării la Comitetul constituit în baza art. 9c din Directiva 1999/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asistarea Comisiei Europene în conformitate cu art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor şi principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competenţelor de executare de către Comisie. 

(la data 24-nov-2016 Art. 12^2 completat de Art. I, punctul 2. din Legea 221/2016 ) (la data 31-iul-2004 Art. 12^1 abrogat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta 51/2004 ) Art. 13 

În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va elabora norme metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România. 

(la data 01-iul-2002 Art. 13 modificat de Art. I, punctul 15. din Legea 424/2002 ) Art. 14 

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă. 

(la data 28-apr-2015 Art. 14 modificat de Art. III, punctul 36. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) Art. 15 

Prezenta ordonanţă transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene nr. 62/1999/CE din 17 iunie 1999, cu privire la taxarea vehiculelor de transport marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene, seria L, nr. 187/42 din 20 iulie 1999, numai în ceea ce priveşte tarifarea utilizării infrastructurii de transport rutier, şi Directiva 2011/76/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. 

(la data 24-nov-2016 Art. 15 modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 221/2016 ) -****- PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE Contrasemnează: Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, Miron Tudor Mitrea Ministrul finanţelor publice, Mihai Nicolae Tănăsescu ANEXA nr. 1: NIVELUL tarifului de utilizare a drumurilor naţionale 

Tarif [euro] (TVA inclus) 

A Autoturisme 1 zi – 7 zile 3 30 de zile 7 90 de zile 13 12 luni 28 B Vehicule de transport marfă cu 0,0 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 3,5 


1 zi – 7 zile 6 

(la data 20-ian-2017 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 221/2016 ) 

Tipul vehiculului 

Durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România 

30 de zile 16 90 de zile 36 12 luni 96 C a) Vehicule de transport marfă cu 3,51 mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 

1 zi 4 7,5 t b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul 

7 zile 16 30 de zile 32 

auto) 

90 de zile 92 

12 luni 320 D a) Vehicule de transport marfă cu 7,51 mai mic decât MTMA mai mic decât 12,0 t b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 

1 zi 7 7 zile 28 30 de zile 56 90 de zile 160 12 luni 560 E Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,01, cu maximum 3 

axe (inclusiv) 

1 zi 9 7 zile 36 30 de zile 72 90 de zile 206 12 luni 720 F Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,01, cu minimum 4 

axe (inclusiv) 

1 zi 11 7 zile 55 30 de zile 121 90 de zile 345 

12 luni 1.210 G Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv 

conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 

1 zi 2 7 zile 20 30 de zile 52 90 de zile 120 12 luni 320 H Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv 

conducătorul auto) 

1 zi 7 7 zile 35 30 de zile 91 90 de zile 210 12 luni 560 – Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, se modifică după cum urmează: 

1.La litera „B”, „Tipul vehiculului” va avea următorul cuprins: „Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone” 2.La litera „C”, „Tipul vehiculului” va avea următorul cuprins: „Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone şi mai mică sau egală cu 7,5 tone” 

3.La litera „D”, „Tipul vehiculului” va avea următorul cuprins: „Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone şi mai mică decât 12,0 tone” 

4.La litera „E”, „Tipul vehiculului” va avea următorul cuprins: „Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv)” 

5.La litera „F”, „Tipul vehiculului” va avea următorul cuprins: „Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv)” 

6.La litera „G”, „Tarif [euro] (TVA inclus)” pentru perioada de „1 zi” va avea următorul 

cuprins: 

„4” 

(la data 30-iun-2017 anexa 1 modificat de Art. I din Ordonanța de urgență 44/2017 ) ANEXA Nr. 2: CUANTUMUL amenzii contravenţionale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile – Anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 

ANEXA nr. 3: Sectoarele de drum, podurile, tunelurile, trecătorile de munte de pe reţeaua de drumuri naţionale din România pe care se aplică tariful de trecere 

__* Tariful de trecere se percepe numai pentru sensul Giurgiu-Ruse. ANEXA nr. 4: Cuantumul amenzii contravenţionale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei peajului valabil 

Cuantumul amenzii contravenţionale (lei) minim maxim 1 a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune, 

inclusiv conducătorul auto-autoturisme b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 

130 260 2 a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, şi maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 

470 940 

3 a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune 

(inclusiv conducătorul auto) 

640 1.280 

Cuantumul amenzii contravenţionale (lei) minim maxim Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,01, cu minimum 4 axe (inclusiv) 3.000 4.500 Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,01, cu maximum 3 axe (inclusiv) 2.750 3.000 a) Vehicule de transport marfă cu 7,5 t mai mic decât MTMA mai mic decât 12,0 t b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 

1.750 2.250 

a) Vehicule de transport marfă cu 3,5 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 7,5 t b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 

1.250 1.750 

Vehicule de transport marfă cu 0 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 3,5 t 750 1.250 Autoturisme 250 500 

Nr. crt. Indicativ drum Sectoarele de drum, podurile, tunelurile, trecătorile de munte de pe reţeaua de drumuri 

naţionale din România pe care se aplică tariful de trecere 1 DN 5 Pod peste Dunăre între Giurgiu şi Ruse* 2 DN 2A Pod peste Dunăre între Giurgeni şi Vadu Oii 3 A2 Poduri peste Dunăre între Feteşti şi Cernavodă 

(la data 28-apr-2015 anexa 2 completat de Art. III, punctul 37. din Ordonanța de urgență 8/2015 ) 

(la data 28-feb-2010 anexa 2 modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta 8/2010 ) 

Tipul vehiculului 

Tip vehicul 

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 4 Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 

910 1.820 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane (la data 27-iul-2012 anexa 4 abrogat de Art. I, punctul 5. din Legea 144/2012 ) (la data 01-ian-2008 anexa 3 abrogat de Art. I, punctul 21. din Ordonanța de urgență 157/2007 ) Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 82 din data de 1 februarie 2002 *) Termenii „autovehicule”, precum şi „proprietar şi posesor” utilizaţi în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, se înlocuiesc cu noţiunea „vehicule” şi, respectiv, cu termenul „utilizatori”. 

*) Prevederile prezentei ordonanţe (n.n. Ordonanta 51/2004) se vor aplica şi pentru contractele aflate în derulare, pentru achitarea în rate a tarifului de utilizare, începând cu data intrării în vigoare a acesteia. 

(la data 31-iul-2004 Actul modificat de Art. II din Ordonanta 51/2004 ) *) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, tariful de utilizare se aplică structurat astfel: 

a)în funcţie de perioada de parcurs şi staţionare, de masa totală maximă autorizată (MTMA) şi de numărul de axe, pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12 tone; 

b)în funcţie de perioada de parcurs şi staţionare şi de masa totală maximă autorizată (MTMA), pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mică de 12 tone; 

c)în funcţie de perioada de parcurs şi staţionare şi de numărul de locuri, pentru vehiculele de transport persoane. 

*) În cazul în care nu se pot determina cu exactitate caracteristicile vehiculului, în funcţie de care se stabileşte tariful de utilizare, conform alin. (1), acesta se achită, pentru perioada de utilizare solicitată, la valoarea maximă prevăzută în anexa nr. 1 pentru tipul vehiculului, respectiv în funcţie de elementele de identificare. 

(la data 01-ian-2008 Actul modificat de Art. II din Ordonanța de urgență 157/2007 ) *) Tarifele de despăgubire prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicate şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a legii nr. 144/2012 se anulează. 

(la data 27-iul-2012 Actul a se vedea referinte de aplicare din Art. II din Legea 144/2012 ) *) În cuprinsul Ordonanţei Guvernului sintagma „Ministerul Transporturilor” se înlocuieşte cu sintagma „Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine sau Ministerul Transporturilor”, după caz, iar sintagma „ministrul transporturilor şi infrastructurii” se înlocuieşte cu sintagma „ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine sau ministrul transporturilor”, după caz. 

(la data 01-apr-2013 Actul modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 71/2013 ) *) În cuprinsul Ordonanţei Guvernului sintagma „Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor sau Ministerul Transporturilor” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Transporturilor”, iar sintagma „secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor sau ministrul transporturilor” se înlocuieşte cu sintagma „ministrul transporturilor”. 

(la data 17-dec-2014 Actul modificat de Art. 18, alin. (3) din capitolul II din Ordonanța de urgență 86/2014 )

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.